Péče o historická důlní díla vzniklá do konce 19. století

Detailed information

Year:

2012

Place:

Ústí nad Labem

Language:

Czech

Number of pages:

108

ISBN:

978-80-85036-49-7

catalog printed-publication

100 Kč

Out of stock

Sborník příspěvků ze stejnojmenného workshopu, pořádaného NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem dne 3. listopadu 2010 ve spolupráci s Centrem pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví při UJEP.

Region severozápadních Čech má dlouhou montánní tradici, jejíž počátky spadají do raně historického období. Kulturní krajinu tohoto regionu výrazně modifikovala montánní činnost, která v průběhu věků opakovaně měnila krajinný reliéf některých lokalit. Nedílnou součástí kulturního dědictví Ústeckého kraje je soubor památek montánní činnosti, které jsou hmotným pramenem k poznání místní bohaté tradice rudného i uhelného dolování.

Problematika péče o historická důlní díla stála desítky let na okraji zájmu odborné veřejnosti. Identifikace, rozpoznání hodnot a dokumentace důlních děl představuje složitý a interdisciplinární úkol. Zajištění komplexní péče o řadu pozůstatků montánní činnosti a historická důlní díla i metodické sjednocení jejich dokumentace dosud představuje v památkové praxi citelné desideratum. Skromným příspěvkem ke zlepšení této situace je i tento písemný výstup výše uvedeného workshopu.

Obsah:
  • Martin Tomášek, Jolana Šanderová: Ochrana archeologických stop po montánní činnosti, kriteria posuzování archeologických lokalit
  • Rudolf Tomíček: Montánní historický průzkum památky - použití stavebněhistorického průzkumu důlních děl - základní úvaha o úloze mhp (shp) pro báňské památky
  • Kamil Podroužek: Těžba pískovců - typy, způsoby, příklad
  • Rudolf Tomíček: Problém určování, popisu a determinace hornických a podzemních památek
  • Jakub Chaloupka: Zkoumání reliktů vitriolového průmyslu
  • Jiří Bureš: Těžba a zpracování vápence v okolí Lahoště, Hudcova a Řetenic
  • Tomáš Voldráb: Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
  • Petr Bohdálek: Důl Mauritius v Hřebečné - mimořádná montánní lokalita v západním Krušnohoří

You might be interested in

Take a look at our terms and conditions (in Czech)

Learn about how to shop (in Czech)