Rok na vsi

Projekt revitalizace NKP Selský dvůr "U Matoušů" v Plzni-Bolevci

Cíle projektu "Rok na vsi" ve vztahu ke specifickým pravidlům pro žadatele a příjemce podpory :

1) Projekt řeší stavebně-technický stav památky

2) Projekt zpřístupní dosud nezpřístupněné prostory památky

3) Projekt řeší dobu zpřístupnění památky

4) Projekt řeší obnovu památkových hodnot památky

5) Projekt řeší obnovu zahrady u památky

6) Projekt zvyšuje ochranu památky a její zabezpečení.

7) Projekt řeší rekonstrukci a také budování expozic a depozitářů

8) Harmonogram realizace projektu je reálný a proveditelný

 

Historie:

Po převodu Selského dvora v Plzni - Bolevci v roce 2007 na stát, přesněji do správy NPÚ, stát deklaroval záměr provést revitalizaci a zpřístupnění usedlosti veřejnosti. Národní památkový ústav zpracoval komplexní projektovou dokumentaci k revitalizaci areálu a její realizaci bránil nedostatek finančních prostředků. Z tohoto důvodu byla v dubnu roku 2016 podána žádost o evropskou dotaci na celkovou realizaci projektu v objemu do 40 mil. Kč z fondů EU IROP pro NKP. S ohledem na rozsah areálu, charakter prací a jejich objem je akce realizovatelná bez větších problémů. Lze předpokládat, že dokončení projektu v roce 2020 nabídne nově zpřístupněný statek veřejnosti také se zajímavou prohlídkovou trasou, odpovídajícím návštěvnickým zázemím a dostatečně rozmanitý program doplňkových aktivit.

Uskutečnění projektu ukončí dlouhodobá provizorní řešení realizovaná z důvodu nedostatku finančních prostředků. Zpřístupněním objektu se doplní fond památek NPÚ prezentovaných veřejnosti o objekt lidové architektury.

Naopak, pokud projekt nebude realizován, může dojít k nežádoucímu prodlužování intervalu mezi předchozí investicí (dotace SMVS poskytnutá MK ČR na pořízení kompletní projektové dokumentace a realizaci první etapa obnovy) a jejím dokončení. Pomalý postup oprav je také neustálým terčem kritiky laické i odborné veřejnosti, která se o situaci aktivně zajímá.

 

Schéma plánovaného využití objektu :

 

1. Obytné stavení – prohlídková trasa

2. Stáje a chlévy - přízemí - pokladna, toalety, šatna, technická místnost, společenská místnost, podkroví – archiv, kuchyňka

3. Hospodářská stodola – kulturně společenské aktivity, workshopy

4. Sýpka – prohlídková trasa

5. Kolna – sklad

6. Zahrada – kulturně společenské aktivity , worshopy

7. Zázemí a pracoviště správy objektu

8. Provozní stodola, sklad

 

Stav projektu "Rok na vsi" ke dni 10.07.2017 -  rozhodnutí ministra kultury o poskytnutí dotace