Monografie

Plzeňské pracoviště Národního památkového ústavu vydává příležitostně také odborné monografie, v nichž autoři předkládají čtenářské veřejnosti výsledky své déletrvající badatelské či výzkumné činnosti.

Tyto publikace procházejí recenzním řízením a svým celkovým pojetím, obsahovou strukturou i obsažností poznámkového aparátu představují kvalitní odborné publikace. Vesměs výpravné monografie mají vždy samostatnou grafickou úpravu.

Panelový boom a bytový šum v Plzni / Historie a vývoj plzeňských sídlišť mezi lety 1945-1989

Martin Cikán, Lenka Lišková, Lucie Tlustá, David Tuma. Plzeň: NPÚ, ÚOP v Plzni, 2022. 320 s. ISBN: 978-80-85035-59-9

 

Publikace (kritický katalog výstavy) s názvem Panelový boom a bytový šum v Plzni zpracoval autorský kolektiv Martin Cikán, Lenka Lišková, Lucie Tlustá a David Tuma (ed.). Výzkumný tým Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Plzni, se ve své terénní činnosti zaměřil na bytovou sídlištní architekturu a urbanistický vývoj Plzně mezi lety 1945–1989. Publikace představuje výsledky archivní rešerše a fotodokumentace bytových domů a občanské vybavenosti vč. průzkumu uměleckých děl ve veřejném prostoru plzeňských sídlišť a obytných souborů. Publikace je výsledkem dlouhodobého výzkumného úkolu věnovaného moderní architektuře 20. století. Podrobněji se věnuje sídlištím Slovany (Lenka Lišková), Jižnímu Předměstí: zaniklým bytovým domům v Zátiší, sídlišti Skvrňany, obytným souborům v Bezovce a sídlišti Bory (Martin Cikán), obytným souborům sídliště Doubravka a Lobzy (David Tuma) a sídlištím na Severním Předměstí: Lochotín, Bolevec, Košutka a Vinice (Lucie Tlustá, Lenka Lišková), dále obytným souborům Pod Záhorskem nebo zaniklým bytovým domům v Zátiší na Skvrňanech (Martin Cikán). Publikace je doplněna mapami s vyznačením použitých konstrukčních soustav nebo podrobněji jednotlivých sekcí. Připomenuty jsou také osobnosti spojené s výstavbou uvedených sídlišť.

Roubený dům na Plzeňsku

Karel Foud, Tomáš Karel, Stanislav Plešmíd. Plzeň: NPÚ, ÚOP v Plzni, 2021. 160 s. ISBN: 978-80-85035-57-5

V oblasti Plzeňska (na území vymezeném okresy Plzeň-sever, Plzeň-jih, Plzeň-město a Rokycany) přežívá nepočetný, ale velmi pozoruhodný roubený stavební fond, doplňovaný skupinou hrázděných staveb. Roubené konstrukce se pro svoji dostupnost (levný materiál, snadné zpracování) v minulosti hojně užívaly jak při výstavbě obytných domů, tak i hospodářských stavení (chlévů, stodol, komor, sýpek a dalších, i technických staveb). Nebyly specifikem jen lidového prostředí venkova, ale byly užívány rovněž u staveb vrchnostenských – setkáváme se i s rozlehlejšími dřevěnými objekty, jako jsou roubené mlýny, správní budovy dvorů i lázeňské domy. Cílem publikace  je prezentovat výzkum a poznání této stavební historie českého západu. Využito bylo i archivních snímků plzeňského územního odborného pracoviště NPÚ, vznikajících od šedesátých let 20. století, které v řadě případů připomínají existenci dnes již zaniklých staveb. Řadu fotografií v průběhu 35 let zhotovil někdejší zaměstnanec organizace fotograf Jan Gryc, jehož odchod po dlouhé těžké nemoci si připomínáme v roce 2022. Publikace je katalogem stejnojmenné výstavy.

 

Oděv v západních Čechách 15. až 17. století

Veronika Pilná. Plzeň: NPÚ, ÚOP v Plzni, 2018. 369 s. ISBN 978-80-58035-52-0

Stejně jako vedle obecných „velkých“ dějin stojí koncept mikrohistorie, tak vedle „velkých“ dějin módy lze postavit každodenní oděvy sledované v jedné lokalitě napříč společenskými vrstvami.  Průzkumem lokálních památek, archeologického materiálu a textových pramenů se autorka pokusila zachytit proměny oděvu v oblasti západních Čech v období 15. až 17. století a aplikovat na výzkumný materiál metody historické antropologie. Součástí knihy jsou rovněž popisy používaných historických textilních technik, textilních materiálů a obsáhlý katalog citovaných předmětů a ikonografie.  

 

Zlatý věk obor. Z historie obornictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

David Tuma. Plzeň: NPÚ, ÚOP v Plzni, 2018. 235 s. ISBN 978-80-85035-53-7

Publikace se zabývá dosud opomíjenou historií loveckých a chovných obor ve světě, a především v českých zemích. Úvodní kapitoly seznamují čtenáře se základními způsoby lovu, pro něž se kompozičně upravovalo prostředí nově budovaných obor. Následuje část věnovaná historii loveckých obor od starověku na Předním východě, Dálném východě, ve Středomoří, po středověkou a novověkou Evropu. Hlavní část textu se zaměřuje na vývoj loveckých a chovných obor v českých zemích od středověku až do konce druhé světové války. Za zlatý věk obor považujeme 17. a 18. století, kdy se i v našich zemích lovecké a chovné obory stávaly významnými krajinotvornými prvky. Lovecké obory byly v tomto období hojně zakládány na celém území Čech, Moravy a Slezska. Představena jsou nejvýznamnější historická lovecká zařízení jako například obora Hvězda, Hukvaldy, Opočno, Klokočka, Jemčina, Horšov, Roštýnská obora, Lánská obora, Jindřichovická obora, Stará obora u Hluboké nad Vltavou, obora v Holešově nebo v Lednicko-valtickém areálu. Publikace vychází z dlouhodobého studia historických pramenů, ale také z terénních výzkumů. 

Publikace je možno zakoupit: 

  • v sídle našeho pracoviště (Prešovská 7, Plzeň; platba možná pouze v hotovosti)
  • v e-shopu
  • v knihkupectví  a informačním centru Národního památkového ústavu v Praze a v pražském knihkupectví Juditina věž

       >>> knihkupectví                                       >>> e-shop