Movité památky

Movité památky nejsou spojeny pevným základem se zemí – jsou to tedy předměty, nikoli stavby. Patří k nim umělecká výtvarná díla malířská, sochařská, díla uměleckého řemesla, liturgické předměty, hudební památky, ale i technická díla, architektonické články ze zaniklých staveb, archeologické nálezy a podobně.

Jde o statisíce položek – a přibližně 40 tisíc z celkového množství cenných předmětů je chráněno jako movité kulturní památky (vedle dalších přibližně 40 tisíc kulturních památek nemovitých). Za kulturní památky prohlašuje ministerstvo kultury nemovité a movité věci nebo jejich soubory, jež jsou významnými doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti jako projevy tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti pro jejich hodnoty revoluční, historické, umělecké, vědecké a technické, případně mají přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem.

Národní památkový ústav vede evidenci kulturních památek – Ústřední seznam kulturních památek České republiky (ÚSKP). Jednotlivé památky jsou v něm zapsány pod tzv. tzv. rejstříkovými čísly. Jedno rejstříkové číslo může obsahovat jak jednotlivou věc (dům, svícen), tak i soubor věcí složený z více objektů (zámecky areál, tvořený zámkem, hospodářskou budovou, zahradním altánem a parkem se sochařskou výzdobou) či předmětů (mobiliář kostela obsahující 2 svícny, kropenku, kalich a monstranci), kterých ovšem mohou být i tisíce (pro zajímavost: mobiliář Pražského hradu obsahuje na 13 tisíc předmětů). Počet rejstříkových čísel kulturních památek (v současnosti téměř 89 tisíc) tedy není zároveň počtem chráněných předmětů – ten je mnohonásobně vyšší.

Evidence kulturních památek je vedena jak v podobě papírových evidenčních listů v kartotékách, tak digitálně – v celostátní on-line databázové aplikaci Památkový katalog. Údaje o movitých kulturních památkách nejsou kvůli ochraně před zcizením i ochraně osobních údajů veřejně přístupné, takže do databáze mohou nahlížet jen vybrané osoby – vlastník, lidé, kterým to vlastník písemně povolí, úředníci při výkonu státní správy, pokud tyto údaje potřebují pro plnění svých úkolů, badatelé (ze studijních důvodů) na základě písemného potvrzení příslušného školského zařízení nebo příslušné kulturní instituce a osoby pro vědeckovýzkumné účely na základě písemného potvrzení zadavatele výzkumného úkolu.

Památkový katalog (ÚSKP)

e-Památky

zpět na památkový fond