Obnova historického zámeckého parku v Citově

Historický zámecký park v Citově prošel komplexní obnovou, stejně jako i samotný zámek, který je sídlem obecního úřadu, mateřské školy i muzea. Poslední etapa byla uskutečněna ke konci roku 2021.

Zámecký park se nachází u menšího zámeckého sídla v sousedství bývalého hospodářského dvora a bývalé zámecké oranžérie. V koncepci parku je zajímavá přímá návaznost na užitkovou část zahrady, která s parkem tvoří jeden kompozičně propojený celek.

Zámecký park v Citově byl založen na počátku 2. poloviny 19. století. Ještě v roce 1950 měl park na leteckém měřickém snímku z části čitelnou kompoziční strukturu. Postupně byla jižní část parku oddělena jednoduchým drátěným oplocením a vybavena herními prvky, aby mohla sloužit jako zázemí pro MŠ sídlící v budově zámku. Kvůli značně zanedbané údržbě parku se zachovalo jen několik málo původních dřevin. Většinu porostů tvořily náletové, v hustém zápoji znehodnocené dřeviny nebo výsadby mladých smrků. V jižní části se dochoval umělý pahorek a čitelná zůstala i část cestní sítě v severní části parku, která odpovídala situaci zachycené na plánu z roku 1886 (nejdůležitější ideový podklad pro obnovu parku).

S ohledem na možnosti údržby současného majitele došlo ke zjednodušení cestní sítě v parku oproti původnímu stavu a to tak, aby se návštěvník parku dostal do míst hlavních kompozičních bodů a mohl projít celý park a sledovat nejdůležitější pohledy a průhledy. Beze změn zůstala zrekonstruována část cest v severní části parku. Na hlavní ose procházející přes budovu zámku však byla úprava rekonstruována téměř do podoby, jak ji zachycuje výše zmíněný plán a potvrzena také dochovanými fotografiemi a historickým leteckým snímkem. Celkové rozmístění a použití dřevin se podřídilo původnímu kompozičnímu záměru. Sortiment dřevin vychází i z dochovaných spisů, které však vznikly až ve druhé polovině 20. století.

S ohledem na finanční možnosti obce jako investora a podmínky různých dotačních titulů musela být obnova zámeckého parku rozdělena do několika etap, při kterých došlo k obnovení cestní sítě, kašny a v neposlední řadě vegetačních prvků. Kromě toho bylo opraveno původní oplocení, brány ze strany ulice a také doplněny brány na hlavních přístupech i na hlavních kompozičních osách se zachováním průhledu do okolní krajiny v případě užitkové zahrady. O nové objekty se postaral v jižní části parku dřevěný altán a také herní prvky pro děti. Poslední dřeviny byly v parku osazeny v rámci poslední etapy jeho obnovy ke konci roku 2021.

Regenerace zanedbaného zámeckého areálu trvala desítky let, kdy se hledaly vhodné dotační tituly a další možnosti, jak obnovu financovat. Započalo se restaurováním sochy dívky stojící před zámkem a následně částí ohrazení s bránou a jižní a západní část parku. Následně byla ve více etapách obnovena i severní a východní část parku. Současně s parkem došlo k rekonstrukci i samotného zámku.

Celková obnova vyžadovala letitou cílevědomou činnost obce a jejího starosty a je příkladem, že i obec s počtem okolo 500 obyvatel se může příkladným způsobem starat o své kulturní dědictví.

Fotografie ke stažení

Související kontakty

Mgr. Sandra Kolářová

  • redaktor
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 585 204 134, 725 718 061
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Olomouci
Horní náměstí 410/25, Olomouc