Mobiliární fondy

Mobiliární fondy tvoří movité vybavení památkových objektů, zejména hradů, zámků a klášterů. Jsou to soubory movitých věcí prohlášených za kulturní památku a dalších předmětů kulturní hodnoty. Mobiliární fondy stovky památek ve správě NPÚ tvoří téměř milion předmětů – od obrazů a soch přes nábytek, osvětlovací tělesa a koberce po oděvy, zbraně a další doklady běžného života a každodenních potřeb našich předků. Mají těžko vyčíslitelnou historickou, kulturní a uměleckou hodnotu.

Mobiliární fondy pocházejí z různých časových období. Na památkovém objektu byly postupně shromažďovány původními majiteli nebo byly svezeny z jiných míst během padesátých let 20. století. Veřejnosti jsou tyto předměty prezentovány při návštěvě hradů a zámků jako vybavení dobových interiérů na stálých prohlídkových trasách, dále při různých sezónních a tematických výstavách. Může se o nich také více dozvědět v odborné literatuře, v odborných i společenských časopisech a dalších médiích.

Jak o mobiliární fondy pečujeme

O předměty v mobiliárních fondech hradů a zámků ve své správě Národní památkový ústav všestranně odborně pečuje, sleduje a optimalizuje podmínky jejich uložení v depozitářích i na prohlídkových trasách. Udržuje je v dobrém stavu a čistotě a podle potřeby je nechává restaurovat. Důležitou součástí péče je také evidence, dokumentace, fotodokumentace, vědecký výzkum a prezentace.

Evidence mobiliárních fondů je vedena jak v podobě papírových evidenčních listů v kartotékách, tak i digitálně v celostátní databázi v programu CASTIs, speciálně vyvinutém pro potřeby památkové péče. Každý záznam obsahuje základní identifikační údaje o předmětu, jeho odborný popis a fotodokumentaci, případně další dokumentaci jako restaurátorské zprávy nebo doklady historické evidence.

Evidence není kvůli bezpečnosti předmětů a ochraně osobních údajů veřejně přístupná. Pokud však existují oprávněné důvody (podle prováděcí vyhlášky č. 66/1988 Sb.  zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči), umožní pracovníci oddělení evidence movitých památek na generálním ředitelství NPÚ nebo na jednotlivých územních odborných pracovištích NPÚ k informacím přístup ve shodném režimu jako v případě movitých památek.

castis

zpět na památkový fond