Dotační programy

Národní památkový ústav přímo neposkytuje dotace ani příspěvky na obnovu památek, ale významně se podílí na administraci některých dotačních programů a vyjadřuje se k finančním rozvahám žadatelů o poskytnutí dotace. Je proto vhodné kontaktovat předem Národní památkový ústav a požádat jej o pomoc s přípravou žádosti a potřebných podkladů. Tento postup žadateli usnadní orientaci v problematice. Může mu také pomoci k poskytnutí dotace např. v důsledku věcně i formálně bezvadného zpracování žádosti.

Každoročně jsou vypisována výběrová dotační řízení:

Ministerstvem kultury ČR:

  • Havarijní program
  • Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny
  • Program záchrany architektonického dědictví
  • Program restaurování movitých kulturních památek
  • Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
  • Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Podrobnosti o těchto programech naleznete na www.mkcr.cz

Ministerstvem zemědělství ČR:

Zásady pro poskytování dotací na udržování a obnovu kulturního dědictví venkova pro rok 2016

Zásady pro poskytování dotací 2016 (pdf)

Krajským úřadem Plzeňského kraje:

Obcemi s rozšířenou působností:

  • Informace o těchto programech získá žadatel na příslušném městském úřadě nebo na magistrátu města, na odděleních památkové péče.