ÚOP v Plzni

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu

V návaznosti na mimořádná opatření jsou omezeny úřední hodiny pracoviště i podatelny. Aktuální úřední hodiny pracoviště jsou v pondělí a středu od 9 do 14 hodin (po předchozím objednání), podatelna je otevřena od pondělí do pátku od 9 do 11.30. Nadále bude upřednostňován písemný, elektronický či telefonický kontakt ve všech případech, kdy je to možné. Děkujeme za pochopení.

Zavřít

Oddělení evidence památek a informačních systémů

Oddělení se zabývá evidencí a dokumentací jednotlivých památek, jejich souborů či památkově plošně chráněných území a jejich prostorovou identifikací. Zajišťuje související odborné činnosti.

Oddělení se ve své činnosti věnuje těmto agendám:

  • nemovité památky

 

V oblasti nemovitých památek se oddělení zabývá evidencí nemovitých kulturních památek, plošně chráněnými územími (vesnickými, městskými a krajinnými památkovými zónami nebo rezervacemi) a ochrannými pásmy zapsanými v Ústředním seznamu kulturních památek a pořizuje k nim dokumentaci. Eviduje rovněž objekty památkového zájmu. Provádí terénní průzkumy spojené s dokumentací za účelem poznání, následné evidence památkového fondu a další odborné činnosti spojené s evidencí nemovitých kulturních památek. Zajišťuje badatelský servis pro oblast nemovitého památkového fondu (informace k poskytování služeb naleznete v menu Služby). Připravuje podklady v rámci řízení Ministerstva kultury o prohlášení a zrušení prohlášení věci za kulturní památku (přehled nově prohlášených památek naleznete v menu Nemovité památky).

  • movité památky

Oddělení eviduje movité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek a pořizuje k nim dokumentaci. Vede evidenci mobiliárních fondů a historických knihovních fondů objektů ve správě NPÚ. Provádí terénní průzkumy spojené s evidencí movitých kulturních památek. Zajišťuje badatelský servis pro oblasti mobiliárních fondů a historických knihoven. Eviduje pohřešované movité předměty kulturní hodnoty, provádí jejich odbornou a lokační identifikaci a spolupracuje s Policií ČR. Je pověřeno agendou k vydávání osvědčení k prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty (více informací k vývozu památek naleznete v menu Osvědčení  k vývozu předmětů).

  • Geografický informační systém (GIS) a Metainformační systém (MIS)

V rámci GIS oddělení provádí prostorovou identifikaci nemovitého památkového fondu, zpracovává revize starších mapových podkladů a vytváří zákresy rozsahů nemovitých kulturních památek a chráněných území do aktuální katastrální mapy. Průběžně naplňuje MIS novými dokumenty, v nichž převažuje aktuální fotodokumentace nemovitého památkového fondu.  Vybraná data jsou zveřejňována prostřednictvím webové aplikace památkový katalog.

  • výzkumy, průzkumy a dokumentace

V oblasti výzkumů, průzkumů a dokumentace oddělení zajišťuje standardní a operativní stavebně-historické průzkumy kulturních památek a památkového fondu. Provádí terénní inventarizační průzkumy spojené s dokumentací za účelem poznání a následné evidence památkově hodnotných movitostí. Více informací naleznete v menu Stavebněhistorické a operativní průzkumy.