Šlechtické sepulkrální památky Lounska

Detailed information

Category:

Dějiny umění

Year:

2013

Place:

Ústí nad Labem

Language:

Czech

Number of pages:

309

ISBN:

978-80-7414-254-3

catalog printed-publication

299 Kč

Out of stock

Kniha Šlechtické sepulkrální památky Lounska je dílem autorů Víta Honyse a Petra Hrubého. Prostřednictvím úvodní studie a rozsáhlého katalogu přibližuje čtenáři sepulkrální památky lounského okresu. Publikace byla vydána ve spolupráci Národního památkového ústavu – územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem a Filosofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem jako 13. svazek edice Studia Historica.

(Na ÚOP Ústí nad Labem možno získat výtisky pro knihovní fondy.)

Kniha svým členěním a metodickým přístupem navazuje na již publikovanou práci Petra Hrubého o sepulkrálních památkách Litoměřicka. Úvodní kapitola je věnována rozboru dosavadní odborné literatury včetně vyhodnocení literatury regionální a charakteristiky užitých pramenů. Následuje část interpretující dochovaný fond sepulkrálií Lounska z hlediska jednotlivých disciplín pomocných věd historických zahrnující jednak nástin typologie dochovaných sepulkrálií, jednak nástin jejich uměleckohistorické charakteristiky. Závěrečná kapitola přibližuje objednavatele sepulkrálií – šlechtice a erbovníky. Katalog zastoupených sepulkrálních památek byl zpracován na základě výsledků detailního terénního výzkumu. Jednotlivé sepulkrálie byly zpracovány do jednotného katalogového hesla, které obsahuje údaje o jejich stávající lokalizaci, určení potenciální původnosti umístění, ale také jejich typologické určení, identifikaci zemřelého, komplexní popis památky včetně její heraldické složky, určení materiálu a autorství, datace, základní charakteristiku stavu, přepis a překlad nápisové složky a prosopografii zemřelé osoby. Publikace je doplněna bohatým soupisem pramenů a literatury dotýkající se problematiky sepulkrálních památek a fotografickou přílohou zobrazující jednotlivé sepulkrálie.

 


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions (in Czech)

Learn about how to shop (in Czech)