Organizační struktura

ředitelka úop v pardubicích

„Nepodléhá CC“

Mgr. Naděžda Pemlová

Funkci ředitelky Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích zastává od 1. 1. 2012.

Celý text

Vystudovala divadelní fakultu Akademie múzických umění v Praze, obor produkce, který absolvovala v roce 1992.

V letech 1992–1993 pracovala jako vedoucí odboru školství a kultury na Městském úřadu v Chrudimi, v letech 1993–2001 byla vedoucí referátu kultury na Okresním úřadu v Chrudimi. Od roku 2001 do roku 2009 působila na Krajském úřadu Pardubického kraje, kde zastávala místo vedoucí odboru kultury a památkové péče. V letech 2009–2010 pracovala krátce jako odborný náměstek pro památkovou péči na pardubickém pracovišti Národního památkového ústavu, poté do roku 2011 na Městském úřadu v Chrudimi jako vedoucí oddělení kultury, sportu a památkové péče.

Další jmenovaní pracovníci úop v pardubicích

Mgr. Tomáš Čurda

  • vedoucí referátu
  • 466 797 750, 728 715 624
Mgr. Tomáš Čurda (*1956), absolvent FF MU v Brně, obory archeologie a historie. Pracoval od roku 1981 ve VČM v Pardubicích jako archeolog a správce archeologické sbírky. Od roku 1996 je zaměstnán jako archeolog v NPÚ ÚOP v Pardubicích. Během své muzejní praxe se v terénu věnoval záchranným výzkumům uskutečněným především na pravěkých lokalitách. Shrnutí poznatků z prehistorie Pardubicka získaných během muzejnické činnosti vyústilo v práci „Pravěk Pardubicka a ranná doba dějinná ve sbírce pardubického muzea“. Od roku 1993 se dlouhodobě věnuje archeologickému výzkumu v Pardubičkách, kde byly postupně odkryty pozůstatky nejstarších Pardubic, původního kostela sv. Bartoloměje a kláštera cyriaků zaniklých po husitském útoku. Průběh a výsledné shrnutí výzkumu bylo prezentováno v odborném tisku.
„Nepodléhá CC“

PhDr. Václav Paukrt

  • vedoucí odboru
  • 466 797 732, 606 561 663
Je absolventem dějin umění a historie na Filozofické fakultě UJEP v Brně (dnes Masarykova univerzita) a postgraduálního studia na Filozofické fakultě UK v Praze. V NPÚ ÚOP v Pardubicích je v současné době vedoucím odboru péče o památkový fond a jeho odborná činnost je zaměřena na restaurování soch, nástěnných maleb, štukové výzdoby, sgrafit, výtvarných děl z obecných kovů.
„Nepodléhá CC“

Bc. Karel Provazník

  • vedoucí odboru
  • 466 797 788, 724 663 664
Je absolventem bakalářského studijního programu Informační management na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Od roku 1998 působil v tehdejším Památkovém ústavu v Pardubicích jako zástupce vedoucího oddělení Evidence, dokumentace a ochrany památek se zaměřením na správu informačních a komunikačních technologií. V současnosti má jako vedoucí na starosti odbor Evidence, dokumentace a informačních systémů, do kterého spadá oddělení EDI (s referáty nemovitých a movitých památek), referát GIS a MIS, referát výzkumů, průzkumů a dokumentace a referát dokumentačních fondů a knihovny.