ÚOP v Plzni

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu

Ode dne 12. 4. 2021 je obnovena možnost osobního jednání s veřejností, a to po předchozí dohodě v konzultačních hodinách a při zvýšených hygienických opatřeních (desinfekce rukou, odstupy, respirátory apod.). Obnoven je také provoz knihovny a badatelny, opět při zvýšených hygienických opatřeních.

Zavřít

Odbor péče o památkový fond

Odbor péče o památkový fond poskytuje odborné poradenství správním orgánům, vlastníkům památek a samosprávám v oblasti péče o kulturní památky, památkově plošně chráněná území a ochranná pásma.

Odbor péče o památkový fond vypracovává písemná vyjádření pro obce s rozšířenou působností a pro Krajský úřad Plzeňského kraje a provádí dohled při realizaci obnovy kulturních památek a objektů v územích s plošnou památkovou ochranou. Vyjadřuje se k akcím obnovy v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón a v Programu záchrany architektonického dědictví a administruje některé dotační programy Ministerstva kultury na území Plzeňského kraje – více informací zde. Odbor spolupracuje s oddělením evidence, dokumentace a informačních systémů při návrzích na prohlášení věcí za kulturní památky. Podílí se na monitoringu stavu kulturních památek v Plzeňském kraji, na vědeckovýzkumné činnosti NPÚ a na prezentaci státní památkové péče v Plzeňském kraji.

 

Odbor je členěn na dvě oddělení: