Organizační struktura

Nepodléhá CC

Ing. Jan Slezák

Absolvent oboru pozemní stavby na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně. Tamtéž na Fakultě architektury pokračoval postgraduálním studiem v oboru urbanismus a na Ústavu soudního inženýrství specializačním studiem technického znalectví v oboru stavebnictví a ekonomiky. V roce 2004 složil zkoušku zvláštní odborné způsobilosti při památkové péči a správě sbírek muzejní povahy.

Celý text

Náměstek ředitele ÚPS v Kroměříži

Ing. Petr Šubík

 • náměstek ředitele územní památkové správy
 • 573 301 430, 602 748 088
Absolvent Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě, fakulta ekonomická. Pracoval na pozicích úvěrového pracovníka v České pojišťovně, a.s., pobočka Zlín (1996 – 1997), dále jako pracovník obchodních a ekonomických analýz pro firemní klientelu v Komerční bance, a.s., pobočka Zlín (1997 – 2000), jako vedoucí oddělení controllingu ekonomického odboru statutárního města Zlína (2000 – 2006). Od roku 2006 pracuje v Národním památkovém ústavu (dále jen „NPÚ). V letech 2006 – 2012 byl provozně ekonomickým náměstkem NPÚ, územního odborného pracoviště v Kroměříži v rámci územní působnosti Zlínského kraje. Od roku 2013 je náměstkem ředitele NPÚ na Územní památkové správě v Kroměříži, která zajišťuje provoz a správu státních hradů a zámků a jednu technickou památku v rámci své územní působnosti na celé Moravě a Slezsku.

Kasteláni památkových objektů ve správě ÚPS v Kroměříži

PhDr. Richard Svoboda MBA

 • správce objektu - kastelán
Absolvent Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Brno International Business School (Nottingham Trent University), MBA. Pracoval na pozicích kulturního redaktora Brněnského večerníku (1987 – 89), dále jako vědecký pracovník Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV, později Ústav pro českou literaturu AV ČR (1990 – 2000), jako odborný asistent na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (1996 – 2000), místostarosta Městské části Brno-Královo Pole (2000 – 2002), náměstek primátora Statutárního města Brna (2002 – 2004), primátor Statutárního města Brna (2004 – 2006), senátor – Senát Parlamentu České Republiky (2006 – 2012). V roce 2014 začal pracovat pro Národní památkový ústav jako koordinátor projektu a vedoucí Národního centra divadla a tance. Od roku 2015 jako kastelán spravuje státní zámek ve Valticích.
Nepodléhá CC

PhDr. Zuzana Šulcová

 • správce objektu - kastelán
 • 585 346 254, 604 386 200
Nepodléhá CC

Helena Gottwaldová

 • správce objektu - kastelán
 • 585 012 935, 602 543 562
Absolventka Střední průmyslové školy strojnické v Uničově. Poté studovala doplňkové pedagogické studium n Univerzitě Palackého v Olomouci, dále jednoroční studium Základy práva na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V letech 1972 – 1986 pracovala jako vedoucí technické přípravy střediska a praktické výuky na odborném učilišti ve Šternberku dále v letech 1987 – 2004 na Městském úřadu ve Šternberku Od roku 2004 jako kastelánka spravuje státní hrad Šternberk.

Ing. Jana Fialová

 • správce objektu - kastelán
 • 774 849 316

Bc. Kateřina Danielová

 • správce objektu - kastelán
 • 584 440 286, 602 951 712

Ing. Vilém Švec

 • správce objektu - kastelán
 • 585 967 310, 724 592 675

Bc. Jan Binder

 • správce objektu - kastelán
 • 515 294 622, 728 779 105
Absolvoval Střední průmyslovou školu strojní v Třebíči, obor Jaderné stroje a zařízení (1982-1985). Pokračoval ve studiu na VUT Brno v oboru Jaderná energetika (1987 – 1989). Během studií pracoval jako student brigádník na opravě statiky hradu Bítov u firmy Geoindustria Brno (1982 – 1988). V roce 1992 nastoupil na hrad po jeho nedokončené generální opravě (1975 – 1992) jako stálý průvodce a údržbář. V letech 1994 – 2005 zastával na hradě místo zástupce kastelána a provozáře. Na jmenované místo kastelána hradu Bítov – Národní kulturní památky nastoupil v roce 2006. V letech 2012 – 2015 absolvoval studium na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně obor Uměnovědná studia s titulem Bc. Zastává funkci starosty SDH Bítov a místostarosty obce Bítov.
Nepodléhá CC

Bc. Jana Burianková

 • správce objektu - kastelán
 • 517 383 135, 724 095 281
Absolventka Rašínové vysoké školy v Brně v oboru Ekonomika a managemet, zaměření na řízení sociálních služeb. Profesní odbornost získala absolvováním dvouletého odborného studia památkové péče při NPÚ. Po absolvování střední školy pracovala jako skladník přepravy. Od května 2002 zaměstnána v Národním památkovém ústavu na pozici správce depozitáře a zástupce kastelána státního zámku Bučovice. V roce 2006 zastupovala kastelánku státního zámku Vizovice. Poté působila v NPÚ ÚOP V Kroměříži jako kurátor sbírkových a mobiliárních fondů. Dne 1. 4. 2008 byla jmenována kastelánkou státního zámku Bučovice.

Bc. Radim Štěpán

 • správce objektu - kastelán
 • 516 462 062, 602 343 337
Absolvent Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor dějiny umění, Bc. Pracoval v Moravském zemském archivu v Brně (1990 – 2004), z toho v letech 1993 – 2004 na pozici vedoucího depozitáře Moravského zemského archivu na státním zámku Kunštát. Od 1. 1. 2005 je kastelánem státního zámku Kunštát.

Ivana Holásková

 • správce objektu - kastelán
 • 519 340 128, 602 550 587
Absolventka humanitního gymnázia na Lerchově ulici v Brně, studovala obor sociologie a pedagogika na UJEP v Brně v letech 1976 až 1981. Pracovala jako personalistka Kovopodniku města Brna, dokumentátorka a překladatelka pro Fakultní nemocnici v Brně. V roce 1978 nastoupila na státní zámek Lednice jako zástupkyně kastelána, od roku 1992 pracuje jako kastelánka.

Bc. Martina Rudolfová

 • správce objektu - kastelán
 • 516 472 235, 606 373 553

Mgr. Evžen Boček

 • správce objektu - kastelán
Absolvent Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor čeština/dějepis. Pracoval jako učitel na Základní škole Červené domky v Hodoníně a od roku 1992 jako kastelán spravuje státní zámek Milotice.

Zdeněk Škrabal

 • správce objektu - kastelán
 • 566 566 101
Nepodléhá CC

Jana Kopecká

 • správce objektu - kastelán
 • 516 432 013, 723 398 968

Eva Štěpánová

 • správce objektu - kastelán
 • 515 298 396, 607 650 192

Mgr. Lenka Florková

 • správce objektu - kastelán
 • 549 420 164, 724 703 429
Nepodléhá CC

Bc. Radek Ryšavý

 • správce objektu - kastelán
 • 515 296 215, 775 882 294
Absolvent archivnictví a historie na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové. Během středoškolských studií pracoval jako sezonní průvodce na zámcích Náchod, Ratibořice, Nové Město nad Metují a Žleby. Na pozici stálého průvodce, vedoucího provozu a správce sbírek působil na zámcích Lysice, Kynžvart a Dobříš. Od roku 2003 žil a pracoval ve Velké Británii, kde působil jako pracovník turistického informačního centra v městě Bournemouth. V roce 2013 nastoupil zpět do NPÚ jako pracovník vztahů k veřejnosti na zámku Slatiňany. Od září 2016 jmenován kastelánem zámku Vranov nad Dyjí.

Ing. Martin Krčma

 • správce objektu - kastelán
 • 573 502 015, 725 173 391
Absolvent Střední lesnické školy v Hranicích a Mendelovy univerzity v Brně, obor Zahradní a krajinářská architektura. Většinu své profesní dráhy se věnuje tématu správy, obnovy a prezentace historických areálů, zahrad a kulturní krajiny. V letech 1996 – 1998 působil u Projektového ústavu Vojenských lesů a statků v Olomouci. V letech 2005 – 2009 pracoval nejprve jako referent odboru životního prostředí Městského úřadu v Holešově a posléze jako správce zámecké zahrady v Holešově. Působil zároveň jako samostatný projektant, realizátor a odborný poradce v zahradní a krajinářské architektuře. Od roku 2009 je kastelánem Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži, památky UNESCO. Je členem kastelánské komise Generální ředitelky NPÚ.
Nepodléhá CC

Jana Pluhařová

 • správce objektu - kastelán
 • 577 452 762, 724 316 410
Absolventka Gymnázia ve Zlíně, zaměření stavebnictví. Profesní odbornost získala absolvováním dvouletého odborného studia památkové péče při NPÚ. Absolventka The Attingham Summer School (2011) ve Velké Británii. Po absolvování gymnázia pracovala dva roky v projekční kanceláři Pozemních staveb ve Zlíně, po té na pozici výchovného a kulturního pracovníka Středního odborného učiliště služeb ve Vizovicích. V letech 1994 – 1996 působila jako redaktorka městského informačního magazínu na odboru školství a kultury při Magistrátu města Zlína. Od 1. 11. 1996 je kastelánkou Státního zámku Vizovice.

Ing. Rostislav Jošek

 • správce objektu - kastelán

Ing. Alexandr Zaspal

 • správce objektu - kastelán
 • 596 231 151, 724 400 280
V roce 1985 absolvoval studium na Vysoké škole Báňské – Technické univerzitě Ostrava, obor – ekonomie a řízení hornictví. V letech 1985 – 1986 pracoval jako ekonom v SHD na závodě DVIL v Komořanech. Od roku 1987 byl odborným asistentem na VŠB, Hornicko-geologické fakultě na katedře geologie, mineralogie a ložiskové geologie. V letech 1990 – 2006 byl OSVČ. Od 1. 1. 2007 byl jmenován na základě výběrového řízení vedoucím správy památkového objektu Dolu Michal v Ostravě. Je soudním znalce znalcem v oboru ekonomika – ceny a odhady minerálů, hornin a hornických artefaktů.

Ing. Radomír Přibyla

 • správce objektu - kastelán
 • 553 783 915, 724 664 004

PhDr. Eva Kolářová

 • správce objektu - kastelán
 • 553 796 119, 724 664 005