Badatelna

      Badatelna je z technických důvodů až do odvolání uzavřena.                        Děkujeme za pochopení.       

 

Při činnosti NPÚ vzniká velké množství dokumentů, a to jak spisů úřední povahy, tak i dokumentace týkající se přímo rekonstrukce, restaurování, obnov a oprav kulturních památek a historických objektů. Spisovna NPÚ, ÚOP v Lokti zahrnuje i starší spisovou agendu z období před vznikem zdejšího pracoviště.

NPÚ tyto dokumenty shromažďuje, systematicky třídí a ukládá do určených spisoven, ať už v analogové či digitální podobě. Odborná projektová a restaurátorská dokumentace tvoří základ dokumentačních fondu ÚOP v Lokti a je cenným informačním zdrojem, ze kterého čerpají odborní pracovníci památkové péče i zájemci z řad veřejnosti.

Provozní doba:
pondělí 13.30–16.30

Bc. Lukáš Smola – tel. 724 811 729, e-mail: smola.lukas@npu.cz
Petra Marešová – tel. 728 568 386, e-mail: maresova.petra@npu.cz 

 

Nahlížení do dokumentace

Nahlížení do dokumentace (kromě dokumentů s citlivými daty) je dovoleno na základě vyplněného badatelského listu

  • osobám při výkonu veřejné správy a orgánům veřejné moci, pokud tyto údaje potřebují pro plnění svých úkolů, bez omezení, přičemž je badatel povinen na požádání předložit služební průkaz a doložit oprávněnost svého požadavku písemným pověřením nadřízeného
  • do Ústředního seznamu kulturních památek u nemovitých kulturních památek bez omezení
  • do Ústředního seznamu kulturních památek u movitých kulturních památek (včetně  kartotéky mobiliárních a knihovních fondů) vlastníkům movité kulturní památky a dále jen osobám pro studijní a vědecké účely na základě  písemného potvrzení příslušného školského zařízení nebo příslušné kulturní instituce; osobám pro vědeckovýzkumné účely na základě písemného potvrzení zadavatele výzkumného úkolu; ostatním osobám pouze s písemným souhlasem vlastníka movité kulturní památky
  • do spisů ke kulturním památkám a dalším movitostem a nemovitostem vlastníkům věci bez dalších omezení; ostatním badatelům do spisů mladších dvaceti let jen s písemným souhlasem vlastníka věci
  • do fotografické dokumentace vzniklé do 31. 12. 1989 bez omezení; do fotografické dokumentace vzniklé od 1. 1. 1990 bez omezení pouze do dokumentace exteriérů a do dokumentace veřejně zpřístupněných interiérů objektů ve správě NPÚ; do fotodokumentace ostatních interiérů a movitostí pouze se souhlasem vlastníka
  • do plánů a další grafické dokumentace, restaurátorské dokumentace, stavebněhistorických průzkumů a výstupů vědy a výzkumu bez omezení, pokud není užívání dokumentace na přání vlastníka dokumentované věci smluvně omezeno
  • do archeologické dokumentace (nálezových zpráv) bez omezení

 

Badatel je povinen se zapůjčenou dokumentací zacházet nanejvýš šetrně a vrátit ji v takovém rozsahu a stavu, v jakém mu byla předložena.

K nahlížení se badateli předkládá dokumentace na jeden návštěvní den v počtu přiměřeném provozním podmínkám a technickým možnostem studovny, s přihlédnutím k významu a účelu nahlížení. Předkládá se proto vždy jen takové množství dokumentace, jejíž rozsah a stav při vracení může pracovník odpovědný za provoz studovny bez obtíží zkontrolovat. Dokumentace, u níž to nedovoluje její fyzický stav, se k nahlížení nepředkládá. 

Informace získané z dokumentace užívá badatel jen k účelu uvedenému v badatelském listu. Při jejich využití ve vědeckých nebo podobných pracích je badatel povinen řádně citovat zdroj informací.