ÚOP v Plzni

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu

Ode dne 12. 4. 2021 je obnovena možnost osobního jednání s veřejností, a to po předchozí dohodě v konzultačních hodinách a při zvýšených hygienických opatřeních (desinfekce rukou, odstupy, respirátory apod.). Obnoven je také provoz knihovny a badatelny, opět při zvýšených hygienických opatřeních.

Zavřít

Oddělení specialistů

V rámci činnosti odboru se pracovníci oddělení specialistů zaměřují vždy na konkrétní, specificky vymezené druhy předmětů památkové povahy.

Seznam pověřených pracovníků naleznete v menu Služby – Poradenství při obnově památek – Památkáři dle specializace.

Činnost specialistů je rozdělena do těchto tematických oblastí:

  • historický urbanismus

Odborník na historický urbanismus posuzuje územně plánovací dokumentaci a podílí se na přípravě metodických podkladů.

  • lidová architektura

Specialista se zaměřením na lidovou architekturu zajišťuje činnost oddělení u  vesnických staveb, tedy obytných domů a jejich hospodářského zázemí, jakož i drobné architektury jako kaplí, zvonic, božích muk a podobně.

  • památky zahradní architektury,  historická krajina a parky

Specialista poskytuje odbornou a metodickou pomoc při obnově historických parků a zahrad. Vyjadřuje se ke kácení dřevin i projektům obnovy zeleně v památkově chráněných územích.

  • restaurování

Odborníci NPÚ na restaurování vypracovávají vyjádření pro výkonné orgány státní památkové péče, jež jim slouží jako podklad k vydání závazného stanoviska k restaurování, přidělení dotací na restaurování a podobně. Spolupracují při tvorbě restaurátorských koncepcí a v průběhu restaurování zajišťují komplexní odbornou pomoc, rovněž poskytují konzultace v terénu či v ateliéru pověřeného restaurátora u konkrétní památky. Pracují též na vědeckovýzkumných projektech a publikují práce umožňující bližší poznání památkového fondu a jeho hodnot.

  • technické památky

Specialista zabývající se technickými památkami se podílí na identifikaci, novém využití a obnově historických technických a výrobních staveb, technických zařízení, strojů a dopravních prostředků.