Dotační programy

Národní památkový ústav přímo neposkytuje dotace ani příspěvky na obnovu památek, ale významně se podílí na realizaci programů Ministerstva kultury -  vyjadřuje se k finančním rozvahám žadatelů, kontroluje a hodnotí provedené práce a pod. Je proto vhodné kontaktovat předem Národní památkový ústav a požádat jej o pomoc s přípravou žádosti a potřebných podkladů. Tento postup žadateli usnadní orientaci v problematice. Může mu také pomoci k poskytnutí státní finanční pomoci v důsledku věcně i formálně bezvadného podání.

Ministerstvo kultury ČR

  • Havarijní program
  • Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny
  • Program záchrany architektonického dědictví
  • Program restaurování movitých kulturních památek
  • Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
  • Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou přenesenou působností

Podrobnosti o těchto programech naleznete na www.mkcr.cz

Krajský úřad Plzeňského kraje

Obce

  • Informace o těchto programech získá žadatel na úřadě příslušné obce (města).