ÚOP v Ústí nad Labem

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Publikace vydané ÚOP v Ústí nad Labem

Podílíme se na vydávání oborového recenzovaného časopisu Monumentorum Custos, vydáváme publikace, sestavujeme sborníky.

Publikace je možné zakoupit přímo na pracovišti NPÚ v Ústí nad Labem, případně objednat zaslání poštou, dostupné jsou také na e-shopu.

Rok vydání: 2021

Vydal: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci s NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem

Jazyk: česky (anglické resumé)

Počet stran: 64

ISSN: 1803-781X

Cena: 110 Kč (k dispozici také v e-shopu NPÚ)


Tomáš Brož, Jaroslav Skopec, Vojtěch Vaněk, Václav Zeman: Kostel sv. Šimona a Judy v Mojžíři

Lucie Radová, Václav Zeman: Sušárny chmele v kontextu racionalizace chmelařství na peruckém velkostatku na přelomu 19. a 20. století

Martin trefný, Michal Cihla, Petra Mácová: Dvě mramorové hlavy z antické sbírky Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, uložené v Podřipském muzeu v Roudnici nad Labem

Antonín Kadlec: Středověké nástěnné malby v kostele sv. Máří Magdaleny v Zubrnicích

Rok vydání: 2021

Vydal: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci s NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem

Jazyk: česky (anglické resumé)

Počet stran: 72

ISSN: 1803-781X

Cena: 110 Kč (k dispozici také v e-shopu NPÚ)


Jan Kilián: Zámek Krásný les – majitelé a stavitelé

Jiří Bureš, Marta Pavlíková: Železní rytíři a bludné balvany – pomníky českých Němců na Chomutovsku, Mostecku a Teplicku

Jan Boukal: Jan Ilburk z Vřesovic a počátky hradu Doubrovská hora ve světle písemných pramenů

Jan Leibl, Martin Zubík: Drobné památky osad Lužec, Mašovice, Maškovice (obec Povrly, okr. Ústí nad Labem)

Rok vydání: 2020

Vydal: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci s NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem

Jazyk: česky (anglické resumé)

Počet stran: 108

ISSN: 1803-781X

Cena: 150 Kč (k dispozici také v e-shopu NPÚ)


Petr Hrubý: K otázce autorství náhrobníku Václava Hasištejnského z Lobkovic

Eliška Nová – Miroslav Nový: Hadí lázně, klenot klasicistní lázeňské architektury Teplic

Václav Zeman: Kostel sv. Šimona a Judy v Lipové na Šluknovsku v období novověku ve světle archivních pramenů

Vít Honys: Restaurování varhan kostela Nejsvětější Trojice v Klášterci nad Ohří

Marian Hochel: Daň za modernitu: okolnosti kolaudace a zpřístupnění pavilonu pro Reinerovu fresku v zámecké zahradě v Duchcově v letech 1982– 1983

Jan Leibl – Martin Zubík: Drobné památky obce Mírkov a osady Blansko

Tereza Šťastná: Skenování lebky Magdaleny Fictumové z Kolovrat

Kamil Podroužek: Dřevo pro Kalich

 

Rok vydání: 2019

Vydal: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci s NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem

Jazyk: česky (anglické resumé)

Počet stran: 112

ISSN: 1803-781X

Cena: 150 Kč (k dispozici také v e-shopu NPÚ)


Jiří Bureš – Marta Pavlíková: Orel a lev – pomníky velké války na Lounsku a Žatecku jako výraz národní identity

Michal Vokurka: Zahrada sasko-lauenburských vévodů v Ostrově ve světle písemných pramenů

Jaroslav Skopec – Jan Mareš: Středověká architektura kostela sv. Jiljí ve Vinařicích

Vít Honys: Štuková výzdoba interiérů zámku a kostela Nejsvětější Trojice v Zahořanech u Litoměřic

Jan Leibl – Martin Zubík: Drobné památky v obci Dolní Zálezly (okr. UL)

Michal Jirman: Historie chmelových konstrukcí a mnohem více

Marian Hochel: Zámek Duchcov jako místo paměti na valdštejnskou epopej? Instalace jižního křídla a koncepce jeho prezentace

 

Rok vydání: 2018

Vydal: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci s NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem

Jazyk: česky (anglické resumé)

Počet stran: 114

ISSN: 1803-781X

Cena: 150 Kč (k dispozici také v e-shopu NPÚ)

 


Jan Royt: Posvátná krajina severozápadních Čech

Jiří Bureš: Obraz krajiny mostecké uhelné pánve v 19. a první třetině 20. století v literatuře, narativních písemných pramenech a egodokumentech

Vít Honys: K okolnostem likvidace kostelů a kaplí severočeské těžební oblasti

Lucie Radová – Alena Sellnerová: Mostecko – sonda do života vesnic

Marian Hochel: Pavilon pro Reinerovu fresku v Duchcově: Nanebevzetí Panny Marie nebo poetika uhelných dolů?

Pavel Hušek: Zámecký park Jezeří v historickém vývoji a úsilí o jeho záchranu

Jíří Kopica: Prunéřov – osud jedné zlikvidované obce

Tomáš Brož: Lze považovat Radovesickou výsypku za kulturní krajinu?

Lukáš Sláma: Raně novověká pevnost Doubravská hora ve světle událostí třicetileté války

Milan Dýkora – Ĺubomír Turčan: Hrad Rýzmburk (Osek) ve světle archeologického výzkumu. Madonka z Oseka

Rok vydání: 2017

Jazyk: česky (anglické resumé)

Počet stran: 134

ISSN: 1803-781X

Cena: 100 Kč (k dispozici také v e-shopu NPÚ)

 


Časopis  pro památky severozápadních Čech – nové, v pořadí již deváté číslo časopisu Monumentorum Custos přináší čtenáři nejnovější odborné příspěvky věnující se kulturnímu dědictví severozápadních Čech. V letošním roce se příspěvky ponejvíce zaměřují na církevní památky, jejich výzdobě a vybavení. Kromě obsáhlých studií o alabastrovém oltáři v kostele sv. Floriána v Ústí nad Labem a baroknímu oltáři baziliky Panny Marie Bolestné v Bohosudově, nabízí čtenáři drobnější články věnující se obnově a dokumentaci památek. Nechybí ani zprávy o proběhlých akcích a seminářích.

Rok vydání: 2016

Jazyk: česky (anglické resumé)

Počet stran: 105

ISSN: 1803-781X

Cena: 110 Kč (k dispozici také v e-shopu NPÚ)

 


MC 2015 – již osmé číslo Monumentorum Custos, časopisu pro památky severozápadních Čech. Letošní číslo přináší tematicky dva různé typy příspěvků. Sakrální architektuře, případně její ikonografii se věnují hned čtyři články a aktuální ročník otevírá studie věnovaná výzdobě poutního kostela na Gottesbergu u Verneřic. Další sakrální stavby, kterým je věnována pozornost, jsou kostel sv. Kateřiny v Chouči, kostel Nejsvětější Trojice v Zahořanech a kostel sv. Mikuláše v Běsně. Druhý tematický okruh reprezentují příspěvky věnující se architektuře 20. století. Konkrétně článek sledující meziválečnou výstavbu v Lounech a příspěvek zařazený do rubriky Materiálie zaměřený na budovu obchodního domu Labe v Ústí nad Labem.V letošním roce se objevil i příspěvek v rubrice Obnovy památek, věnuje se obnově areálu hradu ve městě Úštěku v poválečném období. Číslo pravidelně uzavírají drobné příspěvky podávající informace o zajímavých výstavách a projektových i publikačních počinech uplynulého období. V letošním roce Vás zavedou na cestu kolem světa, nabídnou Vám poklady ústeckých vil, představí gotické umění Liberecka a Horní Lužice. Dále si Vás dovolí seznámit s výsledky čtyřletého projektu NAKI zaměřeného na dokumentaci, digitalizaci a prezentaci ohroženého kulturního dědictví severozápadních Čech.

VARHANÁŘSKÁ DÍLNA FELLERŮ Z LIBOUCHCE

VÍT HONYS | TOMÁŠ HORÁK

Rok vydání: 2021

Jazyk: česky (anglické resumé)

Počet stran: 160

ISBN: 978-80-85036-77-0

Cena: 260 Kč (k dispozici také v e-shopu NPÚ)

 

K hudebně historickým fenoménům donedávna opomíjené severozápadní oblasti českého příhraničí 19. století patří mimo jiné také působnost dvou generací varhanářské dílny Fellerů z Libouchce (Königswaldu), jejichž díla v různém stavu zachování dosud najdeme na kůrech řady severočeských kostelů. Publikace zahrnuje vedle životopisných medailonů otce a synů Fellerových také charakteristiku konstrukčních řešení nástrojů a jejich chronologicky řazený popis.

Rok vydání: 2021

Jazyk: česky (německé resumé)

Počet stran: 240

ISBN: 978-80-85036-78-7

Cena: 250 Kč (k dispozici také v e-shopu NPÚ)

 

Třetí díl ediční řady o pomnících první světové války „Tatíčku, vrať se k nám!“ je věnován Litoměřicku. Rozsah práce a množství dosud zdokumentovaných pomníků zřetelně přibližuje význam tohoto fenoménu v meziválečném období. Podobně jako předchozí díly kniha v abecedním pořádku mapuje pomníky v jednotlivých obcích, přibližuje okolnosti jejich vzniku, symboliku i pozdější osudy, které odrážejí komplikované politické poměry zdejšího regionu.

Rok vydání: 2020

Jazyk: česky (německé resumé)

Počet stran: 260

ISBN: 978-80-85036-75-6

Cena: 250 Kč (k dispozici také v e-shopu NPÚ)

 

Druhý díl ediční řady věnované pomníkům první světové války „Tatíčku, vrať se k nám!“ se tentokrát zaměřuje na okresy Chomutov, Most a Teplice. Kniha mapuje složitost politických dějin 20. století, která způsobila, že se v oblasti Podkrušnohoří řada pomníků velké války nedochovala. Příčiny lze spatřovat v častých proměnách vládnoucích režimů, násilném ničení pomníků i v jejich nucených adaptacích. Pomyslným povzbuzením a nadějným příslibem do budoucnosti mohou být dnes snahy obcí a občanských sdružení, které usilují o obnovu zaniklých válečných i nejrůznějších civilních pomníků.

Rok vydání: 2018

Jazyk: česky (německé resumé)

Počet stran: 124

ISBN: 978-80-85036-70-1

Cena: 150 Kč (k dispozici také v e-shopu NPÚ)

 


Publikace se věnuje osudům pomníků velké války na území okresu Louny. Jejím základem se staly materiály shromážděné pro výstavu „Bez tatíčka – pomníky velké války v Ústeckém kraji“, která se konala na zámku v Krásném Březně v květnu 2018. Kniha přibližuje okolnosti vzniku pomníků, jejich symboliku i pozdější osudy, které mnohdy zrcadlí složitost politických poměrů našeho prostoru. Na publikaci budou navazovat další díly věnované zbývajícím okresům Ústeckého kraje.

Sakrální architektura 20. století v Ústeckém kraji

Jiří Bureš | Marta Pavlíková | Alena Sellnerová a kol.

Rok vydání: 2017

Jazyk: česky (anglické resumé)

Počet stran: 256

ISBN: 978-80-85036-68-8

Cena: 224 Kč (k dispozici také v e-shopu NPÚ)

 


Publikace zahrnuje stavebně historický vývoj sakrálních staveb v Ústeckém  kraji v průběhu 20. století, včetně historických jevů, které měly na tento segment architektury zásadní vliv (hnutí Los von Rom, vznik Československa, vznik nových církví, sekularizace společnosti po roce 1948). Realizace církevních staveb je představena i s ohledem na zahraniční dění a legislativní procesy. Knihu zakončuje kritický katalog šesti desítek vybraných objektů včetně krátkých medailonů jejich projektantů.

Rok vydání: 2017

Jazyk: česky (německé resumé)

Počet stran: 96

ISBN: 978-80-85036-67-1

Cena: 95 Kč (k dispozici také v e-shopu NPÚ)

 


Publikace představuje na základě studia dostupných archivních pramenů 15 dnes většinou zapomenutých lokálních poutních míst oblasti Českého středohoří na území dnešního Ústeckého kraje (převážně z období 17. – počátku 19. století). V porovnání se sousední podkrušnohorskou pánví, v níž leží nejvýznamnější mariánská poutní místa litoměřické diecéze zde převažují světecká, resp. christologická či trojiční patrocinia (např. areál kaple sv. Blažeje v Lužicích, sv. Jakuba v Lahovicích, kostel sv. Barbory v Dubicích, kaple sv. Jana Křtitele pod Plešivcem u Kamýku, kaple sv.Víta v Sinutci, kaple sv. Jana Nepomuckého ve Vlastislavi, kalvárie nad Ostrým). Mariánskými poutními místy byl kostel sv. Jiljí v Bečově s gotickou mariánskou sochou, kostel Narození Panny Marie v Trmicích, mariánské kaple v Kostomlatech pod Milešovkou, v Teplé a poblíž Mírkova (zčásti zahloubená do skály). V západní části Českého středohoří je výrazné zastoupení poutních míst vzniklých při studánkách, jejichž vodě byly většinou připisovány léčivé účinky. Za architektonicky i krajinotvorně nejhodnotnější lze označit kalvárii nad Ostrým a areál poutního kostela Nejsvětější Trojice na Gottesbergu u Verneřic. Některé z těchto míst postihla ve 2. polovině 20. století likvidace (Gottesberg, Mírkov) či devastace; přes současné oživení však stále dvěma z nich hrozí nebezpečí zániku (Lahovice, Lužice).    

Přehled poutních lokalit:

 • Bečov
 • Dubice
 • Horní Habartice
 • Kamýk
 • Kostomlaty pod Milešovkou
 • Lahovice
 • Lužice
 • Mírkov
 • Mukov
 • Ostré
 • Sinutec
 • Teplá
 • Trmice
 • Verneřice
 • Vlastislav

Rok vydání: 2016

Jazyk: česky, německy (anglické resumé)

Počet stran: 360

ISBN: 978-80-85036-66-4

Cena: 390 Kč (k dispozici také v e-shopu NPÚ)

 


Kniha si klade za cíl pojednat o vývoji architektury v Teplicích mezi lety 1860–2000  v celé šíři a ve všech odstínech jejího vývoje. Nezabývá se pouze avantgardní tvorbou, ale věnuje se i tradičnějším proudům architektury, které před rokem 1945 tvořily většinu místní stavební produkce. Chce vrátit do paměti jména architektů, kteří upadli v zapomnění, přestože svým osobitým rukopisem po dlouhá léta dotvářeli podobu města. Druhá část knihy je věnovaná architektuře poválečné, na kterou je často nahlíženo jako na nevzhlednou a obludnou tvorbu hyzdící tvář města. Stavitelství této rozporuplné éry by však bylo škoda jednou provždy zatratit. Autoři proto ukazují na mnoha příkladech dosud nepoznanou hodnotu architektury minulého režimu i 90. let. Kniha obsahuje kapitoly o vývoji a katalog více než dvou set objektů.

Monografie vznikla v rámci výzkumného cíle Prezentace výsledků výzkumu a vývoje Národního památkového ústavu, financovaného z institucionální podpory Ministerstva kultury na dlouhodobý koncepční rozvoj (DKRVO), kód 99H3051160.

Rok vydání: 2016

Jazyk: česky

Počet stran: 167

ISBN: 978-80-85036-65-7

Cena: 290 Kč (k dispozici také v e-shopu NPÚ)

 


Kniha navazuje na 1. díl této ediční řady věnovaný státním hornickým koloniím, tentokrát se autoři zaměřili na firemní kolonie a domy pro státní zaměstnance. Problematika zaměstnaneckého bydlení bude začleněna do širšího kontextu tuzemských i zahraničních realizací s důrazem na postihnutí urbanizačních procesů, které tato sociální výstavba vyvolala. Jednotlivé kapitoly doplňuje bohatá z větší části dosud nepublikovaná plánová a obrazová dokumentace. Součástí studie je také kritický katalog šesti nejzásadnějších realizací postavených významnými průmyslovými podniky v průběhu 20. a 30. let 20. století na území dnešního Ústeckého kraje.

Katalog realizací:

 • Zaměstnanecká kolonie Mannesmannových válcoven v Chomutově
 • Mannesmannovy válcovny a.s.
 • Zaměstnanecká kolonie Weinmannových závodů v Chudeřicích
 • Weinmannovy závody a.s.
 • Zaměstnanecká kolonie Ústřední elektrárny v Ervěnicích
 • Ústřední elektrárny a.s.
 • Domy a kolonie České továrny na umělé hevábí v Lovosicích a Lukavci
 • Česká továrna na umělé hedvábí systému Elberfeld
 • Zaměstnanecké kolonie Schichtových závodů na Střekově
 • Jiří Schicht, a.s.
 • Zaměstnanecká sídliště Spolku pro chemickou a hutní výrobu v Ústí nad Labem
 • Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.

Rok vydání: 2014

Jazyk: česky

Počet stran: 167

ISBN: 978-80-85036-54-1

Cena: 250 Kč (k dispozici také v e-shopu NPÚ)

 


První díl publikace Zaměstnanecká sídliště v severních Čechách mezi lety 1918–1938 se věnuje hornickým koloniím postaveným československým státem v prostoru severočeské hnědouhelné pánve. Autoři se zaměřili na dosud stále opomíjenou problematiku dělnického bydlení v průmyslových oblastech a detailně zmapovali průběh státní výstavby řízené Ministerstvem veřejných prací. Na té se podílela řada významných českých, ale i německých architektů, za všechny jmenujme Františka Alberta Libru, Jindřicha Freiwalda, Emila Králíčka, Aloise Kubíčka, Otakara Frierlingera nebo Artura Payra. Publikace je rozdělena na dvě základní části, první kapitoly se věnují problematice sociálního bydlení na pozadí proměny malých regionálních měst ve velká průmyslová centra, druhou část knihy tvoří katalog jednotlivých hornických osad, ve kterém jsou poprvé souhrnně představeny jak stávající, tak zaniklé kolonie. Text je dále doplněný obsáhlým obrazovým doprovodem složeným z dosud nepublikovaných historických fotografií a původní plánové dokumentace.