Klášter Kladruby - Život v řádu

Projekt revitalizace kláštera

Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000326

Cílem projektu je pokračovat v záchraně a obnově klášterního komplexu. Prioritou je oprava objektů se zhoršeným stavebně-technickým stavem, který je v několika místech na hranici havárie.

  • operační program: Integrovaný regionální operační program pro období 2014–2020
  • prioritní osa: 3. – Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
  • specifický cíl: 3.1 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
  • investiční priorita: 6c – Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
  • výzva č. 13 – Revitalizace vybraných památek
  • doba trvání projektu: 27. 8. 2015 – 31. 12. 2020
  • Celkové zdroje na realizaci projektu: 119 638 246,00 Kč
  • Celkové způsobilé výdaje projektu: 118 047 996,00 Kč; 100 340 796,60 Kč ze strukturálních fondů EU (ERDF) a 17 707 199,40 Kč ze státního rozpočtu
  • Celkové nezpůsobilé výdaje projektu: 1 590 250,00 Kč
  • Příjemce: Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích

Stavební obnova starého konventu, rajského dvora starého konventu a části nového konventu umožní vybudování nových prohlídkových tras a zpřístupnění dosud nepřístupných částí areálu. Nabídka prohlídkových tras se rozšíří o okruh zaměřený na klášterní život a expozici věnovanou působení rodu Windischgrätzů v Kladrubech. 

Klášter Kladruby je od roku 1995 prohlášen za národní kulturní památku. Kladrubský klášter je jedním z nejvýznamnějších benediktinských klášterů v Čechách, který reprezentuje 900 let české státnosti, církevních i kulturních dějin a představuje výjimečné architektonické dědictví.  

Kontaktní osoby:

PRŮBĚH OBNOVY VE FOTOGRAFIÍCH

Podrobnější informace k projektu naleznete na webových stránkách Kláštera Kladruby.

16. 7. 2020

Předání staveniště firmě OHL ŽS, a.s. – začíná realizace stavební části projektu.

12. 8. 2020

Slavnostní zahájení stavební části projektu v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie.

červenec - srpen 2020

září 2020

říjen 2020

listopad 2020

prosince 2020

leden 2021

únor 2021