Medailonky vedoucích odborů

vedoucí odboru archeologie

Nepodléhá CC

PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D.

Archeolog a památkář. Vystudoval FF UK v Praze, obor historie a archeologie. Od roku 1993 je zaměstnán v odboru archeologie Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Praze, kde od roku 2009 zastává pozici vedoucího. Po celou dobu své praxe se podílí na realizaci archeologických výzkumů na území hlavního města Prahy. Je autorem nebo spoluautorem řady odborných studií publikovaných u nás i v zahraničí. Ve svých výstupech se věnuje hlavně zpracování nových poznatků o vývoji pražských měst, historických staveb, památkové ochraně archeologických lokalit a materiální kultuře z archeologických výzkumů. Účastnil se též na přípravě několika výstav s pražskou archeologickou tématikou. Externě přednáší na Univerzitě Karlově terénní teorii a praxi nebo o středověké Praze.

VEDOUCÍ ODBORU EVIDENCE, DOKUMENTACE A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

Nepodléhá CC

Ing. arch. Ladislav Bartoš

Absolvent litoměřického Gymnázia Josefa Jungmanna (2003) a Fakulty architektury ČVUT v Praze (2009). V letech 2006-2007 studoval na fakultě architektury Technické univerzity ve Vídni. Po ukončení studia začal pracovat v pražském pracovišti NPÚ, nejprve jako památkář – garant území. V letech 2010-2012 působil v oddělení specialistů jako garant pražských sakrálních a sepulkrálních památek. Od roku 2013 do začátku roku 2018 pracoval v odboru evidence, dokumentace a informačních systémů jako referent výzkumů, průzkumů a dokumentace. Stavebněhistorickým a operativním průzkumům a dokumentaci památek se soustavně věnuje již od doby studia na ČVUT. Podílí se na vědeckovýzkumné a publikační činnosti NPÚ.

VEDOUCÍ ODBORU péče o památkový fond

Nepodléhá CC

Mgr. Jan Holeček

Vystudoval FF UK v Praze, obor dějiny umění. Po ukončení studia v roce 1997 začal pracovat v tehdejším Státním ústavu památkové péče jako garant pro národní kulturní památky. Působil při rekonstrukci řady památkových, zvláště zámeckých areálů, a to především ve středních a jižních Čechách. V posledních letech spolupracoval jako garant za GnŘ NPÚ mimo jiné na obnově zámků ve Veltrusech, Mnichově Hradišti, Jindřichově Hradci, na Červené Lhotě a v Dačicích. Věnuje se přednáškové činnosti a popularizaci dějin umění a památkové péče. Začátkem roku 2018 přešel na územní odborné pracoviště NPÚ v Praze.