Organizační struktura

Územní památková správa na Sychrově je jedním ze čtyř pracovišť Národního památkového ústavu spravujících státní památky. Řídí činnost 17 objektů ve správě Národního památkového ústavu v Královéhradeckém, Libereckém a Pardubickém kraji.

ÚPS zajišťuje na území své působnosti řádnou odbornou správu státních památkových objektů zpřístupněných veřejnosti včetně jejich mobiliárních a historických knihovních fondů. Zajišťuje ochranu, bezpečnost, dokumentaci, provoz, památkovou a stavební obnovu, restaurování, vhodné využívání, kontrolu, propagaci a prezentaci památkových objektů.

Ředitel úps NA SYCHROVĚ

Nepodléhá CC

PhDr. Miloš Kadlec

Do funkce ředitele územní památkové správy na Sychrově s působností pro Královéhradecký, Liberecký a Pardubický kraj byl jmenován 1. ledna 2013. Památkám a péči o ně se věnuje od roku 1984.

Celý text

oddělení kanceláře ředitele, pracovník vztahů k veřejnosti

Zajišťuje základní kontrolní, právní, ediční a tiskovou činnost v rámci ÚPS a administrativní podporu řediteli. Koordinuje PR (public relations) a propagaci činnosti ÚPS a památkových objektů v její správě.

Nepodléhá CC

Mgr. Lucie Bidlasová

 • vedoucí oddělení

úsek náměstka ředitele úps na sychrově

Zajišťuje odborné metodické řízení, servis, koordinaci a kontrolu činností v oblasti správy provozu památkových objektů. Dále přímo zajišťuje provoz ÚPS včetně rozpočtu, ekonomických a personálních agend. 

Nepodléhá CC

Bc. Ivana Jelínková

 • náměstek ředitele územní památkové správy
 • 482 360 005, 725 548 243
V roce 2006 nastoupila do Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci na místo účetní.  V roce 2007 se stala vedoucí ekonomického odboru a v roce 2009 ekonomickou náměstkyní. V roce 2013 absolvovala bakalářské studium na Metropolitní univerzitě Praha, obor Veřejná správa. Od roku 2015 pracuje na pozici náměstkyně ředitele Územní památkové správy na Sychrově. Pravidelně se účastní vzdělávacích seminářů a kurzů organizovaných ministerstvem kultury a dalších institucí.

odbor provozně-ekonomický

Zajišťuje ekonomické, personální a provozní agendy celé ÚPS.

Nepodléhá CC

Jana Šálková

 • vedoucí odboru
 • 482 360 007, 725 007 230

odbor správy a prezentace kulturního majetku

Sleduje, koordinuje a kontroluje činnosti spojené se správou, obnovou, restaurováním 
a údržbou památkových objektů. Koordinuje a garantuje spolupráci ÚPS s odbornými útvary Generálního ředitelství a ÚOP při zajišťování předprojektové, projektové a operativní dokumentace, stavebně historických průzkumů a archeologických výzkumů, projektů vědy a výzkumu a dalších projektů.

Nepodléhá CC

Ing. Marie Jalová

 • vedoucí odboru
 • 482 360 009, 724 663 597

ODDĚLENÍ SPRÁVY MOBILIÁŘE A ZÁMECKÝCH KNIHOVEN

Provádí operativní evidenci a zodpovídá za inventarizaci mobiliárních a historických knihovních fondů, zajišťuje funkci investora v oblasti restaurování, koordinuje zpracování restaurátorských záměrů pro památkové objekty a pro jejich mobiliář, zadává restaurování a sleduje jeho průběh, provádí odbornou pomoc badatelům, spolupracuje s odbornými složkami na tvorbě prohlídkových tras a instalací zámeckých a hradních interiérů, aj.

Nepodléhá CC

Mgr. Kateřina Rainišová

 • vedoucí oddělení
 • 482 360 050, 778 401 714

SPRÁVA PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ

Správa památkového objektu je řízena vedoucím správy památkového objektu/kastelánem a zajišťuje ochranu, bezpečnost, evidenci, poznání, dokumentaci, provoz, památkovou a stavební obnovu, restaurování, vhodné využívání, kontrolu, propagaci a prezentaci památkového objektu v součinnosti s příslušnými útvary ÚPS. 

KASTELÁNI PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ VE SPRÁVĚ ÚPS NA SYCHROVĚ

Nepodléhá CC

Bc. Kamil Seidl

 • správce objektu - kastelán
 • 606 649 807
V letech 1988-1992 studoval Střední průmyslovou školu v České Lípě. V letech 2008-2009 absolvoval studium Památkové péče při NPÚ v Praze. Roku 2017 ukončil studium historie na univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Od 1.12.2005 je zaměstnán na státním hradu Bezděz – nejprve jako průvodce a zástupce kastelána, od roku 2015 je zde kastelánem.
Nepodléhá CC

PhDr. Jana Pavlíková

 • správce objektu - kastelán
 • 482 312 130, 724 007 709
Po absolvování filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně  a postgraduálního studia památkové péče na Univerzitě Karlově v Praze svůj profesní život spojila s památkovou péčí. Nejdříve na památkovém ústavu v Pardubicích, kde se věnovala instalovaným expozicím na hradech a zámcích a zpracování a restaurování sbírkového mobiliáře. Od roku 1990 jako kastelánka spravuje hrad a zámek Frýdlant, kde mimo jiné pod jejím vedením došlo k restaurování historických výmaleb na hradě i na zámku a obnově dispozice 2. patra hradu, kde instalovala Novou zbrojnici.

Mgr. Věra Ozogánová

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • 482 724 301, 607 142 190
Vystudovala archeologii a historii na Univerzitě Palackého v Olomouci, poté navázala magisterským studiem archeologie na Univerzitě Hradec Králové. Již jako studentka libereckého gymnázia se účastnila dobrovolnických aktivit směřujících k ochraně drobných kulturních památek v krajině. V roce 2012 nastoupila jako průvodkyně a pokladní na státní hrad Grabštejn, zde sezónně působila do roku 2016. Před nástupem na mateřskou dovolenou řídila pobočku Regionálního muzea v Mikulově - Archeopark Pavlov. V roce 2020 se vrátila na hrad Grabštejn a to do pozice zástupkyně kastelánky, ve výběrovém řízení uspěla jako nejlepší uchazeč a k 1.11.2020 byla jmenována kastelánkou hradu Grabštejn.
Nepodléhá CC

Bc. Libor Švec

 • správce objektu - kastelán
 • 724 663 535
Kastelánem národní kulturní památky hospitál Kuks je od roku 2002. V roce 2009 byl koordinátorem projektu Kuks – Granátové jablko, díky kterému našel areál nové uplatnění jako vzdělávací centrum. U státní památkové péče začínal jako průvodce a pokladní na hradě Kunětická hora. Vystudoval Vyšší odbornou školu cestovního ruchu v Praze a Filozofickou fakultu Univerzity Hradec Králové, obor historie-archivnictví. 
Nepodléhá CC

Mgr. Martin Rejman

 • správce objektu - kastelán
 • 495 441 244, 724 663 534
Narozen 1988 v Jablonci nad Nisou. Vystudoval Obchodní akademii a Hotelovou školu v Turnově. Bakalářský titul získal na oboru Historicko-literární studia na Univerzitě Pardubice, magisterský v oboru Kulturní dějiny. Doplňující pedagogické studium absolvoval na Univerzitě Hradec Králové. Působil jako průvodce a dispečer návštěvnického provozu na hradě Karlštejn, zámku Žleby a zámku Hrubý Rohozec. Po ukončení studia pracoval na ÚPS Sychrov jako Kurátor mobiliárních a sbírkových předmětů. Od 1. července 2016 je kastelánem státního zámku Hrádek u Nechanic.
Nepodléhá CC

Eliška Kořánová, DiS.

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • 481 321 012, 777 459 026
Narozena v roce 1996 v Praze. Od roku 2012 pracovala jako sezónní průvodce na zámku Hrubý Rohozec, kde později nastoupila na pozici referenta majetkové správy. V letech 2016 – 2019 studovala na Vyšší odborné škole v Brně obor Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby. Další pracovní zkušenosti získala také na územní památkové správě Sychrov. Do pozice kastelána na zámku Hrubý Rohozec byla na základě vynikajících výsledků ve veřejném výběrovém řízení jmenována od 1. 10. 2021.
Nepodléhá CC

MgA. Jiří Holub

 • referent majetkové správy
 • 481 321 012, 725 181 569
Narozen v roce 1975 v Žatci. Vystudoval obor cestovní ruch v Postoloprtech a vysokou školu Literární akademie Josefa Škvoreckého, obor Tvůrčí psaní, redakční práce.  Na památkách se pohybuje od roku 1994, kdy začal pracovat jako sezónní průvodce na zámku Červená Lhota, kde o rok později nastoupil jako zástupce kastelána. Zkušenosti získal také na objektech Jindřichův Hradec a Karlštejn. V roce 1999 se stal zástupcem kastelána na vodním hradu Švihov, kde byl od roku 2001 kastelánem. Dále jako kastelán pracoval na zámku Humprecht, od roku 2009 do 30. 9. 2021 byl kastelánem státního zámku Hrubý Rohozec. V současné době se připravuje na kastelánskou pozici na státním hradě a zámku Frýdlant, kterou začne vykonávat 1.1. 2022.
Nepodléhá CC

Bc. Miloš Jiroušek

 • správce objektu - kastelán
 • 466 415 428, 606 806 303
Absolvent gymnázia v Pardubicích. V letech 1995 – 1997 studoval památkovou péči na Státním ústavu památkové péče v Praze. V roce 2010 absolvoval studium Dějin umění na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Od 1. 4. 1993 je zaměstnán u Národního památkového ústavu jako vedoucí správy státního hradu Kunětická hora. Hlavním úkolem po nástupu do funkce bylo zpřístupnění této památky veřejnosti po jejím dlouhodobém uzavření a zajištění dalších oprav a rehabilitace celého areálu. Autorsky se podílel na tvorbě hradních instalací, expozic a výstav. Spolupracoval na přípravě projektu Revitalizace krajinných struktur Kunětické hory, který byl realizován v rámci operačního projektu životního prostředí. Připravoval projekt rekonstrukce západní části hradu pro IROP ITI. Je členem poradní komise generální ředitelky Národního památkového ústavu.
Nepodléhá CC

Mgr. Renata Černá

 • správce objektu - kastelán
 • 487 762 305, 606 267 621
Vystudovala Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Kastelánkou státního zámku Lemberk je od roku 1997, předtím pracovala několik let jako průvodkyně. Připravovala a podílela se na průzkumech, reinstalacích interiérů i stavební rekonstrukci zámku. Ve své odborné práci se zaměřuje zejména na regionální historii. Publikuje v odborných i populárně naučných periodikách, přednáší a pořádá výstavy. Je členkou Společnosti přátel historie města Jablonného v Podještědí a Vlastivědného spolku Českolipska – Klubu přátel muzea Česká Lípa.

Ing. Dalibor Urban

 • správce objektu - kastelán
 • 465 320 627, 603 232 212
Správce památkového objektu Státní hrad Litice. Specializuje se na správu, údržbu, provoz a prezentaci památkového objektu s torzální architekturou.
Nepodléhá CC

Mgr. Petr Weiss

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • 461 615 067, 724 663 770
Vystudoval muzeologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a je absolventem rekvalifikačního studia památkové péče. V oblasti správy státních hradů a zámků působí od roku 1997, kdy začínal jako sezónní průvodce zámku Veltrusy. U Národního památkového ústavu (NPÚ) či jeho předchůdců je trvale zaměstnán od roku 1998. Působil také na dalších památkách (Hořovice, Sychrov) a v územních pracovištích NPÚ (ÚOP v Liberci, ÚPS na Sychrově), kde postupně vystřídal pozice průvodce, správce depozitáře, vedoucího návštěvnického provozu, náměstka ředitele pro správu památkových objektů či vedoucího odboru správy a prezentace kulturního majetku. V roce 2013 byl jmenován kastelánem státního zámku Zákupy. Za jeho působení došlo k vytvoření nové pokladny, reinstalaci prohlídkové trasy podle historických inventářů i vytvoření dalších prohlídkových okruhů v dosud nepřístupných prostorách. Byla započata dlouho chystaná obnova střech a krovů zámku. Spolupodílel se na přípravě projektu obnovy zchátralého hospodářského dvora, jenž byl úspěšně zařazen do dotačního programu IROP. Ve spolupráci s dalšími subjekty a městem Zákupy se podařilo zavést tradici divadelních prohlídek, Hradozámecké noci, jiřinkových výstav, adventních prohlídek či Císařských slavností. Se svým "zámeckým" týmem a v úzké kooperaci s kolegy z Územní památkové správy na Sychrově (ÚPS) zapojil zámek do společenského dění, a tak více než zdvojnásobil jeho původní návštěvnost. Působení v Zákupech bylo završeno přijetím další pracovní výzvy v podobě pozice kastelána památky UNESCO státního zámku Litomyšl, jímž byl jmenován generální ředitelkou NPÚ k 1. 10. 2020. Profesně se zabývá také historií poválečného zpřístupňování hradů a zámků, jejich prezentací a mobiliárními fondy. Od roku 2009 se podílel jako spoluřešitel na výzkumných úkolech, jejichž výsledkem byly nové prohlídkové trasy dalších památkových objektů. Výstupy bádání se podařilo prezentovat také v rámci publikační činnosti. Výběrem z realizovaných projektů: „Státní zámek Hrubý Rohozec – zpracování archivního a fyzického průzkumu mobiliáře“ (řešeno v rámci úkolu 205 - Vědecký výzkum metod prezentace mobiliárních fondů s využitím historických depozitářů, integrace rozptýlených historických celků a obrazové dokumentace historických interiérů i exteriérů). Dále „Každodenní život a kulturní vliv aristokracie v Českých zemích a ve střední Evropě v kontextu veřejně přístupných historických sídel ve správě Národního památkového ústavu – instalace, prezentace“, který vedl k vytvoření nové expozice hradu Grabštejn či expozice vývoje nábytkových stylů ve 2. patře zámku Lemberk. Výstava mobiliáře z nepřístupných či již neexistujících památkových objektů s názvem Zapomenuté zámky se stala předmětem náplně pro stálou expozici v hospodářském dvoře zámku Zákupy. Je členem poradních komisí ředitele ÚPS na Sychrově i náměstka pro správu památkových objektů generálního ředitelství NPÚ.
Nepodléhá CC

Ing. arch. Iva Bártová

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • 724 663 762
V letech 2005 – 2009 studovala na Gymnáziu dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi, v letech 2009 – 2012 na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze, obor Architektura a urbanismus v bakalářském studiu, ve stejném oboru zde získala v roce 2015 magisterský titul. Na přelomu let 2013/2014 absolvovala jednoletý kurz památkové péče pořádaný Generálním ředitelstvím NPÚ. Od roku 2005 do roku 2010 pracovala jako externí průvodkyně na zámku Humprecht, v letech 2008 – 2011 na jihočeské Červené Lhotě a od roku 2009 do roku 2013 na Hrubém Rohozci. Od 1. 1. 2013 byla kastelánkou na hradě Grabštejn. Během sedmi let se jí zde podařilo rozšířit a vybudovat nové prohlídkové okruhy, založit tradici adventních, velikonočních, ale také stavebně-historických prohlídek, dokončila projekty stavební obnovy, pod jejím vedením byl Grabštejn jedním z hlavních pilířů clam-gallasovského roku v rámci projektu Po stopách šlechtických rodů (2019) a také centrem celostátní Hradozámecké noci. Spolu s kolegy vydala monografii o Grabštejně, přednášela o jeho stavebně-historickém vývoji jak odborné, tak laické veřejnosti. Na základě výborných pracovních výsledků byla generální ředitelkou NPÚ od 1.3.2021 jmenována kastelánkou státního zámku Náchod.
Nepodléhá CC

Mgr. Tomáš Kořínek

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • 494 668 216, 778 533 246
V letech 2012 až 2015 studoval na Univerzitě Hradec Králové bakalářský obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví. Navázal studiem magisterského oboru Historie, v rámci kterého absolvoval studijní pobyt v Estonsku. V letech 2014 a 2015 navštěvoval dvouletý kurz památkové péče pořádaný Národním památkovým ústavem. Pracovní zkušenosti získal zejména na zámku ve Slatiňanech, kde pracoval deset let jako průvodce na Územní památkové správě na Sychrově, kde působil jako kurátor sbírkových a mobiliárních fondů a na zámku Opočno. Jako externí průvodce působil i na zámcích Hrádek u Nechanic, Hrubý Rohozec a Nový Hrad v Jimlíně. Do pozice kastelána na zámku Opočno byl jmenován od 1. 1. 2019.
Nepodléhá CC

Ivan Češka

 • správce objektu - kastelán
 • 491 452 123, 723 468 183
Po dokončení studia elektrotechniky a automatizace působil ve školství, nicméně nadále se věnoval svému dlouholetému koníčku: historii a pomocným vědám historickým. Od počátku roku 1995 pracoval jako správce (kastelán) soukromých památkových objektů - zámku v Novém Městě nad Metují a hradu Frymburk u Nového Hrádku. Po absolvování nástavbového oborového studia památkové péče současně působil také jako jmenovaný konzervátor státní památkové péče pro správní obvod Nového Města nad Metují. Od roku 1996, jako zakládající člen, zastával po zvolení též 12 roků funkci předsedy Společnosti pro záchranu Babiččina údolí.   Od 1. 4. 2008 je jmenován správcem památkových objektů - kastelánem Státního zámku Ratibořice a zříceniny hradu Vizmburk. V rámci NPÚ dále pracuje v různých komisích a od roku 2012 je členem předsednictva profesního sdružení pracovníků památkové péče „Památky 2000“.  Od 16. 12. 2013 je též zvoleným předsedou správní rady obecně prospěšné společnosti „Centrum rozvoje Česká Skalice“.  

Ing. Jaroslav Bušta

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • 469 681 112, 725 847 258
V letech 2005-2010 studoval České vysoké učení technické v Praze, obor Geodézie a kartografie. Ve svých závěrečných pracech se věnoval problematice zaměření a dokumentace památek pomocí metody laserového skenování. V Národním památkovém ústavu byl zaměstnán na pozicích průvodce na zámcích Červená Lhota a Hrubý Rohozec, od 1. prosince 2010 je jmenován kastelánem zámku Slatiňany. Další pracovní zkušenosti získal na zámku Humprecht a hradě Kost v Českém ráji. Je spoluautorem historicky první monografie o slatiňanském zámku a rodině Auerspergů. Na základě archivních průzkumů a pátrání provedl reinstalaci zámecké expozice s názvem Letní sídlo Auerspergů. V letech 2016-20 se podílel na komplexní rekonstrukci zámeckého areálu ve Slatiňanech.
Nepodléhá CC

Ing. Lubomír Martinek

 • správce objektu - kastelán
 • 773 762 278
V roce 2010 dokončil bakalářské studium v oboru cestovní ruch na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě. Poté nastoupil na navazující magisterské studium oboru management cestovního ruchu na Vysoké škole obchodní v Praze, kde v roce 2012 získal titul inženýr ekonomie. V témže roce nastoupil na státní hrad Trosky na pozici pokladníka. O rok později přešel na pozici pracovníka vztahů k veřejnosti a v březnu roku 2017 byl jmenován do funkce kastelána na hradě Trosky. V roce 2017 dokončil postgraduální studium památkové péče při NPÚ. V roce 2018 se stal předsedou neziskové organizace Trosecko z. s. fungující za účelem rozvoje turistické infrastruktury v okolí hradu a v Českém ráji.
Nepodléhá CC

PhDr. Miloš Kadlec

 • ředitel/ka územní památkové správy
 • 482 360 003, 603 105 335
Do funkce ředitele územní památkové správy na Sychrově s působností pro Královéhradecký, Liberecký a Pardubický kraj byl jmenován 1. ledna 2013. Památkám a péči o ně se věnuje od roku 1984.
Nepodléhá CC

Mgr. Vladimír Tregl

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • 602 698 367
Stálým zaměstnancem Národního památkového ústavu je od 1. září 2003, ale již jako student provázel na zámcích Mnichovo Hradiště a Sychrov. V letech 2003-2006 vystudoval bakalářský obor Dějiny křesťanského umění na Katolické teologické fakultě University Karlovy v Praze a v letech 2010-2012 magisterský obor Kulturněhistorická regionalistika - stavební historie na Filosofické fakultě University Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Působil v pozici vedoucího oddělení správy mobiliáře a zámeckých knihoven na ÚPS Sychrov, věnoval se problematice restaurování mobiliáře a výzdoby místností. Je autorem a spoluautorem dílčích i celkových reinstalací a instalací prohlídkových tras na hradě Grabštejn a na zámcích Hrubý Rohozec, Lemberk, Zákupy, Opočno a Litomyšl. V roce 2019 byl kurátorem výstavy zaměřené na rod Gallasů a Clam-Gallasů v Oblastní galerii v Liberci. Je autorem a spoluautorem několika publikací. Od 1. července 2020 je kastelánem státního zámku Zákupy.