Seznam ohrožených nemovitých památek

Přestože většina lidí si je významu a hodnoty dědictví předků dnes vědoma, některé památky stále chátrají. V České republice je přes 40 tisíc kulturních památek, z toho je více než sedm set na seznamu památek ohrožených. 

ohrožené památky v české republice

Seznam ohrožených nemovitých památek zahrnuje kulturní památky ve smyslu zákona o státní památkové péči. Seznam je průběžně doplňován a aktualizován územními odbornými pracovišti, je tedy otevřený a nelze ho pokládat za úplný. Zařazení kulturní památky do seznamu není projednáno s vlastníky, kteří zůstávají v anonymitě; nejde ani o jejich kritiku, protože v mnoha případech vinu za současný stav památky nenesou. Tento seznam není nabídkový katalog. Zájemce o získání a záchranu některé

z uvedených kulturních památek musí sám vlastníka nalézt a kontaktovat, odborníci z NPÚ žádné podobné informace nezprostředkovávají. Podněty pro zařazení dalších ohrožených památek do seznamu adresujte Národnímu památkovému ústavu.

Vybrané ohrožené památky

Barokní socha sv. Jana Nepomuckého původně situovaná u Neslovického mlýna.

Pozdně gotická boží muka se sekundárně umístěným sousoším Piety a obecním znakem na podstavci.

Stavba pivovaru je nedílnou součástí souboru nemovitostí zámku ve Velkých Němčicích. Jedná se o památkově hodnotný objekt s dochovanou původní pozdně renesanční dispozicí.

Zámek v Dolní Lukavici (okres Plzeň-jih) náleží k předním zámeckým stavbám, které vznikly v západních Čechách v období vrcholného baroka. Za autora návrhu této stavby je pokládán Jakub Auguston mladší. Její barokní charakter nebyl narušen novějšími úpravami, proto si zachovala vzhled z 18. století. Dnes však spolu s pivovarem představuje nejohroženější část areálu zámku.

Areál hospodářského dvora je renesančním a raně barokním stavebním souborem vysoké architektonické hodnoty s dochovanou vnitřní dispozicí a funkčním rozdělením objektů.

Zděný patrový dům z 18. století je pohledově výrazný objekt se zlidovělým slohovým tvaroslovím. Jedná se o řadovou stavba v historickém jádru malého města, která představujke významný doklad jeho původní podoby. Objekt se dochoval ve stavu bez podstatných novodobých úprav. I přes dílčí novodobá poškození má dosud řadu cenných původních detailů.