ÚOP v Ústí nad Labem

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Osud lounských kostelů

Na seznam nejohroženějších památek okresu Louny patřilo ještě před deseti roky několik kostelů, jejichž osud se díky mnohaletému chátrání zdál být završen. Získat prostředky na zanedbané stavby není nic jednoduchého, ale díky mimořádné aktivitě vlastníka se podařilo a nadále daří vracet kostelům svou roli v životě obcí, a to se zachováním jejich památkových hodnot.

Nečemice, kostel sv. Bartoloměje

Původně středověký, později barokně přestavovaný kostel sv. Bartoloměje v Nečemicích patří k nejhodnotnějším sakrálním stavbám na Žatecku. K jeho nejcennějším částem patří např. portál ze 14. století či zbytky gotických maleb, které jsou v interiéru. Kostel je díky vyvýšené poloze nad obcí působivou dominantou širokého okolí. Přesto patřil k nejohroženějším památkám Ústeckého kraje. Jeho technický stav byl havarijní a ještě na konci 90. let 20. století byla stavba téměř odsouzena k zániku. Díky iniciativě Mgr. Viléma M. Štěpána z Římskokatolické farnosti Liběšice začala po roce 2000 jeho stabilizace, kterou v roce 2018 završila obnova fasády. Ta má terakotovou barevnost odpovídající podobě z 19. století.

 

Hořetice, kostel sv. Vavřince

Původně gotický jednolodní kostel sv. Vavřince prošel v 16. a 17. století stavebními úpravami. Na historických fotografiích z přelomu 19. a 20. století je zobrazen ještě v původní podobě se sakristií navazující na presbytář, se vstupní předsíní v místě dnešního hlavního vstupu a s ohradní zdí kolem hřbitova. Sakristie, předsíň ani ohradní zeď dnes již neexistují, navíc byl kostel ve druhé polovině 20. století určen stejně tak jako celá obec k demolici z důvodu plavení popílku do nové nádrže, které mělo začít v roce 1994. Proto byla zbořena desítka domů a zbytek mobiliáře kostela byl převezen do kostela v Libočanech. Kostel sv. Vavřince se tedy od 70. let 20. století neudržoval a postupně se stal jednou z nejohroženějších památek na Žatecku. Naštěstí i zde se podařilo vlastníkovi, Římsko-katolické farnosti Hořetice, sehnat finance na opravu střechy a krovu, zajištění statiky, odvodnění stavby a nový strop. Obnova byla dokončena opravou fasád v roce 2013.

 

Libořice, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel v Libořicích je také díky svému umístění na kopci dominantou obce. Celý jeho areál je ohrazený a přístupný po několikaramenném kamenném schodišti se vstupní branou. Nad vstupem do kostela je erb hrabat z Kolovrat s datací 1716. Zajímavostí je např. podlaha půdy kostela s protipožární vrstvou hliněné mazaniny (dnes odstraněné) vytvořená z chmelových tyčí. Oprava kostela byla dokončena v roce 2016.

 

Minice, areál kostela sv. Martina

K nejvýznamnějších sakrálních památkám na Lounsku bezesporu patří kostel sv. Martina v Minicích. První písemná zmínka o kostel je z roku 1363. Stavba byla upravována renesančně a po požáru i barokně. Všechny tyto adaptace se podepsaly na její podobě. Především bohatá výzdoba interiérů se souborem vrcholně gotických, renesančních a raně barokních maleb, renesančních epitafů a kamenické práce (ostění s kružbami, žebra se svorníky, portály atd.). Kostel byl ve 2. polovině 20. století určen k likvidaci, v této době proto nebyl udržován. Nepříliš zdařile se opravoval až začátkem 90. let 20. století, bohužel s použitím nevhodných materiálů, nicméně interiér se dodnes dochoval v naprosto autentické podobě. Současná obnova kostela skončila na podzim roku 2018.