Cisterciácký klášter Plasy - Obnova opatské rezidence

Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004496

Smyslem projektu je vyřešit především havarijní stav budov Starého opatství a Nové prelatury, a to včetně fasád, dvora a okolních ploch. Hlavní aktivity projektu se týkají zejména stavebních prací, restaurování movitých i nemovitých částí památkového fondu, vybudování nových expozičních prostor a kvalitní návštěvnické infrastruktury, zpřístupnění dvora osobám se sníženou schopností pohybu či digitalizace významných historických archivních dokumentů.

  • operační program: Integrovaný regionální operační program pro období 2014–2020
  • prioritní osa: 3. – Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
  • specifický cíl: 3.1 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
  • investiční priorita: 6c – Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
  • výzva č. 52 Revitalizace vybraných památek II.
  • doba trvání projektu: 5. 9. 2016 – 31. 12. 2022
  • Celkové zdroje na realizaci projektu: 120 115 412,61 Kč
  • Celkové způsobilé výdaje projektu: 119 730 240,11 Kč: 101 770 704,09 Kč ze strukturálních fondů EU (ERDF) a 17 959 536,02 Kč ze státního rozpočtu
  • Celkové nezpůsobilé výdaje projektu: 385 172,50 Kč
  • Příjemce: Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích

Cílem projektu je stavební obnova, zpřístupnění a zatraktivnění opatské rezidence, která je nedílnou součástí kláštera Plasy. Plánována je nová expozice – prohlídková trasa Zámek Metternichů. Bez provedení vzorové památkové obnovy by postupem času došlo k nevratnému poškození objektu opatské rezidence kláštera Plasy tvořící jedinečné dílo kulturního umění, které se řadí k nejvýznamnějším monastickým památkám střední Evropy.

Kontaktní osoby:

Průběh obnovy ve fotografiích

Podrobnější informace k projektu naleznete na webových stránkách kláštera Plasy.

říjen 2020 - zahájení stavební části projektu firmou Konsit a.s. 

listopad 2020

prosinec 2020

leden 2021

únor 2021