ÚOP v Plzni

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Nemovité památky v ČR

výzkumný cíl DRKVO

Nemovité památky v ČR

Výzkumný cíl je zaměřen na systematický záchranný výzkum nejohroženějších druhů památek. Obsahem výzkumu je výběr konkrétních staveb nebo jejich částí na základě dlouhodobého sledování a zcela aktuálních potřeb, jejichž poznání a dokumentace má význam nejen pro každou konkrétní stavbu, ale přispěje k řešení širších, nezřídka velmi specifických otázek, včetně samotných metod zkoumání. Prioritou výběru je technický stav a míra ohrožení, kdy budou upřednostněny především památky, u nichž se mnohdy jedná o poslední příležitost k vytěžení a širšímu využití jejich vypovídací hodnoty. Výzkum cíleně naváže na certifikované metodiky průzkumu a dokumentace, které NPÚ vydal v předchozích pěti letech a nyní je důsledně aplikuje v praxi. Tematicky je výzkum rozdělen do následujících úkolů:

  • průzkum a dokumentace torzálně dochovaných, ohrožených a zanikajících staveb (zejména zřícenin hradů, ostatních panských sídel a lidového stavitelství)
  • výzkum kultury bydlení a obytného komfortu z hlediska vývoje tradiční obytné jednotky
  • tvorba korpusů vybraných skupin artefaktů a částí staveb
  • rozvíjení vybraných metod výzkumu ohrožených a zanikajících historických staveb s důrazem na interdisciplinární spolupráci. Dílčí cíl rozvíjí prioritně metody stavebně historického průzkumu a operační dokumentaci.
 

Pozornost je prioritně věnována roubeným stavbám, hospodářským i obytným, u kterých je dokumentováno nejen dispoziční členění, ale i dochované slohové truhlářské prvky, jako jsou okna a dveře. Objekty jsou datovány pomocí dendrochronologie a výstupy z vybraných výzkumů jsou prezentovány na stránkách odborných periodik, např. Průzkumy památek a Zprávy památkové péče. Snahou výzkumného týmu je i příprava výstav věnovaných poznání roubených staveb na Plzeňsku a tematicky zaměřené publikace o roubeném domu Plzeňska.

Řešitel úkolu na NPÚ, ÚOP v Plzni:  Mgr. Karel Foud
Hlavní garant:        PhDr. Vladislav Razím
Hlavní příjemce:      NPÚ, ÚOP středních Čech
Poskytovatel:      Ministerstvo kultury
Období řešení cíle:   2019-2023