Věda a výzkum

Národní památkový ústav podle svého statutu vědeckovýzkumné organizace provádí výzkum zaměřený na řadu oblastí a specializací památkové péče.

Odborníci z Národního památkového ústavu se na základě rozhodnutí ministra kultury ČR kromě své hlavní činnosti věnují vědecké práci a provádějí základní a aplikovaný výzkum. Věnují se širokému spektru vědeckých témat v oblasti historie, dějin umění, archeologie apod., při jejichž zpracování mohou těžit jak ze znalostí získaných v terénu při péči o památky, tak z usnadněného přístupu k autentickému materiálu a z fungující mezioborové spolupráce.

Výsledky N

(Výsledky aplikovaného výzkumu)

NAKI

(Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity)

NAKI II

( Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022)

DKRVO

(Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace)

GAČR

(Grantová agentura ČR)

Ostatní

(Program bezpečnostního výzkumu České republiky)

 

Naše vědecké projekty a úkoly jsou financované Ministerstvem kultury ČR (Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity – NAKI a Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace – DKRVO). Druhým poskytovatelem financí je Grantová agentura ČR. V řadě případů na vědeckých úkolech spolupracujeme s dalšími organizacemi, institucemi a vědeckými školami.

Výsledky vědeckovýzkumných úkolů – nové památkové postupy, metodiky a publikace – jsou využívány při ochraně kulturního dědictví. Prezentujeme je na odborných konferencích i na přednáškách pro širokou veřejnost a publikujeme je v tištěné i elektronické podobě (některé metodiky nabízíme ke stažení v informačním systému MIS).

Přehled výsledků projektů přináší Rejstřík informací o výsledcích (RIV). Každý, kdo se některého z vědeckovýzkumných úkolů účastní, by měl v RIV své výsledky uplatnit. Kontaktujte nás, poradíme vám, jak na to.

Na stanovení koncepce a rozvoj vědy a výzkumu v NPÚ se podílí komise generální ředitelky NPÚ pro vědu a výzkum. Úkolem tohoto poradního orgánu je shromažďovat a vyhodnocovat data o vědeckém a výzkumném potenciálu Národního památkového ústavu, monitorovat postavení, vývoj a podmínky vědeckovýzkumné činnosti na jednotlivých pracovištích NPÚ, navrhovat rozvoj vědy a výzkumu v NPÚ a doporučovat jeho tematické priority.

Informace o dříve ukončených vědeckých projektech jsou k dispozici na starších webových stránkách NPÚ.

Výzkumný cíl řeší dva tematické okruhy: výzkum movitých památek jako dokladu historického a duchovního vývoje v uměnovědných souvislostech a průzkum historických...

Projekt zahrnuje základní výzkum a dokumentaci hrázděných staveb, výběr a detailní dokumentaci stavebních konstrukcí a výplní sloužící jako vzor pro památkovou obnovu,...

Výzkumný cíl se věnuje třem okruhům činnosti, a to podpoře vydávání odborných monografií vědeckých pracovníků NPÚ, vydávání vybraných recenzovaných neimpaktovaných...

Náplní úkolu je vytvoření programového upgrade jednotného systému pro ukládání a prezentaci výstupů výzkumné činnosti a rozvoj funkcionalit jeho jednotlivých součástí...