Dům v Daňkovicích se stal Památkou roku 2018

Dům č. p. 47 v Daňkovicích

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska udělilo Cenu za nejlepší projekt a realizaci obnovy Památka roku 2018. Cenu ve 2. kategorii obdržel vlastník domu č. p. 47 v Daňkovicích na Žďársku.

Mezi architektonickými památkami Kraje Vysočina zaujímá lidová architektura specifické místo. Bohužel stále dochází jak k úbytku těchto staveb neodbornými a necitlivými přestavbami. Jedním z příkladů, kterému se vyhnuly, je právě vesnický dům s černou kuchyní v Daňkovicích na Žďársku, obce, jejíž počátky jsou doloženy od roku 1350. Dům samotný byl postaven ve 30. letech 19. století, což doložila dendrochronologická analýza dřevěných konstrukcí.

„Dům č. p. 47 v Daňkovicích patří díky svým původním konstrukcím ke zvlášť hodnotnému kulturnímu dědictví Vysočiny a je zároveň dokladem typického zděného vesnického stavení oblastí severního Horácka v okolí Žďáru nad Sázavou,“ uvedl ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči Pavel Macků.

Postupná rekonstrukce byla zahájena roku 2014, kdy dům změnil majitele. V roce 2015 došlo ke kompletní opravě poškozeného krovu, do kterého narušenou střešní krytinou dlouhodobě zatékalo. Jen díky tomu, že objekt nebyl v minulosti upravován podle rostoucích požadavků na bydlení, přežil do dnešních dnů takřka beze změn. Zůstala zachována cenná dispozice obytných a hospodářských částí. Zcela ojedinělá je černá kuchyně, která se prakticky nezměněná dochovala do dnešních dnů. V novém provozu dnes slouží jako spižírna. Na objektu je zachována původní lomenice (dřevěný štít) ze širokých prken, původní okna a dveře, které byly citlivě repasovány včetně původního kování. Chybějící nebo zcela zničené dlažby byly nahrazeny replikami.  Při obnově byly použity tradiční materiály a za pomoci zkušených řemeslníků byly dodrženy i původní technologie. Původní zdivo bylo opatřeno hliněnými a čistě vápennými omítkami a lze tak pocítit vnitřní příjemné klima.  Objekt je nově vybaven stylovým nábytkem i osvětlením. Novodobá zařízení jsou velmi citlivě uzpůsobena charakteru stavby. Celková obnova byla dokončena v létě 2018. V současné době je objekt uveden do života a je přístupný široké veřejnosti. Původní památka, které hrozil zánik, je dnes krásnou ukázkou lidové architektury na Moravském Horácku a nositelem stavebních tradic, které tak zůstanou uchovány pro další generace.

Telčské pracoviště Národního památkového ústavu, jakožto odborný orgán památkové péče, vykonávalo dohled nad touto příkladnou obnovou a provedlo zde předstihový operativní průzkum a dokumentaci. Majitel využil finanční podporu Ministerstva kultury ČR z Havarijního programu a z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. 

Cena Památka roku se uděluje za nejlepší projekt a realizaci obnovy budovy nebo souboru staveb, které mají významné památkové, architektonické nebo urbanistické hodnoty a jsou nositeli specifického charakteru prostředí. Soutěž Památka roku 2018 má dvě kategorie:

1. kategorie: menší (rekonstrukce do 2 mil. Kč bez DPH)
2. kategorie: velké (rekonstrukce nad 2 mil. Kč bez DPH) 

Slavnostní vyhodnocení proběhlo 28. března 2019 v Třeboni. V kategorii menších památek s rekonstrukcí do dvou milionů korun zvítězila kaple sv. Markéty v Prachaticích.