Law on the sale and export of objects of cultural value

What we would normally refer to as antiques, including objects that we may have at home, inherited from our ancestors or bought in antique shops, may be in legal language "items of cultural value". Their sale or export abroad is monitored by the state.

Statues and pictures more than 50 years old, or, for example, dinner services, maps and musical instruments created more than 100 years ago, a uniform inherited from a grandfather, one of the first television sets and other types of object on the list of items of cultural value (the first appendix to the Law on the Sale and Export of Objects of Cultural Value) may only be sold or exported if you obtain a certificate stating that you may do so.

In the case of objects of a sacral and religious nature and objects from the field of architecture and building exteriors, a certificate can be provided by the National Heritage Institute. Further details are available in the law itself, available for download here.

Seznam všech předmětů kulturní hodnoty, na které se zákon vztahuje, je uveden v příloze č. 1 zákona o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty v platném znění.

Zákon č. 71/1994 Sb. se nevztahuje na prodej a vývoz kulturních památek a národních kulturních památek. V těchto případech je nutno postupovat podle § 13 a § 20 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.  Dále se zákon nevztahuje na evidované sbírky muzejní povahy a sbírkových předmětů, které jsou jejich součástmi, archiválie, originály uměleckých děl žijících autorů a na předměty dovezené do České republiky, které byly propuštěny do režimu dočasného použití.

NPÚ vyřizuje agendu zákona o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty pro předměty kulturní hodnoty sakrální a kultovní povahy a dále pro předměty z oboru architektury a exteriérové objekty (příloha č. 2 odst. III. a  XVII.)

Jak se podává žádost o vydání osvědčení?

Žádosti o vydání osvědčení pro trvalý vývoz se podávají na předepsaných tiskopisech. Formulář má celkem 4 paré značená A, B, C a D. K formuláři je třeba přiložit 4 fotografie předmětu z přední a 4 fotografie ze zadní strany. Formuláře se zpracovávají na tiskárně, proto fotografie pouze přiložte a nelepte je na formuláře. Dále k žádosti (či žádostem) přiložte údaje o rozměrech předmětu a kontakt na žadatele, tedy vlastníka. Odborný pracovník NPÚ je povinen předmět ohledat (§ 4 odst. 3 zákona č. 71/1994 Sb.).

Je vyřízení žádosti o vydání osvědčení zpoplatněno?

Žádosti pro předměty kulturní hodnoty sakrální a kultovní povahy a dále pro předměty z oboru architektury a exteriérové objekty (příloha č. 2 odst. III. a  XVII.) podané do NPÚ jsou vyřizovány bez poplatku (§ 6 odst. 2 zákona o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty).

Kam se žádosti podávají?

Žádosti podávají vlastníci předmětů kulturní hodnoty místně příslušnému územnímu odbornému pracovišti NPÚ a to dle přílohy č. 2 zákona o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty.

Odborné pracoviště NPÚ je povinno vyřídit žádost nejdéle do 21 kalendářních dní od jejího doručení.

Je možné podat žádost pouze pro dočasný vývoz?

Ano, žádosti o vydání osvědčení pro dočasný vývoz se podávají na předepsaných tiskopisech. Další postup je totožný s žádostí pro trvalý vývoz. Podrobněji k dočasnému vývozu § 7  zákona č. 71/1994 Sb.

Je na každou podanou žádost vydáno osvědčení k vývozu?

Osvědčení k trvalému vývozu je vydáno, pokud předmět kulturní hodnoty není předmětem chráněným podle zvláštních právních předpisů, nevykazuje znaky předmětu chráněného podle zvláštního právního předpisu ani není uveden v bodě XVII přílohy č. 1.

Legislation and international documents