ÚOP v Ústí nad Labem

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Záchranný archeologický výzkum v areálu zámku v Benešově nad Ploučnicí

Na přelomu léta a podzimu 2018 probíhal záchranný archeologický výzkum v prostorách tzv. Konojedského paláce – domu č. p. 52, který je součástí státního zámku v Benešově nad Ploučnicí.

  Na přelomu léta a podzimu 2018 probíhal záchranný archeologický výzkum v prostorách tzv. Konojedského paláce – domu č. p. 52, který je součástí národní kulturní památky, tj. státního zámku v Benešově nad Ploučnicí. Akce, kterou prováděl NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem ve spolupráci s ÚAPP SZČ v Mostě, byla realizována v souvislosti s přípravou obnovy celé budovy a jejího bezprostředního okolí a uskutečnila se díky příspěvku „Záchranné archeologické výzkumy“ z rozpočtu NPÚ.

     Stavební rekonstrukce, zejména nutné výkopové práce, mohly ohrozit archeologické situace a nálezy, proto byl v místě plánovaných zemních prací ověřen terén formou ručně kopaných sond. Na základě výsledků sondáží je tak možno přikročit k drobným změnám či úpravám stavebních zásahů, aby byl cenný archeologický terén dotčen jen v míře nejnutnější.

     ZAV odkryl v interiéru (pod současnými podlahovými vrstvami) i v okolí budovy (terén nádvoří) celou řadu starších konstrukcí i reliktů keramického zboží, které však až na výjimky náleží již novověkému období. Významný je nález konstrukce kamenné plenty pojené prostým jílem, která byla součástí polo suterénní místnosti starší architektury předcházející stavbě Konojedského domu, a také rozsáhlý keramický soubor ze zánikové fáze stavby. Datace objektu spadá na základě předběžného hodnocení keramiky na konec 15. až do první poloviny 16. století.