Metodika identifikace a klasifikace území s urbanistickými hodnotami

Detailed information

Category:

Metodiky, Urbanismus

Year:

2015

Place:

Praha

Language:

Czech

Number of pages:

163

ISBN:

978-80-7480-025-2

0 Kč

PDF 21,15 MB

Download
Edice Odborné a metodické publikace,  svazek 54

Cílem metodiky je poskytnout návod pro objektivní identifikaci území s urbanistickými hodnotami. Tato území jsou podle míry dochování z hlediska urbanistické integrity a architektonické autenticity rozdělena do několika kategorií.  Území s urbanistickými hodnotami jsou navíc tématem, které je deklarováno jako tzv. sledovaný jev Územně analytických podkladů (dále „ÚAP“) podle stavebního zákona. Metodika je koncipovaná co nejobecněji, s celostním pohledem na celé území republiky. Může napomoci jak popisu urbanistických hodnot jako jevu pro ÚAP pro působení odborné složky památkové péče v procesu cyklického zpřesňování ÚAP, tak současně umožnit objektivní identifikaci památkově nejhodnotnějších území, která by (nad rámec již existujících památkových rezervací a památkových zón) mohla být chráněna i z titulu památkového zákona.


Tato metodika vznikla v rámci výzkumného projektu Kulturně historicky cenná území jako součást národní a kulturní identity České republiky. Metody identifikace hodnot historických sídel, parků a zahrad a jejich zachování (kód projektu DF12P01OVV044), financovaného z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity České republiky (NAKI) Ministerstva kultury České republiky, jehož řešitelem je Národní památkový ústav.

You might be interested in

Take a look at our terms and conditions

Learn about how to shop