Památky hrou a poučením

Správy památkových objektů ve spolupráci s územními odbornými pracovišti Národního památkového ústavu pro vás připravily vzdělávací programy v autentickém prostředí památkových objektů. Vyberte si některý z nich!

Speciální program pro rodiče s dětmi ve věku 3-10 let

Společně s lektorem si povyprávíte o dřívější podobě zahrady vimperského zámku i o tom, proč dnes nevypadá tak docela jako zámecká zahrada. Seznámíte se s tím, jak vypadaly renesanční zahrady, vyzkoušíte si navrhnout strukturu takové zahrady. Zaměříte se na tradiční rostliny pěstované v renesančních zahradách na našem území a osadíte si půdorys vimperské zahrady. Každé dítě si na závěr programu vytvoří vlastní herbář, do kterého si může rostliny nalepit, nakreslit či otisknout razítkem.

Hravý edukační program, ve kterém děti mateřských škol získají základní informace o struktuře renesančních zahrad koncipovaných především do různých pravidelných geometrických tvarů. Děti budou pracovat s pojmy zahrada, užitková zahrada, záhon. Seznámí se s některými tradičními stromy, zahradními rostlinami a bylinami středověku.

Zážitkový program žáky I. stupně ZŠ seznámí se základní geometrickou strukturou a ozdobnými prvky renesančních zahrad. Na základě získaných zkušeností navrhnou svou představu okrasné renesanční zahrady vimperského zámku, jejíž pozůstatky jsou v místním terénu stále patrné. Program má tvůrčí charakter a podporuje aktivitu žáků.

Informace o projektu.

Inspirací a jedním z hlavních zdrojů edukačního programu pro žáky II. stupeně ZŠ a studentů nižších gymnázií jsou prostory Dolního zámku a architektonické prvky, které se v něm dodnes dochovaly. Žáci získají možnost poznat alespoň část z jeho renesanční a barokní podoby a diskutovat o jeho proměnách, významu a funkci zámku v těchto epochách a dnes. Budou badatelsky pracovat s modely konkrétních architektonických prvků, jejichž srovnáním se současnou podobou i s restaurátorskými sondami odkryjí historické proměny stavby a její vývoj. To jim společně s obecnou reflexí uměleckých slohů umožní snáze „číst“ v historii zámku a uvědomit si, že zámek není budova strnulá, ale naopak budova, která se neustále vyvíjí, i díky tomu, jak o ni pečujeme. Obsah informací přizpůsobí lektor věku žáků a konkrétní třídě.

 

  • Objevování barokní zahrady zámku Český Krumlov - SHZ Český Krumlov

Pod vedením lektora budete objevovat pravidla a zákonitosti, podle kterých zahradní architekti v době baroka zahradu tvořili, kaskádovou fontánu s velkolepou sochařskou výzdobu, letohrádek Bellaria s iluzivními nástěnnými malbami či hudební pavilon, který býval skrytý uprostřed habrového bludiště. Poznávat budete květiny, stromy a keře, které v zahradě rostou. K dispozici jsou pracovní listy.

Jak se žilo na dvoře posledních Rožmberků? Čím se zabýval alchymista, rybníkář či kejklíř? Jaké záliby měl Petr Vok z Rožmberka? Kde se nachází kunstkomora a co je fraucimor? Jak se lidé oblékali v době renesance? Staň se dvořanem Petra Voka a pod vedením majordoma nalezneš na tyto i další otázky odpovědi! 

Během prohlídky kláštera (interiérem i exteriérem) se žáci a studenti seznamují s každodenním životem mnichů v cisterciáckém klášteře, s jejich znakovou řečí, povinnostmi a chodem kláštera. Učí se vnímat architektonické detaily, především gotiky, baroka a rokoka, dozvídají se o památných stromech, o pokroku v řemeslech a pěstování plodin, které cisterciáci v Čechách šířili. Seznámí se s jedinečným souborem didaktických nástěnných obrazů z 2. pol. 18. stol., které sloužily k názornému vyučování v tamní škole. Část výjevů vychází z díla J. A. Komenského Orbis Pictus.
Součástí je i výtvarná dílna, která přináší možnost si vyzkoušet například knihvazačství pod vedením restaurátorek knih ze Státního okresního archivu, napsat gotickou iniciálu husím brkem, prohlédnout si model mlýna, skriptoria nebo si vybarvit rozetu, madonu či gotické okno. Zajímavá je i výroba pečetě. 

archiv vzdělávacích programů