ÚOP v Ústí nad Labem

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Tabulka pro označení kulturní památky

V rámci jednotného označování nemovitých kulturních památek jsou na našem pracovišti k dispozici měděné tabulky s nápisem „Kulturní památka“. Všichni vlastníci nemovitých kulturních památek mohou zažádat naše pracoviště o předání tabulky prostřednictvím kolegy, který je garantem území (sekretariat.usti@npu.cz, 472 704 801, 721 336 214).

Informační tabulka označující nemovitou kulturní památku se zpravidla umisťuje na hlavní pohledové straně objektu (u domů poblíž popisného nebo evidenčního čísla), na dobře viditelném místě takovým způsobem a v takové výšce, aby nedošlo k poškození nemovité kulturní památky, a aby současně bylo znemožněno odcizení nebo znehodnocení tabulky.

Na nemovité kulturní památky, jež jsou sochařskými díly, a v dalších obdobných případech, se tabulka umisťuje na pohledové nejméně exponované místo.

Pro vlastníka nemovité kulturní památky může mít umístění tabulky význam i v případě, kdy dojde k poškození památky třetí osobou, což lze pak chápat nikoli jako nedbalost, ale jako úmysl poškodit cizí majetek kulturní povahy. Stanovené označení se tedy uplatní jako zvýšený prvek obecné ochrany majetku jako takového.