ÚOP v Ústí nad Labem

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Publikace vydané ÚOP v Ústí nad Labem

Podílíme se na vydávání oborového recenzovaného časopisu Monumentorum Custos, vydáváme publikace, sestavujeme sborníky.

Publikace je možné zakoupit přímo na pracovišti NPÚ v Ústí nad Labem, případně objednat zaslání poštou.

Tatíčku, vrať se k nám! Pomníky velké války na Lounsku

MARTA PAVLÍKOVÁ | JIŘÍ BUREŠ

Rok vydání: 2018

Jazyk: česky (anglické resumé)

Počet stran: 124

ISBN: 978-80-85036-70-1

Cena: 150 Kč (k dispozici také v e-shopu NPÚ)

 


Publikace se věnuje osudům pomníků velké války na území okresu Louny. Jejím základem se staly materiály shromážděné pro výstavu „Bez tatíčka – pomníky velké války v Ústeckém kraji“, která se konala na zámku v Krásném Březně v květnu 2018. Kniha přibližuje okolnosti vzniku pomníků, jejich symboliku i pozdější osudy, které mnohdy zrcadlí složitost politických poměrů našeho prostoru. Na publikaci budou navazovat další díly věnované zbývajícím okresům Ústeckého kraje.

Monumentorum Custos 2017

 

Rok vydání: 2018

Vydal: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci s NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem

Jazyk: česky (anglické resumé)

Počet stran: 114

ISSN: 1803-781X

Cena: 150 Kč (k dispozici také v e-shopu NPÚ)

 


Jan Royt: Posvátná krajina severozápadních Čech

Jiří Bureš: Obraz krajiny mostecké uhelné pánve v 19. a první třetině 20. století v literatuře, narativních písemných pramenech a egodokumentech

Vít Honys: K okolnostem likvidace kostelů a kaplí severočeské těžební oblasti

Lucie Radová – Alena Sellnerová: Mostecko – sonda do života vesnic

Marian Hochel: Pavilon pro Reinerovu fresku v Duchcově: Nanebevzetí Panny Marie nebo poetika uhelných dolů?

Pavel Hušek: Zámecký park Jezeří v historickém vývoji a úsilí o jeho záchranu

Jíří Kopica: Prunéřov – osud jedné zlikvidované obce

Tomáš Brož: Lze považovat Radovesickou výsypku za kulturní krajinu?

Lukáš Sláma: Raně novověká pevnost Doubravská hora ve světle událostí třicetileté války

Milan Dýkora – Ĺubomír Turčan: Hrad Rýzmburk (Osek) ve světle archeologického výzkumu. Madonka z Oseka

Monumentorum Custos 2016

Rok vydání: 2017

Jazyk: česky (anglické resumé)

Počet stran: 134

ISSN: 1803-781X

Cena: 100 Kč (k dispozici také v e-shopu NPÚ)

 


Časopis  pro památky severozápadních Čech – nové, v pořadí již deváté číslo časopisu Monumentorum Custos přináší čtenáři nejnovější odborné příspěvky věnující se kulturnímu dědictví severozápadních Čech. V letošním roce se příspěvky ponejvíce zaměřují na církevní památky, jejich výzdobě a vybavení. Kromě obsáhlých studií o alabastrovém oltáři v kostele sv. Floriána v Ústí nad Labem a baroknímu oltáři baziliky Panny Marie Bolestné v Bohosudově, nabízí čtenáři drobnější články věnující se obnově a dokumentaci památek. Nechybí ani zprávy o proběhlých akcích a seminářích.

Sakrální architektura 20. století v Ústeckém kraji

Jiří Bureš | Marta Pavlíková | Alena Sellnerová a kol.

Rok vydání: 2017

Jazyk: česky (anglické resumé)

Počet stran: 256

ISBN: 978-80-85036-68-8

Cena: 224 Kč (k dispozici také v e-shopu NPÚ)

 


Publikace zahrnuje stavebně historický vývoj sakrálních staveb v Ústeckém  kraji v průběhu 20. století, včetně historických jevů, které měly na tento segment architektury zásadní vliv (hnutí Los von Rom, vznik Československa, vznik nových církví, sekularizace společnosti po roce 1948). Realizace církevních staveb je představena i s ohledem na zahraniční dění a legislativní procesy. Knihu zakončuje kritický katalog šesti desítek vybraných objektů včetně krátkých medailonů jejich projektantů.

Zapomenutá poutní místa Českého středohoří v Ústeckém kraji

Vít Honys

Rok vydání: 2017

Jazyk: česky (německé resumé)

Počet stran: 96

ISBN: 978-80-85036-67-1

Cena: 95 Kč (k dispozici také v e-shopu NPÚ)

 


Publikace představuje na základě studia dostupných archivních pramenů 15 dnes většinou zapomenutých lokálních poutních míst oblasti Českého středohoří na území dnešního Ústeckého kraje (převážně z období 17. – počátku 19. století). V porovnání se sousední podkrušnohorskou pánví, v níž leží nejvýznamnější mariánská poutní místa litoměřické diecéze zde převažují světecká, resp. christologická či trojiční patrocinia (např. areál kaple sv. Blažeje v Lužicích, sv. Jakuba v Lahovicích, kostel sv. Barbory v Dubicích, kaple sv. Jana Křtitele pod Plešivcem u Kamýku, kaple sv.Víta v Sinutci, kaple sv. Jana Nepomuckého ve Vlastislavi, kalvárie nad Ostrým). Mariánskými poutními místy byl kostel sv. Jiljí v Bečově s gotickou mariánskou sochou, kostel Narození Panny Marie v Trmicích, mariánské kaple v Kostomlatech pod Milešovkou, v Teplé a poblíž Mírkova (zčásti zahloubená do skály). V západní části Českého středohoří je výrazné zastoupení poutních míst vzniklých při studánkách, jejichž vodě byly většinou připisovány léčivé účinky. Za architektonicky i krajinotvorně nejhodnotnější lze označit kalvárii nad Ostrým a areál poutního kostela Nejsvětější Trojice na Gottesbergu u Verneřic. Některé z těchto míst postihla ve 2. polovině 20. století likvidace (Gottesberg, Mírkov) či devastace; přes současné oživení však stále dvěma z nich hrozí nebezpečí zániku (Lahovice, Lužice).    

Přehled poutních lokalit:

 • Bečov
 • Dubice
 • Horní Habartice
 • Kamýk
 • Kostomlaty pod Milešovkou
 • Lahovice
 • Lužice
 • Mírkov
 • Mukov
 • Ostré
 • Sinutec
 • Teplá
 • Trmice
 • Verneřice
 • Vlastislav

Monumentorum Custos 2015

Rok vydání: 2016

Jazyk: česky (anglické resumé)

Počet stran: 105

ISSN: 1803-781X

Cena: 110 Kč (k dispozici také v e-shopu NPÚ)

 


MC 2015 – již osmé číslo Monumentorum Custos, časopisu pro památky severozápadních Čech. Letošní číslo přináší tematicky dva různé typy příspěvků. Sakrální architektuře, případně její ikonografii se věnují hned čtyři články a aktuální ročník otevírá studie věnovaná výzdobě poutního kostela na Gottesbergu u Verneřic. Další sakrální stavby, kterým je věnována pozornost, jsou kostel sv. Kateřiny v Chouči, kostel Nejsvětější Trojice v Zahořanech a kostel sv. Mikuláše v Běsně. Druhý tematický okruh reprezentují příspěvky věnující se architektuře 20. století. Konkrétně článek sledující meziválečnou výstavbu v Lounech a příspěvek zařazený do rubriky Materiálie zaměřený na budovu obchodního domu Labe v Ústí nad Labem.V letošním roce se objevil i příspěvek v rubrice Obnovy památek, věnuje se obnově areálu hradu ve městě Úštěku v poválečném období. Číslo pravidelně uzavírají drobné příspěvky podávající informace o zajímavých výstavách a projektových i publikačních počinech uplynulého období. V letošním roce Vás zavedou na cestu kolem světa, nabídnou Vám poklady ústeckých vil, představí gotické umění Liberecka a Horní Lužice. Dále si Vás dovolí seznámit s výsledky čtyřletého projektu NAKI zaměřeného na dokumentaci, digitalizaci a prezentaci ohroženého kulturního dědictví severozápadních Čech.

Teplice: architektura moderní doby. 1860–2000 / Teplitz: Architektur der modernen Zeit. 1860–2000

Jan Hanzlík | Jana Zajoncová | Lenka Hájková

Rok vydání: 2016

Jazyk: česky, německy (anglické resumé)

Počet stran: 360

ISBN: 978-80-85036-66-4

Cena: 390 Kč (k dispozici také v e-shopu NPÚ)

 


Kniha si klade za cíl pojednat o vývoji architektury v Teplicích mezi lety 1860–2000  v celé šíři a ve všech odstínech jejího vývoje. Nezabývá se pouze avantgardní tvorbou, ale věnuje se i tradičnějším proudům architektury, které před rokem 1945 tvořily většinu místní stavební produkce. Chce vrátit do paměti jména architektů, kteří upadli v zapomnění, přestože svým osobitým rukopisem po dlouhá léta dotvářeli podobu města. Druhá část knihy je věnovaná architektuře poválečné, na kterou je často nahlíženo jako na nevzhlednou a obludnou tvorbu hyzdící tvář města. Stavitelství této rozporuplné éry by však bylo škoda jednou provždy zatratit. Autoři proto ukazují na mnoha příkladech dosud nepoznanou hodnotu architektury minulého režimu i 90. let. Kniha obsahuje kapitoly o vývoji a katalog více než dvou set objektů.

Monografie vznikla v rámci výzkumného cíle Prezentace výsledků výzkumu a vývoje Národního památkového ústavu, financovaného z institucionální podpory Ministerstva kultury na dlouhodobý koncepční rozvoj (DKRVO), kód 99H3051160.

Zaměstnanecká sídliště v severních Čechách mezi lety 1918–1938, 2. díl: Firemní kolonie a státní domy

Marta Pavlíková | Jiří Bureš | Lenka Hájková

Rok vydání: 2016

Jazyk: česky

Počet stran: 167

ISBN: 978-80-85036-65-7

Cena: 290 Kč (k dispozici také v e-shopu NPÚ)

 


Kniha navazuje na 1. díl této ediční řady věnovaný státním hornickým koloniím, tentokrát se autoři zaměřili na firemní kolonie a domy pro státní zaměstnance. Problematika zaměstnaneckého bydlení bude začleněna do širšího kontextu tuzemských i zahraničních realizací s důrazem na postihnutí urbanizačních procesů, které tato sociální výstavba vyvolala. Jednotlivé kapitoly doplňuje bohatá z větší části dosud nepublikovaná plánová a obrazová dokumentace. Součástí studie je také kritický katalog šesti nejzásadnějších realizací postavených významnými průmyslovými podniky v průběhu 20. a 30. let 20. století na území dnešního Ústeckého kraje.

Katalog realizací:

 • Zaměstnanecká kolonie Mannesmannových válcoven v Chomutově
 • Mannesmannovy válcovny a.s.
 • Zaměstnanecká kolonie Weinmannových závodů v Chudeřicích
 • Weinmannovy závody a.s.
 • Zaměstnanecká kolonie Ústřední elektrárny v Ervěnicích
 • Ústřední elektrárny a.s.
 • Domy a kolonie České továrny na umělé hevábí v Lovosicích a Lukavci
 • Česká továrna na umělé hedvábí systému Elberfeld
 • Zaměstnanecké kolonie Schichtových závodů na Střekově
 • Jiří Schicht, a.s.
 • Zaměstnanecká sídliště Spolku pro chemickou a hutní výrobu v Ústí nad Labem
 • Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.

Zaměstnanecká sídliště v severních Čechách mezi lety 1918–1938, 1. díl: Státní hornické kolonie

Jiří Bureš | Marta Pavlíková | Alena Sellnerová

Rok vydání: 2014

Jazyk: česky

Počet stran: 167

ISBN: 978-80-85036-54-1

Cena: 250 Kč (k dispozici také v e-shopu NPÚ)

 


První díl publikace Zaměstnanecká sídliště v severních Čechách mezi lety 1918–1938 se věnuje hornickým koloniím postaveným československým státem v prostoru severočeské hnědouhelné pánve. Autoři se zaměřili na dosud stále opomíjenou problematiku dělnického bydlení v průmyslových oblastech a detailně zmapovali průběh státní výstavby řízené Ministerstvem veřejných prací. Na té se podílela řada významných českých, ale i německých architektů, za všechny jmenujme Františka Alberta Libru, Jindřicha Freiwalda, Emila Králíčka, Aloise Kubíčka, Otakara Frierlingera nebo Artura Payra. Publikace je rozdělena na dvě základní části, první kapitoly se věnují problematice sociálního bydlení na pozadí proměny malých regionálních měst ve velká průmyslová centra, druhou část knihy tvoří katalog jednotlivých hornických osad, ve kterém jsou poprvé souhrnně představeny jak stávající, tak zaniklé kolonie. Text je dále doplněný obsáhlým obrazovým doprovodem složeným z dosud nepublikovaných historických fotografií a původní plánové dokumentace.

Krajinou podstávkových domů do údolí Ploučnice a Merboltic

Hana Veselá | Alena Sellnerová | Jan Hanzlík

Rok vydání: 2015

Jazyk: česky

Počet stran: 280

ISBN: 978-80-85036-56-5

Cena: 410 Kč (vyprodáno, k dispozici pouze v e-shopu NPÚ)


V oblasti na severu a severozápadě Čech, v Saském Švýcarsku, Horní Lužici a části Dolního Slezska nalezneme jedinečné území, pro které se díky dochované zástavbě vžil název „krajina podstávkových domů“. Podstávkový dům je osobitým typem vesnického stavení, které v sobě kombinuje několik typů stavebních technologií – roubení, hrázdění, rámovou a zděnou konstrukci. Pro tyto domy je jednotícím znakem podstávka obíhající světnici, společné je jim základní uspořádání vnitřku i vnějšku. Základním stavebním typem v regionu je kvalitně tesařsky zpracovaný podstávkový dům s roubeným patrem, které se z celé oblasti podstávkových domů více vyskytuje v podstatě jen v severních Čechách.

Publikace je výsledkem studijní činnosti pracovníků Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem. Výzkumy probíhaly v rámci výzkumného úkolu Výzkum nemovitých památek v ČR. Aktuální metodické otázky průzkumu a dokumentace, ohrožené druhy památek a jejich vybrané exempláře, financovaného z institucionální podpory Ministerstva kultury ČR na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO) a rozpočtu NPÚ.

Bastionové pevnosti – průzkumy a opravy

Autoři: SLAVÍK Jiří, SMUTNÝ Jiří, TOTHOVÁ Jolana, HORVÁTHOVÁ Jana, KONŮPEK Jan, ALBRECHT Petr, HUDÁK Lukáš, PAPOUŠEK Miroslav, KIBIC Karel, VAŠATA Miroslav, ŘEHÁK Josef, FUKSA Ivan, WOHLMUTH Petr

Rok vydání: 2014

Jazyk: česky

Počet stran: 116

ISBN: 978-80-85036-53-4

Cena: 200 Kč (vyprodáno, k dispozici pouze v e-shopu NPÚ)

 


Publikace zpřístupňuje informace týkající se poznání a základního přehledu obnov českých bastionových fortifikací (základní informace k lokalitě, přehled prováděných oprav, konkrétní zjištění, aplikované přístupy, materiály a technologie) a ukazuje široké veřejnosti potenciál těchto funkčně i konstrukčně specifických staveb.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě v době konfesních změn (1517–1594)

Michaela Ottová | Jan Royt

Rok vydání: 2014

Jazyk: česky

Počet stran: 187

ISBN: 978-80-85036-51-0

Cena: 390 Kč - poslední výtisk

 


Pozdně gotický kostel byl vystavěn v letech 1517-1550 po požáru města v roce 1515. Proslulost získal především v roce 1975, kdy byl přesunut po kolejích o 841 metrů, aby byl zachráněn z města, které bylo srovnáno se zemí kvůli těžbě uhlí. Mostecký chrám je považován za umělecký zázrak 16. století, který nám může závidět celá Evropa. Z vnějšku působí stavba asketicky stroze, interiér však návštěvníka pohltí a nadchne svou prosvětleností a nádhernou pozdně gotickou klenbou s čistě dekorativními žebry.

Kniha vznikla za podpory grantu GAČR č. P 409/12/0546 – Ars Montana: Umělecký a kulturní transfer v otevřeném prostoru česko-saského Krušnohoří na prahu raného novověku (1459–1620) a programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově č. P12 Historie v interdisciplinární perspektivě, podprogram Společnost, kultura a komunikace v českých dějinách.

Šlechtické sepulkrální památky Lounska

Vít Honys | Petr Hrubý

Rok vydání: 2013

Jazyk: česky

Počet stran: 309

ISBN: 978-80-7414-254-3

Cena: 299 Kč (vyprodáno, k dispozici pouze v e-shopu NPÚ)

 


Kniha svým členěním a metodickým přístupem navazuje na již publikovanou práci Petra Hrubého o sepulkrálních památkách Litoměřicka. Úvodní kapitola je věnována rozboru dosavadní odborné literatury včetně vyhodnocení literatury regionální a charakteristiky užitých pramenů. Následuje část interpretující dochovaný fond sepulkrálií Lounska z hlediska jednotlivých disciplín pomocných věd historických zahrnující jednak nástin typologie dochovaných sepulkrálií, jednak nástin jejich uměleckohistorické charakteristiky. Závěrečná kapitola přibližuje objednavatele sepulkrálií – šlechtice a erbovníky. Katalog zastoupených sepulkrálních památek byl zpracován na základě výsledků detailního terénního výzkumu. Jednotlivé sepulkrálie byly zpracovány do jednotného katalogového hesla, které obsahuje údaje o jejich stávající lokalizaci, určení potenciální původnosti umístění, ale také jejich typologické určení, identifikaci zemřelého, komplexní popis památky včetně její heraldické složky, určení materiálu a autorství, datace, základní charakteristiku stavu, přepis a překlad nápisové složky a prosopografii zemřelé osoby. Publikace je doplněna bohatým soupisem pramenů a literatury dotýkající se problematiky sepulkrálních památek a fotografickou přílohou zobrazující jednotlivé sepulkrálie.

Kniha Šlechtické sepulkrální památky Lounska je dílem autorů Víta Honyse a Petra Hrubého. Prostřednictvím úvodní studie a rozsáhlého katalogu přibližuje čtenáři sepulkrální památky lounského okresu. Publikace byla vydána ve spolupráci Národního památkového ústavu – územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem a Filosofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem jako 13. svazek edice Studia Historica.

Péče o historická důlní díla vzniklá do konce 19. století

 

Rok vydání: 2012

Jazyk: česky

Počet stran: 108

ISBN: 978-80-85036-49-7

Cena: 100 Kč (vyprodáno, k dispozici pouze v e-shopu NPÚ)

 


Region severozápadních Čech má dlouhou montánní tradici, jejíž počátky spadají do raně historického období. Kulturní krajinu tohoto regionu výrazně modifikovala montánní činnost, která v průběhu věků opakovaně měnila krajinný reliéf některých lokalit. Nedílnou součástí kulturního dědictví Ústeckého kraje je soubor památek montánní činnosti, které jsou hmotným pramenem k poznání místní bohaté tradice rudného i uhelného dolování.

Problematika péče o historická důlní díla stála desítky let na okraji zájmu odborné veřejnosti. Identifikace, rozpoznání hodnot a dokumentace důlních děl představuje složitý a interdisciplinární úkol. Zajištění komplexní péče o řadu pozůstatků montánní činnosti a historická důlní díla i metodické sjednocení jejich dokumentace dosud představuje v památkové praxi citelné desideratum. Skromným příspěvkem ke zlepšení této situace je i tento písemný výstup výše uvedeného workshopu.

Sborník příspěvků ze stejnojmenného workshopu, pořádaného NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem dne 3. listopadu 2010 ve spolupráci s Centrem pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví při UJEP.