Organizační struktura

územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem

ředitel pracoviště

Nepodléhá CC

PhDr. Petr Hrubý

V odborné organizaci státní památkové péče působí od roku 1997, nejprve v oddělení péče o movité kulturní památky (specialista na oblast restaurování), následně jako vedoucí tohoto oddělení. V roce 2006 byl jmenován do funkce odborného náměstka ředitele NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem a od 1. 6. 2013 je ředitelem tohoto pracoviště.

Celý text

Odbor péče o památkový fond 

Mgr. Lucie Radová

  • vedoucí odboru
  • 472 704 849, 724 663 541
Mgr. Lucie Radová absolvovala Pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně bakalářský obor kulturně historická regionalistika a následně magisterské studium stavební historie. Ukončila jej v roce 2005 obhajobou diplomové práce „Pražský starosta Čeněk Gregor“ zabývající se – mimo osoby samotného Gregora – také otázkou velkých pražských hygienických podniků (zejm. zřízení vodovodu a kanalizace). V Národním památkovém ústavu v Ústí nad Labem pracuje od roku 2004, kdy nastoupila do oddělení péče o nemovitý fond, od roku 2013 vedla oddělení garantů. Od roku 2018 je jmenována do funkce vedoucího odboru péče o památkový fond. V letech 2007–2011 se podílela na plnění výzkumného úkolu Systematický průzkum a odborná pasportizace památkového fondu. V letech 2012–2015 pak v rámci Programu aplikovaného výzkum a vývoje národní a kulturní identity Ministerstva kultury ČR spolupracovala na řešení výzkumného úkolu „Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech.“ Od roku 2016 je hlavním řešitelem projektu NAKI II. „Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele.“ Badatelsky se v současné době věnuje zejména památkám spojeným s pěstování a zpracování chmele v 19. a na počátku 20. století s přesahy do problematiky formování kulturní krajiny, vesnických sídel a historie zemědělství. Okrajově také proměně krajiny a sídel v pohraničí v důsledku rozvoje těžby ve druhé polovině 20. století.

odbor evidence, dokumentace a IS

Nepodléhá CC

Mgr. Tomáš Brož

  • vedoucí odboru
  • 472 704 837, 724 017 937
Mgr. Tomáš Brož je absolventem Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, na bakalářský obor kulturně historická regionalistika navázal magisterským studiem historie. Studium dokončil v roce 2001 obhajobou diplomové práce na téma Stavební vývoj zámku v Horní Libchavě. V oboru památkové péče pracuje od roku 1998, kdy nastoupil na tehdejší Státní ústav památkové péče v Ústí nad Labem jako referent do oddělení propagace a prezentace. Od roku 2003 působí v oddělení Evidence a dokumentace, vedením oddělení byl pověřen v roce 2007. Od roku 2013 je jmenován do funkce vedoucího odboru Evidence, dokumentace a informačních systémů. V letech 2007–2011 se podílel na plnění výzkumného úkolu Systematický průzkum a odborná pasportizace památkového fondu. V letech 2012–2015 pak v rámci Programu aplikovaného výzkum a vývoje národní a kulturní identity Ministerstva kultury ČR spolupracoval na řešení výzkumného úkolu „Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech.“ Od roku 2016 se jako výzkumný a vývojový pracovník podílí na projektu NAKI II. „Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele.“ Svou publikační činnost směřuje především na dokumentaci a stavební vývoj sakrální architektury.