Soutěž Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro 2022

Dne 15. listopadu 2022 proběhlo v rámci přímého přenosu na ČT art udílení Cen Národního památkového ústavu 2022 – Patrimonium pro futuro. Z krajského kola olomouckého územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu postoupily do celostátního klání o Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro 2022 dvě nominace.

Národní památkový ústav, příspěvková organizace ministerstva kultury pověřená oblastí záchrany a rozvíjení hodnot památkového fondu na území České republiky, vyhlásil Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro poprvé v roce 2014. Jejím cílem je upozornit na pozitivní příklady a příběhy v oblasti památkové péče, ukázat, co se povedlo, a ocenit ty, kteří se o to přičinili. Klade si za cíl podpořit vlastníky kulturních památek a další laiky i odborníky, kteří se v péči o kulturní dědictví angažují.

Předešlé nominace za Olomoucký kraj proměnilo ve vítězství např. sušárna chmele v Odrlicích (Záchrana Památky, 2015), renesanční tvrz Kobylků z Kobylího v Podolí u Mohelnice (Záchrana památky, Památky děkují, 2018), restaurování výmalby slavnostního sálu Základní školy Komenium v Olomouci (Záchrana Památky, 2019), obnova meziválečné architektury Müllerovy vily (Památková obnova, restaurování, 2019), Výstavní cyklus Muzea umění Olomouc zaměřený na restaurování výtvarných děl (Prezentace hodnot, 2020), Výstava a kniha „o městě, krajině, umění“ Olomouce (Prezentace a popularizace, 2021), restaurování uměleckých děl a prvků v areálu baziliky na Svatém Kopečku (Restaurování, 2021).

Letos z olomouckého územního odborného pracoviště byly v rámci Ceny NPÚ navrženy dvě nominace. A to „Transfer a obnova stodoly ze Skaličky“ v kategorii Záchrana památky a do kategorie Restaurování památky Restaurování čtyř bočních oltářů v kostele v Kostelci na Hané.

Stodolu v areálu bývalé fojtské usedlosti čp. 3 ve Skaličce objevil v rámci terénního výzkumu lidové architektury Záhoří pracovník Národního muzea v přírodě Mgr. Radek Bryol. Část dřevěných konstrukcí byla dendrochronologicky datována do let 1555/1556 a 1570/1571. Stodola bez využití chátrala a majitel zamýšlel využít pozemek, na kterém stála, pro novostavbu rodinného domu. V roce 2020 byla stavba rozebrána a celá přenesena do konzervátorského pracoviště Národního muzea v přírodě ve Frenštátu pod Radhoštěm, kde byly provedeny nezbytné konzervátorské, restaurátorské a tesařské zásahy. S dřevěnými prvky bylo přeneseno i základové zdivo, mlat a střešní krytina. Od června 2021 byly jednotlivé roubené části postupně převezeny do Příkaz, kompletace byla dokončena v prosinci 2021. Spáry mezi srubnicemi stěn byly ze strany mlatu osazeny původními zbytky výmazů, chybějící materiál byl doplněn novou hliněnou hmotou s rostlinnými příměsemi. Nově byla vyrobena vjezdová vrata. Obnova veškerých konstrukcí stodoly byla provedena řemeslně, tzn. za použití technologických postupů a nářadí odpovídajících době vzniku jednotlivých prvků stavby. Slavnostní zpřístupnění stavby proběhlo 26. května 2022. Stavba se tak stala expoziční součástí Hanáckého muzea v přírodě v Příkazích. Zásadní pro transfer stodoly byla činnost Národního muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Zejména jeho pracovník Mgr. Bryol, kromě objevu stavby, inicioval jednání s majitelem a prověřil různé lokality, do kterých mohla být stodola přemístěna. I když stavba není kulturní památkou, akcí byla zachráněna jedna z nestarších a nejcennějších dřevěných staveb v českých zemích.

Barokní kostel sv. Jakuba Staršího je jednolodní stavba z roku 1754. Čtyři boční štukové oltáře (sv. Jana Nepomuckého, sv. Anny, Ukřižování Páně a Bolestné Panny Marie) byly ve spodní části zavlhlé, jejich štukové části byly nesoudržné a několikrát monochromně přetírané. Rozšířené restaurátorské průzkumy prokázaly přítomnost původní polychromované vrstvy skryté pod novějšími monochromními nátěry. Cílem bylo rehabilitovat tuto originální barevnou vrstvu a vyčistit a obnovit umělé mramory oltářů. Nevhodné nátěry byly sejmuty na původní dochovanou barevnost inkarnátu. Vzhledem k tomu, že průzkum potvrdil dochovanou barevnost u všech oltářů, včetně křtitelnice, kazatelny a dalších soch, byla stanovena jednotná koncepce restaurování s prezentací mimořádně dochované původní polychromie. Akce byla mimořádná zejména tím, že se podařilo rehabilitovat podstatnou část autentického polychromovaného barokního mobiliáře kostela do jeho původní podoby, přičemž v rámci současného stavu poznání obdobného vybavení barokních sakrálních prostorů v regionu Olomoucka se jednalo o zcela ojedinělou skutečnost. Akce probíhala od roku 2016 kontinuálně po dobu šesti let. Na restaurování bočních oltářů bude následně navazovat již připravované restaurování hlavního oltáře, kazatelny, křtitelnice a soch ve výklencích.

Více informací o Ceně Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe, nominacích a výhercích pro rok 2022, lze naleznout zde:

https://www.npu.cz/cs/novinky/89527-ceny-patrimonium-pro-futuro-za-peci-o-pamatky-maji-sve-viteze

Fotografie ke stažení