Detailed information

Category:

Dějiny umění

Year:

2018

Place:

Liberec

Language:

Czech, German

label_resume_language:

English

Number of pages:

232

ISBN:

978-80-87810-24-8

499 Kč

last few

Buy

499 Kč

Publication can be bought at a branch of the NPÚ:
Regional Office in Liberec

Kolektivní monografie s katalogem díla sleduje životní příběh a uměleckou tvorbu německy hovořícího malíře Paula Gebauera (1888–1951), který většinu života až do odsunu prožil v rodné obci Sosnová v Českém Slezsku. V pěti kapitolách prezentuje Gebauerův umělecký odkaz v kontextu širších historických a kulturních souvislostí. Představuje pokus o komplexní uchopení různých aspektů malířovy tvorby, jež dodnes vyvolává emotivní reakce a nepochybně bude i do budoucna předmětem dalšího výzkumu, ať už v kontextu regionální problematiky tzv. Heimatkunst, nebo v rámci širší diskuze o povaze moderních středoevropských realismů meziválečného období a jejich následného zneužití nacistickou propagandou.

Paul Gebauer je vynikajícím zástupcem malby v duchu Nové věcnosti mezi tzv. českými Němci. Během studií v Drážďanech prošel postimpresionistickým školením v ateliéru Gotthardta Kuehla. Už v této rané tvorbě se zabýval civilními náměty a venkovským životem. Tyto momenty posléze vygradovaly v obraze Má slezská vesnice se zřetelným sociálním podtextem, navazujícím na německé sociálněkritické vzory. Stěžejní Gebauerova díla vznikla na přelomu dvacátých a třicátých let. Z formálního hlediska spadají do okruhu moderně pojímaných realismů, svými náměty a atmosférou korespondují s dobově paralelní tvorbou amerických regionalistů. Kvalitu Gebauerovy tvorby v době mezi válkami dobře rozpoznal historik umění Edmund Wilhelm Braun. Také díky jeho archivu bylo možné rekonstruovat životní příběh a dílo dlouho opomíjeného umělce, jehož pozoruhodně kvalitní práce vznikaly na umělecké periferii někdejšího Československa.

Obsah / Inhalt:
 • Ivo Habán: Předmluva / Vorwort
 • Branislav Dorko: Paul Gebauer a Sosnová / Paul Gebauer und Zossen
 • Anna Habánová: Akademický malíř a sedlák / Akademischer Maler und Bauer
 • Lenka Rychtářová: Realizace ve veřejném prostoru / Werke im öffentlichen Raum
 • Ivo Habán: Modernista ve víru Heimatkunst / Ein Moderner im Sog der Heimatkunst
 • Lenka Rychtářová: Osud děl Paula Gebauera / Das Schicksal von Paul Gebauers Werken
 • Autobiografická skica / Autobiografische Skizze
 • Životopisný přehled / Biografische Daten
 • Katalog díla / Werkkatalog
 • Prameny a literatura / Quellen und Literatur
 • Srovnávací soupis místních jmen / Ortsnamenkonkordanz
 • Jmenný rejstřík / Personenregister
 • Summary