Památky západních Čech

je název periodické a recenzované odborné edice pro hmotné kulturní dědictví a památkovou péči v západních Čechách, která byla v závěru roku 2010 založena plzeňským územním odborným pracovištěm Národního památkového ústavu. 

Dne 28. 11. 2014 rozhodla Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 299. zasedání o zařazení sborníku v edici Památky západních Čech do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.


Jak už název sám napovídá, uvedená edice se po tematické stránce věnuje dějinám hmotné kultury, památkám nemovitým i movitým a památkové péči v západních Čechách. Z povahy věci jde o památkový fond především v dnešním Plzeňském kraji, ale v potřebném širším geografickém a historickém kontextu, zahrnujícím i území sousedních krajů, včetně možných přeshraničních přesahů do Bavorska. Přijímány jsou rovněž příspěvky se související tématikou obecnějšího charakteru.

Vzhledem k očekávané rozmanitosti námětů, která vyplývá z typologické pestrosti památkového fondu, mají své místo v edici texty pojednávající například o urbanistických souborech a částech historické krajiny, o jednotlivých stavebních památkách různého typu, o historických zahradách, o dílech výtvarných umění a uměleckých řemesel. Pozornost je věnována rovněž novým poznatkům zjištěným v rámci stavebněhistorických nebo restaurátorských průzkumů a archeologických výzkumů. Pokud jde o památkářskou praxi, vítány jsou ukázky úspěšné i neúspěšné památkové obnovy, na jejichž pozadí se sborník zaměří na otázky spolupráce vlastníků a uživatelů památek, samospráv, projektantů a specialistů z různých oborů se státní památkovou péčí.

Sborník může vyjít samozřejmě pouze za podmínky, že vydavatel dostane pro tento účel dostatek kvalitních autorských příspěvků.

V edici Památky západních Čech jsou vydávány rovněž drobné odborné, ale zároveň popularizující monografe vybraných památek v Plzeňském kraji, a to formou leporel.

Památky západních Čech vycházejí jako sborník obvykle jednou ročně, zpravidla na závěr roku ve formátu A4. Tištěny jsou na křídovém papíře. Články jsou doprovázeny barevnými i černobílými fotografiemi, kresbami nebo mapami. Samozřejmou součástí každého odborného článku je poznámkový aparát, doplněný soupisem použité literatury, použitých pramenů a cizojazyčný souhrn.

Edice je otevřena všem autorům, nejen zaměstnancům Národního památkového ústavu. Redakční uzávěrka pro podání autorského příspěvku (studie nebo zprávy) pro jeho publikaci ve sborníku je každý rok stejný: 30. 5.

Publikaci autorského příspěvku předchází recenzní řízení. Na odbornou úroveň edice dbá společně s vydavatelem jím založená redakční rada, ve které zasedají odborníci z Národního památkového ústavu a několika dalších odborných institucí. Funkční období člena redakční rady je tříleté.

Redakční rada pracuje v tomto aktuálním složení:

Ing. Petr Domanický (Západočeská galerie v Plzni), Ing. arch. Karel Kibic, Ph.D. (NPÚ, generální ředitelství), Mgr. Pavel Kodera, Ph.D. (Národní technické muzeum), PhDr. Petr Krištuf, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni), PhDr. Roman Lavička, Ph.D. (NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích), Mgr. Karel Matásek (tajemník); PhDr. Alena Nachtmannová, Ph.D. (NPÚ, ÚOP středních Čech v Praze), PhDr. Dalibor Prix, CSc. (Ústav dějin umění AV ČR), PhDr. Vratislav Ryšavý (NPÚ, ÚOP v Plzni), Mgr. Petr Sokol (NPÚ, ÚOP v Plzni, předseda), Mgr. Radek Široký, Ph.D. (Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek) a prof. PhDr. Pavel Vlček (Ústav dějin umění AV ČR).

Vydavatel: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni, Prešovská 7, 306 37 Plzeň

Redaktor: Ing. arch. Jan Kaigl, Ph.D. ; 377 360 919; kaigl.jan@npu.cz

Vydané svazky (SBORNÍKY)

  • Památky západních Čech I - 2011 (ISBN 978-80-85035-06-3; doporučená prodejní cena: 85 Kč vč. DPH) vyšly v prosinci 2011, a to v nákladu 300 výtisků. Ve formátu PDF jsou volně ke stažení zde.

  • Památky západních Čech II - 2012 (ISBN 978-80-85035-38-4; doporučená prodejní cena: 100 Kč vč. DPH) vyšly v říjnu 2012, a to v nákladu 350 výtisků. Ve formátu PDF jsou volně ke stažení zde.

  • Památky západních Čech III - 2013 (ISBN 978-80-85035-40-7; doporučená prodejní cena: 140 Kč vč. DPH) vyšly v listopadu 2013, a to v nákladu 350 výtisků. Ve formátu PDF jsou volně ke stažení zde.

  • Památky západních Čech IV - 2014 (ISBN 978-80-85035-43-8; neprodejné) vyšly v listopadu 2014, a to v nákladu 200 výtisků. Ve formátu PDF jsou volně ke stažení zde.

  • Památky západních Čech V - 2015 (ISBN 978-80-85035-46-9; neprodejné) vyšly v říjnu 2015, a to v nákladu 300 výtisků. Ve formátu PDF jsou volně ke stažení zde.

  • Památky západních Čech VI/VII - 2016/2017 (ISBN 978-80-85035-50-6; neprodejné) vyšly v prosinci 2017, a to v nákladu 350 výtisků. Ve formátu PDF jsou volně ke stažení zde .