Památkový fond

Památkový fond, umělecky, historicky a typologicky nesmírně bohatý soubor cenných historických předmětů, staveb a areálů na území České republiky, je nositelem národní a státní identity. Bez ohledu na vlastnictví či majetkoprávní vztahy jde o bohatství patřící nám všem, proto je i jeho ochrana v našem společném zájmu.

Hlavním posláním pracoviště je ochrana a zachování památko­vého fondu v Královéhradeckém kraji. Na jeho území je více než 3 000 nemovitých a téměř 3 300 movitých kulturních památek, 21 národních kulturních památek a 42 památkově chráněných území – 4 městské a 2 vesnické památkové rezervace, 20 měst­ských a 14 vesnických památkových zón i 1 krajinná památko­vá zóna (území bojiště bitvy u Hradce Králové). Leží zde rovněž šest z více než stovky zpřístupněných památek spravovaných Národním památkovým ústavem, v nichž zajišťujeme péči o 70 000 jed­notek mobiliárních fondů a přibližně stejný počet svazků knih v zámeckých knihovnách.

V severovýchodních Čechách vyniká Broumovsko souborem barokních kostelů stavěných podle návrhů architektů Dient­zenhoferů i klasicistními venkovskými usedlostmi. Šlikové ne­chali vytvořit poblíž Kopidlna tzv. Mariánskou zahradu, barokní komponovanou krajinu, do níž promyšleně zasadili drobné stavby. Podobně vytvořili barokní krajinné kompozice Albrecht z Valdštejna na Jičínsku nebo hrabě Špork v Kuksu a okolí. Díky ložiskům kvalitního pískovce jsou v kraji bohatě zastoupena kamenosochařská umělecká díla významných sochařů, přede­vším Matyáše Bernarda Brauna a jeho žáka Jiřího Františka Pacá­ka, ale i neškolených, přesto zručných kameníků. Poslední dvě staletí obohatila východní Čechy o řadu technických památek, například přehradu Les Království na Labi či pás pohraničního opevnění, ale také o moderní městskou zástavbu Hradce Králo­vé, ve své době právem nazývaného salon republiky.

Památkový fond České republiky zahrnuje nemovité památky, jako jsou církevní a sakrální stavby, městská zástavba, lidová a venkovská zástavba, technické památky včetně dopravních staveb, ale také archeologická naleziště a kulturní krajinu formovanou lidmi. Patří sem také soubor bývalých šlechtických sídel, tedy hradů a zámků, s unikátně dochovaným mobiliářem, tedy původním vybavením, a historickými knihovními fondy.

Neméně hodnotné jsou movité památky, tedy umělecká díla (například sochy a malby), cenné uměleckořemeslné předměty, k nimž patří klenoty, nábytek a vybavení domů a domácností, ale také zbraně nebo hudební nástroje.

To nejcennější z našeho movitého i nemovitého dědictví je státem chráněno – přibližně 40 tisíc nemovitostí a 40 tisíc děl a předmětů je evidováno jako kulturní památka. Asi tři stovky nejvýznamnějších z nich má status nejvyšší – národní kulturní památka. Nadnárodní význam a hodnota dvanácti kulturních statků České republiky byly celosvětově uznány zapsáním na Seznam světového dědictví UNESCO.

Některé památky však stále chátrají. V České republice je přes 40 tisíc kulturních památek, z toho je více než sedm set na seznamu památek ohrožených.