Organizační struktura

Kdo jsou lidé starající se o státní památky? Přečtěte si profesní medailonky našich vedoucích pracovnic a pracovníků.

Územní památková správa v Praze spravuje Zahrady pod Pražským hradem a další státní památky ve Středočeském, Karlovarském a Ústeckém kraji.

ŘEDITEL ÚPS V pRAZE

Mgr. Dušan Michelfeit

Má pedagogické a žurnalistické vzdělání, manažerské zkušenosti v marketingu služeb, obchodu a komunikaci s veřejností. Věnoval se publicistice i literatuře. Ředitelem NPÚ, ÚPS v Praze je od roku 2013.

Celý text

Kancelář ředitele – oddělení

Úsek náměstYNĚ ředitele NPÚ, ÚPS v Praze

Objekty přímo řízené ředitelem (tzn. správy památek)

VŠECHNY KONTAKTY

úsek náměstkyně ředitele NPÚ, ÚPS v Praze

Odbor provozně-ekonomický

 • Oddělení ekonomiky
 • Oddělení personalistiky a mezd
 • Oddělení správy majetku a provozu

Odbor správy a prezentace kulturního majetku

 • Oddělení nemovitého kulturního majetku
 • Oddělení prezentace, instalací a expozic
 • Oddělení správy mobiliáře a zámeckých knihoven
 • Restaurátorské dílny Ďáblice – oddělení
 • Centrální depozitář a dílny Kutná Hora – oddělení

Hana Skálová

 • náměstek ředitele územní památkové správy
 • 274 008 121, 602 668 780

KASTELÁNKY A KASTELÁNI PAMÁTEK VE SPRÁVĚ ÚPS V PRAZE

Vedoucí správ památkových objektů řízení přímo ředitelem.

Ing. Lukáš Kunst

 • kastelán hradu
 • 311 681 617, 724 544 363
Po studiu na Obchodní akademii navštěvoval jazykovou školu, VoŠ a následně pak VŠ obor marketing. Během studií působil jako průvodce na hradech a zámcích po celé republice. Na Karlštejně pracuje od roku 1999, od roku 2009 jako vedoucí návštěvnického provozu a zástupce kastelána. Působil také jako kastelán na jihočeském zámku Žirovnice a zástupce kastelána na hradě Křivoklát. Má obchodní a manažerské zkušenosti, zkušenosti s vedením velkého památkového objektu a také s krizovým řízením. V roce 2016 byl garantem Lucemburského roku - oslav 700. výročí narození Karla IV. Jeho cílem je vybudování ukázkové národní kulturní památky 21. století jakožto kulturně historického centra se současnou odbornou péčí o tuto památku. Zaměřuje se na širokou nabídku služeb návštěvníkům, edukační programy a kulturní akce. Ve spolupráci s vedením městysu Karlštejn se pak také snaží o destinační management. Rád jezdí na kole, běhá, lyžuje, plave, miluje svoji rodinu, cestování, knihy a dobré jídlo. Hraje divadlo, účinkuje v muzikálu či epizodních filmových rolích.

Mgr. Tomáš Wizovský

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • 353 999 394, 606 666 423
Od 1998 zaměstnán u NPU – útvar Památkové péče, oddělení architektury, později oddělení archeologie, 2002 Vedoucí správy státního hradu a zámku Bečov, 2005–2006 ředitel NPÚ, ÚOP v Plzni, 2006 vedoucí správy státního hradu a zámku Bečov, 2009 až dosud člen koncepčních skupin generálního ředitele NPÚ, 2010–2011 vedoucí správy státního hradu a zámku Bečov a ředitel územního odborného pracoviště NPU v Lokti pro Karlovarský kraj, 2012 vedoucí správy státního hradu a zámku Bečov. Iniciátor a koordinátor Projektu příkladné obnovy hradu a přilehlých objektů pro prezentaci památkové péče formou vzdělávacích programů. Autor a spoluautor prací týkající se archeologie, památkové péče a Bečova nad Teplou, spoluautor monografií o hradu Bečov a relikviáři sv. Maura, Iniciátor a spoluautor výstavy Relikviář sv. Maura na Pražském hradě 2010–2011. Spoluautor projektu Hrad Bečov (projekt konzervace a prezentace oceněného v kategorii projekt/výzkum cenou Evropské unie – Europa Nostra – European Union Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Awards), 2012 člen řídícího týmu v projektu nazvaném Vzdělávací role NPÚ, Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky, Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) – 2016 získáno další ocenění Europa Nostra v kategorii vzdělávání, odborná příprava a osvěta. V roce 2013 zřízení Edukačního centra při hradu a zámku Bečov nad Teplou a získání statutu fakultního památkového objektu Karlovy univerzity. 2014 absolvoval program celoživotního vzdělávání Marketing kulturních organizací na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni a akreditovaný kurz MŠMT ČR pro vedení dětský oddílů. 2016 získána cena HZS Karlovarského kraje za osobní přínos k zabezpečení protipožární ochrany hradu a zámku Bečov a 1. cena Adolfa Heyduka za přístup k nevidomým a slabozrakým návštěvníkům. Účastník zahraničních studijních stáží. Soudní znalec v oboru archeologie a architektonické památky a výtvarné umění – nemovité kulturní památky.

PhDr. Zdeněk Henig

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • 412 586 795, 602 136 213
Vystudoval Univerzitu Karlovu, Filozofickou fakultu na Ústavu etnologie, zaměřil se na teorii, metodologii, historiografii. Od 14. 11. 1988 zaměstnán na státním zámku Benešov nad Ploučnicí, kde pracoval jako vedoucí správy památkového objektu – kastelán. Od 1. července 2002 byl na základě výběrového řízení MK jmenován ředitelem Státního památkového ústavu v Ústí nad Labem. Od 1. ledna 2003 byl jmenován ředitelem Národního památkového ústavu pro Ústecký a Liberecký kraj, kde v této funkci působil až do konce roku 2005. Od 31. ledna 2006 byl jmenován provozně ekonomickým náměstkem Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem, kde v této funkci pracoval až do 30. dubna 2006. Od 1. května 2006 opět nastoupil na státní zámek Benešov nad Ploučnicí jako správce památkového objektu – kastelán. V letech 2002–2005 byl členem Ústřední komise pro Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón a Komise pro Program záchrany architektonického dědictví, členem Diecézní památkové komise Biskupství litoměřického, dále členem Poradní komise k problematice státních hradů a zámků při NPÚ.
Nepodléhá CC

Mgr. Lucie Šťastná

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • 417 835 301, 778 444 262
Vystudovala bohemistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (2009–2015), dále absolvovala dvouleté rekvalifikační studium památkové péče (18. studijní běh). Na památkách se pohybuje od roku 2006, kdy začala pracovat jako sezónní průvodkyně na zámku Humprecht. V Národním památkovém ústavu byla zaměstnána na pozici průvodkyně na zámcích Slatiňany, Zákupy a Hrubý Rohozec. Na Hrubém Rohozci pak mezi lety 2011–2013 působila jako stálá průvodkyně a zástupkyně kastelána. Další pracovní zkušenosti získala na zámku Nový Hrad v Jimlíně, jenž je spravován Ústeckým krajem. Od roku 2014 pracovala jako kurátorka v Oddělení správy mobiliáře a zámeckých knihoven na ÚPS na Sychrově. V listopadu 2017 byla jmenována kastelánkou státního zámku Duchcov.

Miriam Němcová

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • 606 175 052
V roce 1999 dokončila Střední odbornou školu ekonomického zaměření. V roce 2000 nastoupila na hrad Hazmburk jako pokladní a v roce 2001 byla jmenována vedoucí správy hradu (kastelánkou). V roce 2004 a 2005 studovala kurz památkové péče NPÚ.

Mgr. Jana Sedláčková

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • 317 721 366, 724 643 826
Po gymnáziu absolvovala obor cestovního ruchu při Institutu obchodní výchovy. Studiu historie, dějin umění, architektuře, restaurování uměleckých děl a mrtvých jazyků se věnovala na Karlově univerzitě formou kombinovaného studia, zatímco již pracovala na zámku Konopiště, nejdříve jako průvodkyně, poté jako správkyně mobiliárního fondu. Do výběrového řízení na kastelána se přihlásila v roce 2014 a byla vybrána jako nejvhodnější uchazeč. K jejím zálibám patří kromě historie, architektury a lingvistiky především cestování. Ze zámku Konopiště má nejraději severní gotický palác a co se sbírkových předmětů týče, s oblibou se věnuje především knižnímu fondu.

Bc. Libor Knížek

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • 311 512 479, 602 244 142
Je absolventem semináře Dějin umění Masarykovi univerzity u prof. PhDr. Lubomíra Slavíčka, CSc. Dokončil pomaturitní studium památkové péče při NPÚ. Od 1. dubna 1990 vykonával ve svém rodišti na státním zámku ve Veltrusích postupně práce průvodce, pokladního, správce depozitáře a zástupce kastelánky. Od 1. února 1999 nastoupil na základě výběrového řízení jako kastelán státního zámku v Hořovicích. V této pozici se věnuje hlavně stavebnětechnickému stavu areálu národní kulturní památky, obnově parku, reinstalaci historických interiérů a zvýšení povědomí o zámku v očích odborné i laické veřejnosti.
Petr Zemanek, kastelán souhradí Točník-Žebrák | © NPÚ

JUDr. Petr Zemánek

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • 602 289 730
Ač chtěl Petr Zemánek studovat archeologii, vystudoval v letech 1981–1985 Právnickou fakultu UK. Během studia prováděl právnickou praxi na Okresním soudu Prahy 8 a na Obvodním národním výboru Prahy 10. V roce 1986 obhájil rigorózní práci na katedře kriminalistiky na téma „Psychologické a psychopatologické zvláštnosti gerontů, pachatelů sexuálních deliktů“. Během studentských let v rámci činnosti Klubu Augusta Sedláčka při plzeňské Škodovce mapoval se svým kamarádem Petrem Kmínkem ztracené české a moravské hrady. O prázdninách roku 1981 uskutečnil sám pěší putování bez mapy po českých, moravských a slovenských hradech z Prahy do Tater. V roce 1985 nastoupil roční vojenskou službu ve funkci technika roty u tankové a automobilní jednotky v Žatci a Postoloprtech. Před vojenskou službou a těsně po ní absolvoval právnickou čekatelskou praxi v právním odboru Dopravního podniku hlavního města Prahy (JUDr. Klouda). V květnu 1986 odešel z Dopravního podniku a nastoupil u prof. Bořivoje Nechvátala jako brigádník při archeologickém průzkumu nejstaršího osídlení Vyšehradu. Během prázdnin toho roku pracoval brigádnicky jako lesní dělník a stavěl vyhořelou chalupu v Orlických horách. Od podzimu 1986 nastoupil jako právník na Ministerstvu lesního a vodního hospodářství ČSSR a věnoval se především lesnímu právu (JUDr. Čechura, JUDr. Lojda). Poněvadž chtěl učit, zcela opustil po roce právnickou praxi a nastoupil jako učitel tělocviku, ekologie a později i dějepisu na Střední odborné učiliště elektrotechnické v Praze 9-Hrdlořezích. Během dalších let dostudoval doplňkové pedagogické studium na Pedagogické fakultě UK a rozšiřující studium historie na Filosofické fakultě UK. Organizoval i mimoškolní výchovu učňů (přechody hor na běžkách i pěšky, dvacetičtyřhodinovky v sálové kopané, ekologické brigády a protesty aj.). Aby si přivydělal, učil v té době i na dalších dvou středních školách-Gymnáziu Jaroslava Seiferta a Gymnáziu Jižní Město. V roce 1990 nastoupil na Gymnázium Jana Keplera na Praze 6 jako učitel tělocviku a základů společenských věd. Vedl také kroužek míčových her. Později začal učit dějepis a vlastivědu, vedl semináře Osobnosti světových dějin, České hrady, Právní dějiny české a Světová náboženství. Na této škole učí jednou týdně dosud. V roce 1995 se na základě konkurzu stal kastelánem na hradech Žebráku a Točníku u organizace Státní hrady Křivoklátska. Ta byla podřízena přímo Ministerstvu kultury ČR a stala se v roce 2001 součástí Národního památkového ústavu. Při správě obou hradů a pivovaru se po celou dobu snaží vnášet krajinářský a místopisný rámec. V roce 2008 se svými studenty, přáteli a rodinnými příslušníky vztyčil v lokalitě U Zabitého nedaleko Vráže u Berouna vysvěcený kříž jako připomínku událostí z konce 2. světové války, kdy se čeští konfidenti pokusili krýt své udavačství vraždou 18 Němců a 1 Čecha, které vedli k výslechu do Berouna. O dva roky později se svými přáteli umístil kříž na místě dvou hromadných hrobů v levonické bažantnici u Postoloprt jako připomínku největšího poválečného vraždění civilního německého obyvatelstva československou armádou. Tyto skutečnosti ho přivedly k aktivní účasti na projektu Paměť národa společnosti Post Bellum. V období 2007–2011 byl opravován krov Královského paláce na hradu Točník prostřednictvím experimentálního užití repliky šlapacího středověkého jeřábu z dílny Ing. Víta Mlázovského a tesaře Petra Růžičky. V červnu roku 2010 uskutečnil se správcem depozitáře v Plasích Zdeňkem Formanem experimentální putování po stopách Karla Hynka Máchy z Prahy přes Karlštejn, Křivoklát na Točník (120 km), kde bezprostředně po této cestě, podobně jako Mácha, sehrál roli Sosnomila v divadelní hře V. K. Klicpery „Jan za chrta dán“(Rodinné divadlo Prokopa Vejdělka). Během cesty objevili poutníci v Pamětní knize hradu Křivoklátu podpis Karla Hynka Máchy a Josefa Kajetána Tyla. V červnu 2014 inicioval umístění pamětní desky sládkovi, alchymistovi a spisovateli Otakaru Zacharovi v místě jeho narození na pivovaru v Točníku čp. 1 (autor Daniel Paul). O dva roky později umístil s přáteli Portál Jeronýma Pražského (Lukáš Schorný, Wasup) na Jezevčím kopci nedaleko hradu Točníku a Žebráku. V tomto roce vytvořil k Lucemburskému roku také libreto k výstavě „Bellifortis – Ten, který je silný ve válce“. Dlouhodobě se snaží prosadit jednotný a neoddělitelný postup při ochraně památek, krajiny a přírody.
Jiří Sobek, kastelán hradu Krakovec | © NPÚ

Mgr. Jiří Sobek

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • 313 549 302, 723 214 170
Narozen v Československu, má lesnické, technické a teologické vzdělání, absolvoval na Husitské teologické fakultě University Karlovy. Pracoval jako dřevorubec, vrátný, provozně technický pracovník a průvodce na hradě Hukvaldy. Kastelánem státního hradu Krakovce je od roku 1997. Věnuje se sebevýchově, publicistice i literatuře, je autorem článků, rozhovorů, recenzí knih v tisku, rozhlase i televizi a je bytostně přesvědčen, že člověka netvoří jen trávicí trakt a pohlavní ústrojí.

Ludmila Klimplová

 • kastelánka
 • 724 663 546
V období 1972–1976 studovala Střední zdravotnickou školu Most, 1991–1993 studovala ochranu památek na Fakultě architektury ČVUT v Praze. V roce 1976 byla zaměstnána jako kulturní referentka v RAJ Most, 1977–1988 jako zdravotní sestra OÚNZ Most, od roku 1989 pracuje v Národním památkovém ústavu jako vedoucí správy památkového objektu – kastelánka.

PaedDr. Jaroslava Matoušová

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • 327 321 177, 602 238 303
Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy obor speciální pedagogika. Již během studia a poté i jako učitelka a vychovatelka nevidomých dětí ve Škole Jaroslava Ježka v Praze na Hradčanech a následně i s pracovní zkušeností v některých pražských pojišťovnách každé prázdniny a čas letních dovolených působila jako letní průvodkyně Sázavského kláštera. V roce 2003 po tragické smrti tehdejší kastelánky v době, kdy byl klášter částečně restituován soukromou majitelkou a ta své majetky pronajímala českému státu, se stala zástupkyní kastelána a o rok později kastelánkou. Ráda vzpomíná na událost středověkého ručního zavěšování zvonu sv. Václav do vysoké gotické věže v roce 2004, nebo o rok později odhalování busty významné osobnosti 20. století – benediktinského mnicha P. Methoda Klementa nebo na objev vzácných zabílených fresek v křížové chodbě kláštera, jejichž odkrývání stále pokračuje. A také na spousty drobných setkání s jednotlivci nebo členy občanských spolků, se kterými spolupracuje již při tradičních akcích – jako je například letní kurs malování, Květinový den nebo májové koncerty na severní zahradě.

Ing. Miloš Musil

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • 475 228 331, 604 505 323
Po maturitě na brněnské stavební průmyslovce nastoupil do firmy Železniční stavitelství, kde nejprve pracoval v oddělení přípravy výroby a kde se po vojně stal mistrem výroby na rekonstrukci železničních tunelů v Děčíně. Poté se vrátil do školních lavic a vystudoval Stavební fakultu na Vysokém učení technickém v Brně. Jeho vztah k památkám se projevil i při volbě tématu diplomové práce, jež se zabývala problematikou sanace plášťů historických budov. Za tuto práci obdržel Čestné uznání děkana fakulty. Po promoci založil poměrně úspěšnou stavební firmu, kterou však v roce 1992, když se mu naskytla možnost pracovat jako správce památkového objektu, prodal. Od té doby kastelánuje. Nejprve na jihomoravském renesančním zámku Bučovice, poté krátce na zámku Valtice a nyní již 23. rokem na státním zámku Velké Březno. Památkovou stavařinu však neopustil; i nadále se zabývá rekonstrukcemi vybraných historických budov.

PhDr. Pavel Ecler

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • 315 781 146, 725 708 552
Kastelánem je od roku 2001. Nejprve vedl správu státního zámku Bučovice, od roku 2008 je kastelánem na zámku Veltrusy. V roce 2010 bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace projektu Schola naturalis – projekt revitalizace zámku Veltrusy a Centrum Evropské úmluvy o krajině. Projet financoval Evropský fond pro regionální rozvoj a státní rozpočet ČR pomocí Integrovaného operačního programu. Díky projektu se podařilo opravit na desítku budov, mostků a kilometry cest v parku, zároveň vzniklo vzdělávací centrum využívající obnovené objekty pro edukační aktivity. Pavel Ecler je členem Rady projektu Národního centra zahradní kultury v Kroměříži.

Ing. Ondřej Cink

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • 354 691 269, 602 233 930
jako vedoucí správy státního zámku Kynžvart (kastelán) nastoupil 1. 7. 2015, v NPÚ působí od roku 1997. Několik let pracoval na státním hradě a zámku Bečov jako zástupce kastelána i kastelán, od roku 2010 byl náměstkem ředitele pro správu památkových objektů na NPÚ ÚOP v Plzni, od roku 2013 byl vedoucím oddělení prezentace, instalací a expozic v NPÚ ÚPS v Českých Budějovicích.

Mgr. Petr Slabý

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • 313 558 440, 724 151 811
Pochází z Litomyšle, kde dokončil gymnázium, na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci vystudoval obor český jazyk – hudební výchova (1982–1987). V letech 2004 a 2005 absolvoval kvalifikační kurz památkové péče NPÚ. V období 1983–1994 působil jako zpěvák ve Státním divadle Oldřicha Stibora v Olomouci, jednoroční základní vojenskou službu absolvoval v Armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého (1988–1989). V období 1994–2006 provozoval jako OSVČ nejprve obchod s řezivem (až do ničivé povodně 1997) a poté se vesměs věnoval dřevařské prvovýrobě jako dřevorubec, kočí při přibližování dřeva a provozovatel pily na pořez kulatiny. Také pracoval jako nájemce horské chaty, provozní v hotelu, majitel agroturistické jízdárny, trenér dostihových koní. V letech 2006 a 2007 byl kastelánem hradu Svojanov. Od roku 2007 do roku 2014 byl zaměstnán v menší stavební firmě nejprve jako tesař a posléze jako provozní šéf s povinnostmi zásobovače, přípraváře, rozpočtáře, stavbyvedoucího a stavebního technika. Po výběrovém řízení na konci roku 2014 nastoupil v lednu 2015 na státní hrad Křivoklát jako kastelán.

Mgr. Jana Zajíčková

 • kastelánka
 • 723 086 011
Po studiu na gymnáziu nastoupila roku 1993 na pedagogickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem k bakalářskému studiu oboru Kulturně historická regionalistika se zaměřením na stavební dějiny a dějiny kultury. V roce 1995 obhájila diplomovou práci „Sakrální architektura v severních Čechách – možnosti záchrany a využití zanikajících staveb.“ V průběhu studia se stala členkou občanského sdružení Kampanila, pro záchranu architektonických památek. Od roku 1997 kastelánkou státního zámku Stekník. Ve školním roce 1997/1999 absolvovala dvouleté studium památkové péče na NPÚ. V roce 2006 získala na studovaném oboru magisterský titul složením státní zkoušky ze stavební historie a českých a obecných dějin. Diplomovou prací „Průzkum, identifikace a zhodnocení sbírkového fondu státního zámku Stekník na pozadí konfiskací po roce 1945“ se zaměřila ke své profesi vedoucí správy památkového objektu, a to především návrhem na jeho využití a začleněním do oblasti zpřístupněných památek v ČR. Věnuje se hlavně stavebnětechnickému stavu areálu kulturní památky, obnově parku, obnově historických interiérů, zajištění návštěvnického provozu a zvýšení povědomí o zámku v očích odborné i laické veřejnosti.

Mgr. Michaela Hofmanová

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelánka)
 • 415 210 036, 724 323 427
Po maturitě na Obchodní akademii v Praze v roce 1996 studovala Management kultury na Západočeské univerzitě v Plzni. V roce 1998 začala pracovat jako sezónní průvodkyně v klášteře Kladruby. V Kladrubech provázela ještě v sezóně 1999 a 2000. Rok se věnovala intenzivnímu studiu francouzského jazyka, ze kterého má státní jazykovou zkoušku. Absolvovala kurz průvodce cestovního ruchu. Dále studovala magisterský obor Teorie a filozofie komunikace rovněž na Západočeské univerzitě, kde absolvovala i certifikátový program Regionální management. Studium ukončila získáním magisterského titulu v roce 2002. Poté příležitostně pracovala pro Národní památkový ústav při mapování nevyužívaných kulturních památek nebo jako průvodkyně na zámku v Ratibořicích, dále pracovala také jako marketingová specialistka, jako překladatelka, lektorka, průvodkyně, delegátka. Rok strávila ve Velké Británii, kde po absolvování tříměsíční jazykové stáže, složila zkoušku FCE a dále pracovala pro YHA. V roce 2006 rozvíjela v NPÚ oblast PR nejprve v Praze a následně na ÚOP v Plzni, kde se věnovala též delimitaci objektů Kynžvart, Valeč a Bečov a přípravě projektů obnovy a využití klášterních komplexů Kladruby a Plasy. Absolvovala jednoroční kurz památkové péče NPÚ. Od roku 2007 je kastelánkou zámku Krásný Dvůr. Od roku 2016 je členkou komise pro muzea a kulturní památky Euroregionu Krušnohoří.

Ing. Tomáš Petr

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • 353 399 731, 606 666 427
Absolvent gymnázia v Plzni (Mikulášské náměstí, obor matematicko-fyzikální) a ČVUT Fakulty stavební, obor Pozemní stavby a architektura. Od roku 2003 působí na NPÚ v různých pozicích: vrátný, sekretář ředitele, hlídač fary, tvůrce webu, vedoucí technického a investičního oddělení, vedoucí technicko-provozního úseku, vedoucí oddělení investic, veřejných zakázek a projektů. Od roku 2007 kastelán Státního zámku Valeč kromě období 2015–2016, kdy zastával pozici projektového manažera obnovy Novogotického templu v nedalekém Krásném Dvoře. Realizoval investiční projekty v areálu zámku Valeč z více dotačních titulů v celkové hodnotě přes 40 milionů korun. Díky tomu je od roku 2013 zámek celoročně zpřístupněn veřejnosti. Tomáš Petr je členem ČKAIT, spoluzakladatel spolků Terra incognita a Tranquillite. Okouzlen oblastí zvanou Sudety. Soukromě i profesně se zabývá obnovou sudetských památek a krajinných struktur. Snaží se opraveným památkám vložit udržitelnou náplň se sociálním přesahem a citlivě propojit soudobý architektonický výraz s původním.

Mgr. Hana Krejčová

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • 602 626 430

Mgr. Tomáš Řehoř

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • 327 398 121, 602 568 320, 724 151 545
Vystudoval obory Historie a ochrana hmotných památek, dále pak obor Kulturní dějiny – péče o kulturní památky na Filosofické fakultě Univerzity Pardubice. V Národním památkovém ústavu – územní památkové správě v Praze je zaměstnán od roku 1990. Profesně začínal jako průvodce na hradě Český Šternberk (1990–1991), následně pracoval na pozici vedoucího odd. návštěvnického provozu, správy sbírkového fondu a zástupce kastelána státního hradu Karlštejn (1992–2009). Od roku 2010 je kastelánem státního zámku Žleby.

Jana Zimandlová

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • 606 820 019
V letech 1972–1976 studovala humanitní gymnázium a po celou dobu prováděla na zámku Libochovice. V období 1977–1980 dálkově studovala obor kulturně-výchovná práce při Střední knihovnické škole v Praze. Od 1. 7. 1976 pracovala na zámku Ploskovice jako průvodkyně, pokladní, správkyně depozitáře a zástupkyně kastelána. Od roku 1996 je kastelánkou zámku Ploskovice.

Radovan Chmel

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • 326 773 098, 602 262 323

Ing. Robert Barták

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • 318 682 179, 602 478 498
* Studium: • 1981–1985 Gymnázium Botičská v Praze 2 • 1985–1991 ČVUT Praha, Fakulta stavební * Civilní služba: • 1992–1993 Památkový ústav středních Čech – zámek Březnice a hrad Křivoklát * Pracovní činnost: • 1993 Institut pro jednotnou Evropu a demokracii, Praha – monitoring denního tisku pro tiskový odbor Kanceláře prezidenta republiky • 1993 CK Kristof – manažer a průvodce jazykových pobytů ve Velké Británii • 1993–1995 Stavební geologie – Geotechnika a.s. Praha – stavební inženýr • 1995 Kastelán st. zámku Březnice * Krédo: • Mým cílem je udržet kvalitu péče o památku vč. celého zámeckého areálu, kvalitu poskytovaných služeb, kulturních aktivit a celkového dojmu z návštěvy památkového objektu na stávající úrovni, případně ji dále zvyšovat. Mým přáním je, aby návštěva st. zámku Březnice jako celku poskytovala návštěvníkům dobrý pocit a příjemný zážitek, načerpání sil, získání vědomostí a poznání, uvědomění si úcty ke slavné historii. Úcta k naší minulosti vede v důsledku k posílení vlastního sebevědomí a k jistějšímu ukotvení ke komunitě, ve které žijeme.

Ing. Helena Špáňová

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • 724 568 259
Ing. Helena Špáňová vystudovala v letech 1979 – 1983 Vysokou školu technickou v Košicích odbor pozemní stavby. Postupně působila na různých vedoucích a manažérských pozicích v společnostech Tatrasvit národní podnik, Svit, Vojenské stavby o.p. Praha, Důl Nosek k.p. Tuchlovice, Česká správa letišť s.p. Praha a Letiště Praha a.s. Praha. Působila jako expertní pracovník při přípravě a zpracování investičních akcí IOP MPSV s působností pro celou ČR. Na MK ČR působila jako kontrolor pro oddělení realizace projektů IOP a dohled při stavebních změnových řízeních v rámci vrcholných realizačních projektů Integrovaného operačního programu „Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví“. Mimo to se aktivně věnuje projekční praxi. Do funkce správce památkového objektu Zahrad pod Pražským hradem byla jmenována na základě výsledku výběrového řízení v roce 2014.

Ing. Petr Digrin

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • 318 590 261, 770 195 113

Ing. Michaela Prokopová

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • 416 591 611, 778 545 958
Michaela pochází z Budyně nad Ohří. Absolvovala bakalářské studium, obor pedagogika volného času na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Momentálně studuje magisterský program mezinárodní teritoriální studia, obor management cestovního ruchu na Vysoké škole obchodní v Praze. Na státní zámek Libochovice poprvé přišla v roce 1996 jako externí průvodkyně. Na trvalo se tam vrátila v roce 2005, kdy nastoupila jako správce depozitáře. Je dlouholetou členkou organizace Junák – Český skaut z.s., v libochovickém středisku vede oddíl malých světlušek. Aktivně spolupracuje s občanskými sdruženími, které se podílejí na pořádání a organizaci kulturních a společenských akcí v okolí. Mnoho let působí v kulturní komisi města Libochovice. Je šťastně vdaná, s rodinou žije v nedaleké Slatině, kde také působí v obecním zastupitelstvu.