Prodej a vývoz předmětů kulturní hodnoty

Tuto problematiku, která také spadá do činnosti NPÚ, upravuje zákon č. 71/ 1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákonů č. 122/2000 Sb.; č 80/2004 Sb.; č. 281/2009 Sb.

V jakých případech je třeba podat Žádost o vydání osvědčení podle zákona č. 71 /1994 Sb.?

Při prodeji předmětů kulturní hodnoty a jejich vývozu (trvalém i dočasném) je potřeba, aby si majitel zajistil kladné osvědčení k trvalému vývozu.

Co je předmět kulturní hodnoty

Jedná se o přírodniny nebo lidské výtvory a jejich soubory, které jsou významné pro historii, literaturu, umění, vědu nebo techniku a splňují kritéria obsažená v Příloze č. 1 tohoto Zákona (viz §1, odst. 1. Zákona č. 71/1994 Sb.), jedná se například o umělecká díla, historické fotografie, předměty lidového umění, historický nábytek apod.

Seznam všech předmětů kulturní hodnoty je uveden v Příloze č. 1 citovaného Zákona, zde je stanoveno také stáří těchto předmětů, u některých druhových skupin je potřeba žádat o osvědčení již u předmětu staršího padesáti let, u jiných až při stáří sta i více let.

Pro jaké předměty kulturní hodnoty vyřizuje žádosti Národní památkový ústav?

NPÚ vyřizuje žádosti dle uvedeného zákona pro předměty kulturní hodnoty sakrální a kultovní povahy spojené s křesťanstvím a dále pro předměty z oboru architektury a pro exteriérové objekty, jedná se například o obrazy, sochy, liturgické a náboženské knihy, bohoslužebné předměty, zvony a zvonky, exteriérové plastiky a jejich části, architektonické články apod. (Úplný seznam včetně stáří předmětů je uveden v Příloze č. 1, odst. III. a  XVII.).

Žádost o vydání tohoto osvědčení pro předměty kulturní hodnoty sakrální a kultovní povahy je nutné podat již před nabídkou k jejich prodeji, přičemž nabídkou k prodeji se rozumí i vystavení předmětu na sběratelských trzích, na dražbách a aukcích (viz §3, odst. 2. Zákona č. 71/1994 Sb.), a to i při nabídce pomocí internetu nebo jiného virtuálního prostoru.

Na jaké předměty kulturní hodnoty se Zákon č. 71/1994 Sb. nevztahuje?

Zákon se nevztahuje na prodej a vývoz kulturních památek a národních kulturních památek. V těchto případech je nutno postupovat podle § 13 a § 20  Zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění.
Dále se Zákon nevztahuje na evidované sbírky muzejní povahy a sbírkové předměty, které jsou jejich součástmi, archiválie, originály uměleckých děl žijících autorů a na předměty dovezené do České republiky, které byly propuštěny do režimu dočasného použití.

Jak se podává Žádost o vydání osvědčení?

Žádosti o vydání osvědčení pro trvalý vývoz se podávají na předepsaných tiskopisech na stránkách Ministerstva kultury. Formulář má celkem 4 paré značená A, B, C a D. Žadatel vyplňuje první stranu tiskopisu kromě evidenčního čísla žádosti, které doplní NPÚ. K formuláři je třeba přiložit 4 fotografie předmětu z přední a 4 fotografie ze zadní strany (velikost 9 x13 cm). Formuláře se zpracovávají na tiskárně, proto prosíme fotografie pouze přiložte a nelepte na formuláře. Odborný pracovník NPÚ je povinen předmět fyzicky ohledat (§ 4, odst. 3. Zákona č. 71/1994 Sb.).

Je vyřízení Žádosti o vydání osvědčení zpoplatněno?

Ne, žádost pro předměty kulturní hodnoty sakrální a kultovní povahy a dále předměty z oboru architektury a exteriérové objekty (Příloha 1. odst. III. a  XVII.) podaná  NPÚ jsou vyřizovány bez poplatku (§ 6 odst. 2 Zákona č. 71/1994 Sb.)

Kam se Žádosti podávají?

Žádosti podávají vlastníci předmětů kulturní hodnoty místně příslušnému územnímu odbornému pracovišti NPÚ a to dle Přílohy č. 2 Zákona č. 71/1994 Sb.

pracoviště:

územní příslušnost

NPÚ, GnŘ

Česká republika
hlavní město Praha

NPÚ, ÚOP Středních Čech

Středočeský kraj

NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích

Jihočeský kraj

NPÚ, ÚOP v Plzni

Západočeský kraj
Karlovarský kraj

NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem

Ústecký kraj
Liberecký kraj

NPÚ, ÚOP v Pardubicích

Pardubický kraj
Královéhradecký kraj

NPÚ, ÚOP v Brně

Jihomoravský kraj
Kraj Vysočina
Zlínský kraj

NPÚ, ÚOP v Olomouci

Olomoucký kraj

NPÚ, ÚOP v Ostravě

Moravskoslezský kraj

Lhůta pro vyřízení Žádosti

Odborné pracoviště NPÚ je povinno vyřídit Žádost nejdéle do 21 kalendářních dní od jejího doručení (§ 5, odst. 1 Zákona č. 71/1994 Sb.)

Je možné podat Žádost pouze pro dočasný vývoz?

Ano. Žádosti o vydání osvědčení pro dočasný vývoz se podávají na předepsaných tiskopisech. Další postup je totožný s žádostí pro trvalý vývoz. Podrobněji k dočasnému vývozu § 7  Zákona č. 71/1994 Sb.

Je na každou podanou Žádost vydáno osvědčení k vývozu?

Osvědčení k trvalému vývozu je vydáno pokud předmět kulturní hodnoty není předmětem chráněným podle zvláštních právních předpisů, nevykazuje znaky předmětu chráněného podle zvláštního právního předpisu (například nevykazuje znaky kulturní památky) ani není uveden v bodě XVII Přílohy č. 1. (§ 5, odst. 1  Zákona č. 71/1994 Sb.)


Případné další dotazy:

aktuální adresa pilotního pracoviště NPÚ


Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Mgr. Marcela Gavendová

  • pracovník památkové péče
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 595 133 948, 724 400 277
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Ostravě
Odboje 1941/1, Ostrava 70200