Poradenství při obnově památek

Jak postupovat při obnově kulturních památek? Jak a kde může vlastník kulturní památky získat finanční pomoc?

Významným nástrojem pro zachování kulturních památek je jejich obnova. Podle zákona o státní památkové péči se obnovou rozumí každá údržba, oprava, rekonstrukce, restaurování nebo jiná úprava kulturní památky nebo jejího prostředí. Za jinou úpravu kulturní památky je považována její nástavba nebo přestavba.

Postup vlastníka kulturní památky při zamýšlené obnově:

  1. Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést její obnovu, je povinnen si předem vyžádat závazné stanovisko příslušného městského úřadu nebo krajského úřadu, jde-li o národní kulturní památku. Tam se také může seznámit s odborně metodickými publikacemi vydávanými Národním památkovým ústavem pro zajištění nejvhodnějších postupů obnovy kulturních památek.
  2. Úřad vydá závazné stanovisko po písemném vyjádření (odborném posudku) Národního památkového ústavu. V tomto závazném stanovisku se vyjádří, zda vlastníkem navrhované práce jsou z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné, a stanoví podmínky, za nichž lze tyto práce dále připravovat a provést.
  3. Jde-li o rozsáhlejší stavební obnovu nemovité kulturní památky, je pro vlastníka výhodné, když požádá úřad o vydání závazného stanoviska nejprve k záměru obnovy. V případě rozhodnutí o přípustnosti tohoto záměru vlastník zpracuje projektovou dokumentaci obnovy již podle předem stanovených podmínek, a tak má jistotu, že své finanční prostředky vkládá do přípravy obnovy kulturní památky hospodárným způsobem.
  4. Přípravnou a projektovou dokumentaci obnovy projedná v průběhu jejich zpracování vlastník nebo projektant s odborníky v Národním památkovém ústavu z hlediska plnění podmínek stanovených v závazném stanovisku. Přitom je vlastníku poskytována bezplatná odborná pomoc, potřebné doklady a informace z průzkumů, výzkumů a dokumentace archivovaných Národním památkovým ústavem. (Zákon nevylučuje ani případ, kdy je nutné zpracovat k základní projektové dokumentaci ještě podrobnou dokumentaci pro určité druhy zásahů nebo postupů při obnově kulturní památky.) Národní památkový ústav zpracovává odborný posudek písemně ke každé dokončené dokumentaci obnovy.
  5. Jde-li o obnovu kulturní památky nebo jejích částí, jež jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, smí ji provádět pouze restaurátor, vykonávající svoji restaurátorskou činnost na základě zvláštního povolení vydaného ministerstvem kultury.

Vlastník kulturní památky předá jedno dílo vyhotovení dokumentace obnovy kulturní památky Národnímu památkovému ústavu na základě jeho vyžádání pro archivní účely.

Jak a kde může vlastník kulturní památky získat finanční pomoc?

Obce, kraje a stát poskytují vlastníkům kulturních památek finanční příspěvky na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky.

Přehled dotačních programů.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Mgr. Daniela Kovářová

  • asistent
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 387 312 140/kl. 142
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Českých Budějovicích
Senovážné nám. 230/6, České Budějovice 37021