Věda a výzkum

Věda a výzkum jsou neodmyslitelnou součástí památkové péče. Jsou základnou kvalifikovaného výběru a právní ochrany památek a odborné péče o ně. Plnění úkolů výzkumu a vývoje je jednou z hlavních činností Národního památkového ústavu, jenž získal v roce 2009 od Ministerstva kultury ČR statut výzkumné organizace. NPÚ provádí základní a aplikovaný výzkum.

Věda a výzkum v památkové péči pokrývá široký rozsah statutárních činností organizace a zahrnuje mnoho oborů a specializací. Výzkumná činnost probíhá průřezově všemi pracovišti NPÚ, rozprostřenými po celém území České republiky. NPÚ spolupracuje na výzkumných projektech s vysokými školami, jinými státními příspěvkovými organizacemi a vědeckými a výzkumnými institucemi.

Provádění a organizování úkolů vědy a výzkumu v NPÚ je mnohovrstevnatý a složitý proces odborně i administrativně. Plynulou spolupráci mezi subjekty, podílejícími se na řešení projektů a komunikaci s poskytovatelem, zajišťuje oddělení vědy a výzkumu.

Aktivně se podílí na tvorbě koncepce vědecké a výzkumné činnosti NPÚ i na výběru, přípravě a vytváření výzkumných projektů a cílů. Průběžně zajišťuje aktivity Komise generální ředitelky NPÚ pro vědu a výzkum, na jejíž činnosti participuje, a chod Komise pro hodnocení výzkumných (grantových) projektů.

Výzkumná činnost NPÚ je průběžně financována z běžného rozpočtu s využitím institucionální podpory (IPDKRVO), finančních prostředků, získaných účastí ve veřejných soutěžích (NAKI, NAKI II, GAČR a jiné) a z dalších zdrojů financování.

Výsledky N

(Výsledky aplikovaného výzkumu)

NAKI

(Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity)

NAKI II

( Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022)

DKRVO

(Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace)

GAČR

(Grantová agentura ČR)

Ostatní

(Program bezpečnostního výzkumu České republiky)

Výzkumný cíl řeší dva tematické okruhy: výzkum movitých památek jako dokladu historického a duchovního vývoje v uměnovědných souvislostech a průzkum historických...

Projekt zahrnuje základní výzkum a dokumentaci hrázděných staveb, výběr a detailní dokumentaci stavebních konstrukcí a výplní sloužící jako vzor pro památkovou obnovu,...

Výzkumný cíl je zaměřen na průzkum, dokumentaci a hodnocením moderní architektury – zdokonalení poznávání architektury a urbanismu 20. století ve vztahu k památkové péči...

Cílem je zdokonalení poznávání industriálního dědictví ve vztahu k památkové péči, průzkum, dokumentace, hodnocení a prezentace industriálního dědictví vůči odborné i...

Výzkumný cíl se věnuje třem okruhům činnosti, a to podpoře vydávání odborných monografií vědeckých pracovníků NPÚ, vydávání vybraných recenzovaných neimpaktovaných...

Výzkumný cíl v roce 2012 navázal na úkol Výzkum vytváření a implementace integrovaného informačního systému památkové péče řešeného jako součást výzkumného záměru NPÚ...