Archeologie

Archeologické pracoviště, dislokované v Opavě, vzniklo v roce 1993 delimitací expozitury Archeologického ústavu AV ČR v Brně, jejíž počátky spadají do roku 1955. V současnosti se jedná o největší archeologické pracoviště v Moravskoslezském kraji.
 
 

Sídlo detašovaného pracoviště v Opavě, Bezručovo náměstí 1-2

ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY A PROSPEKCE

Mezi stěžejní činnosti pracoviště patří provádění záchranných archeologických výzkumů a také realizace prospekcí v prostoru plánovaných staveb, jejichž úkolem je za použití veškerých dostupných metod identifikovat jejich kontakt s archeologickými nalezišti a navrhnout nejvhodnější strategii záchranného archeologického výzkumu.

ZPRACOVÁNÍ ODBORNÝCH VYJÁDŘENÍ

V rámci statutární činnosti plní odbor archeologie také úkoly vyplývající ze zákona o státní památkové péči, zejména zpracování odborných vyjádření pro vydání závazných rozhodnutí výkonných orgánů státní památkové péče a odborných podkladů pro územně plánovací dokumentaci. Systematicky jsou rovněž realizovány monitoring a dokumentace archeologických kulturních památek.

výstavy, přednášky, publikace

Pracovníci odboru archeologie ve spolupráci s řadou organizací, spolků a zájmových družení také popularizují výsledky své odborné činnosti formou výstav, přednášek a vydáváním odborných i populárně-naučných publikací.

INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA mK čr

Mezi hlavní oblasti vědeckého zájmu pracoviště patří pravěk Slezska, výzkum středověkých měst a fortifikací, sakrálních objektů, a také montánní a industriální archeologie. Jednotlivé výzkumné úkoly jsou realizovány s institucionální podporou MK ČR.

ODBORNÉ ZÁZEMÍ

Pracoviště disponuje laboratorním zázemím pro konzervátorské zpracování všech typů archeologických nálezů, specializované vybavení zde umožňuje konzervovat také rozměrné dřevěné prvky z archeologických nálezů.

MODERNÍ DEPOZITÁŘ

V roce 2015 byla dokončena výstavba nového moderního depozitáře archeologických nálezů realizovaná v rámci rekonstrukce nové správní budovy územního odborného pracoviště v Ostravě.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Mgr. Jindřich Hlas

  • vedoucí odboru
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 553 628 508, 724 400 279
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Ostravě
Bezručovo nám. 1147/1, Opava 74601
Již jako absolvent bakalářského studijního oboru Středověká archeologie na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě se stal v roce 2003 zaměstnancem Národního památkového ústavu, ÚOP v Ostravě jako archeolog. V roce 2005 dokončil na Slezské univerzitě magisterské studium v oboru Archeologie. Profesně se věnuje především záchranným archeologickým výzkumům se zaměřením na období pravěku. Od roku 2011 zastával pozici vedoucího oddělení archeologických výzkumů a od roku 2012 byl zároveň pověřen vedením odboru archeologie. Do funkce vedoucího odboru archeologie NPÚ, ÚOP v Ostravě byl oficiálně jmenován na začátku roku 2017.