ÚOP v Plzni

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu

Ode dne 12. 4. 2021 je obnovena možnost osobního jednání s veřejností, a to po předchozí dohodě v konzultačních hodinách a při zvýšených hygienických opatřeních (desinfekce rukou, odstupy, respirátory apod.). Obnoven je také provoz knihovny a badatelny, opět při zvýšených hygienických opatřeních.

Zavřít

Movité kulturní památky

V současnosti je na území Plzeňského kraje evidováno kolem 4680 movitých kulturních památek a dvě národní kulturní památky. Jedná se o mobiliář objektů ve správě NPÚ, ÚOP v Plzni, v církevním i soukromém vlastnictví i jednotlivé movitosti.

Evidencí movitých památek se zabývá oddělení evidence památek a informačních systémů. Oddělení vede evidenci movitých památek, mobiliárních fondů státních památkových objektů a historických knihovních fondů objektů. Provádí terénní průzkumy spojené s evidencí movitých kulturních památek. Zajišťuje badatelský servis pro oblasti mobiliárních fondů a historických knihoven. Eviduje pohřešované movité předměty kulturní hodnoty, provádí jejich odbornou a lokační identifikaci a spolupracuje s Policií České republiky. Je pověřeno agendou k vydávání osvědčení k prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty. Připravuje podklady v rámci řízení Ministerstva kultury o prohlášení a zrušení prohlášení věci za kulturní památku.