Právní předpisy a mezinárodní dokumenty

Péče o kulturní dědictví je včetně péče o památky veřejným zájmem. Proto se nejen stát, ale také mezinárodní organizace a uskupení starají, aby tato péče byla právně zajištěná, ošetřená a vymahatelná.

Základním a nejdůležitějším právním předpisem, který upravuje péči a ochranu kulturního dědictví, je zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhláška, přesněji vyhláška č. 66/1988, jíž se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Zacházení s movitými památkami upravuje také zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty (č. 71/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Kromě legislativních předpisů České republiky se na památky na našem území vztahují také některé předpisy a závazky vyplývající z mezinárodních úmluv.

Další informace o legislativě týkající se památkové péče a ochrany kulturního dědictví jsou na stránkách Ministerstva kultury ČR, které je nejvyšším orgánem státní správy pro kulturní památky.