Medailonky vedoucích odborů

vedoucí odboru archeologie

PhDr. Jaroslav Podliska Ph.D.

Archeolog a památkář. Vystudoval FF UK v Praze, obor historie a archeologie. Od roku 1993 je zaměstnán v odboru archeologie Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Praze, kde od roku 2009 zastává pozici vedoucího. Po celou dobu své praxe se podílí na realizaci archeologických výzkumů na území hlavního města Prahy. Je autorem nebo spoluautorem řady odborných studií publikovaných u nás i v zahraničí. Ve svých výstupech se věnuje hlavně zpracování nových poznatků o vývoji pražských měst, historických staveb, památkové ochraně archeologických lokalit a materiální kultuře z archeologických výzkumů. Účastnil se též na přípravě několika výstav s pražskou archeologickou tématikou. Externě přednáší na Univerzitě Karlově terénní teorii a praxi, nebo o středověké Praze.

VEDOUCÍ ODBORU EVIDENCE, DOKUMENTACE A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

Mgr. Josef Hájek

Absolvent filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor dějiny umění a historie (1992–1998). Po absolvování náhradní civilní služby v Chebském muzeu v Chebu působil tamtéž jako kurátor sbírek Obrazy, sochy (1998–2001; správa a vedení sbírek, dokumentace ohrožených památek, akvizice, odborné posudky, podklady pro restaurování, samostatná výstavní činnost). Od roku 2002 pracuje v pražském územním odborném pracovišti NPÚ, zpočátku krátce jako referent v odboru Památkové péče (2002–2003), poté v referátu evidence movitých památek (2003–2008) a od té doby vedoucí odboru (2008–dosud). Po dobu svého působení v oboru nasbíral různorodou škálu zkušeností, od výstavní a restaurátorské-akviziční činnosti (výstava Barokní umění v Chebu, 2001), evidenční a soupisové činnosti (dokončení rejstříkové řady ÚSKP movitých KP pro Prahu od roku 1989, příprava podkladů pro pam. zónu Zbraslav, soupis pamětních desek v Praze), publikační vlastní (samostatné publikace a statě, od r. 2009 odb. redaktor Staleté Prahy), vedoucí řešitel několika vědecko-výzkumných projektů, příležitostná přednášková činnost. Specializuje se na oblast movitých památek a kulturu 18. století.