ÚOP v Plzni

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu

Ode dne 12. 4. 2021 je obnovena možnost osobního jednání s veřejností, a to po předchozí dohodě v konzultačních hodinách a při zvýšených hygienických opatřeních (desinfekce rukou, odstupy, respirátory apod.). Obnoven je také provoz knihovny a badatelny, opět při zvýšených hygienických opatřeních.

Zavřít

Archeologie

Kromě archeologických výzkumů a péče o movité archeologické nálezy spolupracuje oddělení archeologie na dokumentaci a monitoringu stavu archeologických kulturních památek v Plzeňském kraji. Jsou to desítky památek různého druhu: mohylová pohřebiště, tvrziště, zaniklé středověké vsi a podobně.

Činnost oddělení archeologie nezahrnuje jen provádění archeologických výzkumů. Pracovníci zajišťují množství dalších činností souvisejících s péčí o památkový fond: zpracování podkladů pro podání návrhů na prohlášení archeologických lokalit za
kulturní památku, návrhy koncepcí jejich ochrany, rehabilitace a prezentace. Provádí pravidelný terénní monitoring archeologických kulturních památek – revize jejich stavu a územního rozsahu. V Plzeňském kraji se jedná o desítky různých typů lokalit, které vyžadují specifický přístup vzhledem k prostředí, ve kterém se nacházejí: v lesích je dochováno množství mohylových pohřebišť, tvrzišť či zaniklých vsí, které mohou být ohrožovány nešetrnou lesnickou činností a také zvěří. Historickým aglomeracím typu hradiště či města středověkého původu hrozí nešetrná zástavba, kvůli které mohou zanikat dosud dochované terénní relikty. Například dnešní obec Hradec u Stoda se rozkládá na slovanském hradišti, kde můžeme dodnes rozsah valového opevnění dobře vysledovat pouze lokálně díky méně husté zástavbě drobných nadzemních staveb, zahrádek a podobně.