Interní odborná komise

Interní odborná komise objektivně posuzuje zásadní a nejednoznačné akce obnovy kulturních památek a dostaveb v plošně chráněných územích, potencionálně problémové akce, výstupy pro památkovou obnovu ve zpracovávaných plánech zásad ochrany chráněných území, vyjádření k územním plánům a zaujímá stanoviska, která jsou závazná pro vypracování písemných odborných vyjádřeních ÚOP v posuzovaných kauzách.

Jednací řád komise

  1. Komise na svém prvním zasedání zvolí předsedu, který bude řídit její činnost, a tajemníka pověřeného vedením agendy, pořizováním zápisů z jednání a zajištěním výstupů z komise formou písemného stanoviska.
  2. Pro platné zasedání komise je potřebná účast nadpoloviční většiny jmenovaných členů.
  3. Komise zaujímá stanovisko k projednávané kauze hlasováním po předchozím vyjádření všech přítomných členů komise.
  4. Funkční období komise trvá tři roky od data zřízení. poté může být jmenována nová komise či prodloužena činnost stávající komise o další funkční období. Obměna členů komise v průběhu funkčního období je možná v případě odstoupení člena komise, na základě návrhu, který předkládá předseda komise řediteli ÚOP.
  5. Komise se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát měsíčně.
  6. Problematiku k jednání komise předkládá památkář-garant, který příslušnou kauzu vyřizuje nebo jeho přímý nadřízený prostřednictvím tajemníka komise.
  7. Zasedání komise jsou otevřená pro odborné pracovníky úseku památkové péče ÚOP, kteří se mohou účastnit diskuse k danému tématu.