Věda a výzkum

Aktualizace stránky se připravuje.

Věda a výzkum jsou neodmyslitelnou součástí památkové péče. Jsou základnou kvalifikovaného výběru a právní ochrany památek a odborné péče o ně. Plnění úkolů výzkumu a vývoje je jednou z hlavních činností Národního památkového ústavu, jenž získal v roce 2009 od Ministerstva kultury ČR statut výzkumné organizace. NPÚ provádí základní a aplikovaný výzkum.

Věda a výzkum v památkové péči pokrývá široký rozsah statutárních činností organizace a zahrnuje mnoho oborů a specializací. Výzkumná činnost probíhá průřezově všemi pracovišti NPÚ, rozprostřenými po celém území České republiky. NPÚ spolupracuje na výzkumných projektech s vysokými školami, jinými státními příspěvkovými organizacemi a vědeckými a výzkumnými institucemi.

Provádění a organizování úkolů vědy a výzkumu v NPÚ je mnohovrstevnatý a složitý proces odborně i administrativně. Plynulou spolupráci mezi subjekty, podílejícími se na řešení projektů a komunikaci s poskytovatelem, zajišťuje oddělení vědy a výzkumu.

Aktivně se podílí na tvorbě koncepce vědecké a výzkumné činnosti NPÚ i na výběru, přípravě a vytváření výzkumných projektů a cílů. Průběžně zajišťuje aktivity Komise generální ředitelky NPÚ pro vědu a výzkum, na jejíž činnosti participuje, a chod Komise pro hodnocení výzkumných (grantových) projektů.

Výzkumná činnost NPÚ je průběžně financována z běžného rozpočtu s využitím institucionální podpory (IPDKRVO), finančních prostředků, získaných účastí ve veřejných soutěžích (NAKI, NAKI II, GAČR a jiné) a z dalších zdrojů financování.

Výsledky N

(Výsledky aplikovaného výzkumu)

NAKI

(Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity)

NAKI II

( Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022)

DKRVO

(Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace)

GAČR

(Grantová agentura ČR)

Ostatní

(Program bezpečnostního výzkumu České republiky)Anlupa – nová aplikace pro sledování grantových výzev 

  • Pro výzkumníky NPÚ je nově zpřístupněna webová aplikace ANLUPA a její funkcionalita STRÁŽCE VÝZEV, která slouží k automatickému vyhledávání a sledování otevřených výzev na projekty VaVaI vyhlašované národními a zahraničními poskytovateli grantů.
  • Pro přihlášení klikněte na STRÁŽCE VÝZEV, vyberte Národní památkový ústav a přihlaste se svými interními uživatelskými údaji NPÚ.
  • Pro rychlé filtrování bez přihlášení lze využít tento ODKAZ.
  • Více informací o aplikaci ANLUPA naleznete ZDE.

Výzkumný cíl vznikl v roce 2015 přejmenováním výzkumného cíle Průzkumy a prezentace architektury 19. a 20. století. Nový název lépe vystihl podstatu prováděného výzkumu....

Výzkumný cíl Tematické průzkumy vznikl v roce 2015 sloučením dvou dříve samostatně řešených výzkumných cílů Tematické průzkumy jednotlivých památek a s výzkumným...

Jednoletý výzkumný cíl byl vytvořen za jediným účelem – realizovat Metodiku standardního stavebněhistorického průzkumu a Metodiku digitální a digitalizované fotografie...

Výzkumný cíl realizovaný od roku 2014 a zaměřený na podporu vydávání recenzovaného neimpaktovaného periodika vydávaného s podílem NPÚ byl od roku 2015 začleněn do...

Výzkumný cíl Technologie a materiály v roce 2012 navázal na dílčí úkol Průzkum historických materiálů a technologií výzkumného záměru MK07503233301 ukončeného v roce...

Výzkumný cíl Průzkumy a prezentace architektury 19. a 20. století v roce 2012 navázal na v roce 2011 ukončený výzkumný záměr Odborné poznávání, vědecké hodnocení,...