Detailed information

Year:

2016

Place:

Telč

Publisher:

NPÚ, ÚOP v Telči

Language:

Czech

Number of pages:

131

ISBN:

978-80-905631-2-4

250 Kč

Out of stock

Publikace Procházka panstvím Telč je jedním z výstupů projektu „Kulturní krajina jako prostor pro reprezentaci a relaxaci vybraných aristokratických rodů v období od 17. do počátku 20. století“, jehož výsledky přispěly k detailnějšímu poznání vzniku, vývoje, formy a funkce kulturní krajiny vytvořené na území vybraných aristokratických panství.

Cílem publikace je představit čtenáři panství Telč jako fungující organismus, který v průběhu staletí spravovaly čtyři šlechtické rody, v publikaci rovněž krátce představené. Udržení honosného rodového sídla bylo velmi nákladnou záležitostí, která musela mít základ v ekonomicky dobře fungujícím hospodářském zázemí každého panství. Pozornost autorského týmu byla tedy soustředěna především tímto směrem. Pro telčské panství byl klíčový rozvoj rybníkářství a lesního hospodářství. Soustava hospodářských dvorů pak zaručovala stabilitu v systematické zemědělské produkci. Publikace však nabízí i stručný přehled sakrálních staveb v Telči a jejím okolí, jejichž fond je zde mimořádně bohatý. Utváření a modelování krajiny zde probíhalo postupně a v duchu harmonického začlenění drobné architektury a uměleckých prvků do celkové kompozice panství a bylo významně ovlivněno i působením jezuitského řádu v Telči.  

Obsah:
 • Úvodem
 • Rody vládnoucí na telčském panství
 • Telč a páni z Hradce (Martina Indrová)
 • Panství Telč za držení Slavatů  (Martina Indrová)
 • Lichtenstein-Castelkornové a Podstatzky-Lichtensteinové  (Irena Tobiášková)   
 • Sídlo majitelů panství, jeho vývoj a využití  (Lucie Bláhová)
 • Zámecký park a jeho využití  (Jana Záškodová, Jaroslava Musilová)
 • Lesní krajina na Telčsku a její využití v hospodářské a společenské rovině  (Jana Záškodová, Lucie Bláhová)
 • Vznik a vývoj rybníků na panství Telč s přihlédnutím k vývoji v okolí města Telč  (Jana Záškodová)
 • Dvory při telčském panství  (Irena Tobiášková)
 • Sakrální stavby v Telči a okolí  (Martina Indrová)
 • Boží muka a kříže (Irena Tobiášková)
 • Sbírkové předměty vztahující se k provozu panství, lesnímu hospodářství a myslivosti  (Lucie Bláhová)
 • Summary
 • Obrazová genealogie majitelů panství Telč
 • Seznam literatury
 • Seznam pramenů
 • Jmenný rejstřík
 • Místní rejstřík
 • Značky a zkratky

You might be interested in

Take a look at our terms and conditions

Learn about how to shop