ÚOP v Plzni

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Historické liturgické textilie v Českých zemích: metodologie, inventarizace, péče a prezentace

projekt NAKI

Historické liturgické textilie v Českých zemích: metodologie, inventarizace, péče a prezentace

Projekt je zaměřen na aplikovaný výzkum textilních památek, zvláště pak liturgických textilií, které jsou významným hmotným pramenem poznání historie jak tzv. parament, tak textilnictví obecně. Běžně užívané textilie se často používaly opakovaně, a tak se z běžných oděvů dostávaly na liturgická roucha. Právě tato praxe z nich dnes nicméně činí významné kulturní bohatství, neboť v jiné formě se tyto textilie mnohdy nedochovaly. Na základě spolupráce univerzitních pracovišť s pracovišti NPÚ je cílem projektu vytvoření metodologie péče (inventarizace, restaurování a uchovávání historických textilií) a prezentace historických textilií se zvláštním zaměřením na liturgické textilní památky (tzv. paramenta).

Výsledkem úkolu je tvorba odborných metodik určených zájemcům jak z odborné, tak laické veřejnosti, kteří mají možnost ovlivnit nakládání s historickými textiliemi. Tyto metodiky by měly napomoci ochraně historických textilií v souladu s jejich významem jako národního kulturního bohatství. V průběhu projektu budou realizovány dvě výstavy historických, zvláště liturgických textilií, které budou doprovázeny kritickým katalogem. Plánovány jsou také výstupy v podobě odborných článků prezentujících dílčí výsledky výzkumu.

NPÚ, ÚOP v Plzni se podílí na rešeršní práci a průzkumu parament v mobiliárních fondech, na odborných výstupech v podobě odborných publikací a na organizaci výstavy liturgických rouch ve spolupráci se Západočeským muzeem.

Řešitel úkolu na NPÚ, ÚOP v Plzni:  Mgr. Veronika Pilná, Ph.D.
Hlavní řešitel:        PhDr. Jitka Jonová, Ph.D.
Hlavní příjemce:      Univerzita Palackého v Olomouci / Cyrilometodějská teologická fakulta
Poskytovatel:      Ministerstvo kultury
Období řešení projektu:   2018-2022
Kód projektu:  DG18P02OVV035