Movité památky

Movité kulturní památky tvoří nejpočetnější část památkového fondu České republiky. Patří k nim umělecká výtvarná díla malířská, sochařská, stejně jako díla uměleckého řemesla, liturgické předměty, hudební památky, ale i technická díla, architektonické články ze zaniklých staveb, archeologické nálezy a podobně.

Movité kulturní památky se spolu s dalšími částmi památkového fondu České republiky, chráněnými zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, evidují v Ústředním seznamu kulturních památek. Evidence movitých památek je vedena jak v podobě papírových evidenčních listů v kartotékách, tak i ve formě digitální v celostátní on-line databázové aplikaci Památkový katalog.

Údaje o movitých kulturních památkách nejsou kvůli ochraně před zcizením i ochraně osobních údajů veřejně přístupné. Proto do databáze mohou nahlížet jen vybrané osoby: vlastník movité kulturní památky, úředníci při výkonu státní správy, pokud tyto údaje potřebují pro plnění svých úkolů, studenti na základě písemného potvrzení školy a badatelé na základě písemného potvrzení zadavatele výzkumného úkolu; ostatní osoby tak mohou učinit pouze s písemným souhlasem vlastníka.

Památkový katalog (ÚSKP)

e-Památky

zpět na památkový fond