Přednášky a výstavy

Cyklus přednášek pro veřejnost

Od r. 2016 naše pracoviště zřídilo prostor, v němž se můžeme scházet s veřejností nejen ke konzultacím, ale též k přednáškám.

V letošním roce se plánované přednášky týkaly nejen mediálního tématu Národního památkového ústavu Kovy v památkové péči, ale také obecných témat problematiky péče o kulturní památky a zajímavých témat z historie. 

 • Zvony Sokolovska - přednášející Miloš Bělohlávek (1. prosince 2016)
 • Litinové konstrukce - přednášející Lubomír Zeman a  Martin Pospíšil (21. listopadu 2016)
 • Archeologie středověkého a novověkého hornictví - přednášející Ondřej Malina (25. října 2016)
 • Historické šibenice a jejich výzkumy - přednášející Petr Sokol (24. dubna 2016)
 • Lázně Kyselka ve světle nových poznatků - přednášející Lubomír Zeman (22. března 2016)
 • Zaniklé kostely Sokolovska - přednášející Romana Riegerová (25. února 2016)
 • Relikty obléhání města Loket - přednášející Filip Prekop (26. ledna 2016)

Karel IV. a Nové Čechy - Obraz zapomenuté korunní země

V rámci oslav 700 letého výroční narození Karla IV. pořádal NPÚ soubor kulturních akcí mapujících aktivity lucemburské dynastie na českém trůně. NPÚ ÚOP v Lokti k této příležitosti připravilo ve spolupráci s Městem Cheb a Muzeem Cheb panelovou výstavu Karel IV. a Nové Čechy s doprovodným cyklem přednášek.

 • sobota 12. listopadu – Mincovna v Jáchymově
  Zikmund Lucemburský a Kašpar Šlik
  Přednášející: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.
  Přednáška byla zaměřena zejména na zahraniční politiku Zikmunda Lucemburského s přihlédnutím k vedlejším zemím České koruny a na osobnost říšského kancléře Kašpara Šlika, jehož rodina se díky službě Zikmundovi stala na dlouhou dobu významnou politickou silou dnešního Chebska a Sokolovska.
 • čtvrtek 3. listopadu – Muzeum Cheb
  Místa pobytu Karla IV. na cestě do Norimberku a Lucemburska
  Přednášející: doc. Richard Němec, Ph.D. – Mgr. Lubomír Zeman
  Přednáška přiblížila snahu Karla IV. o propojení Českého království s velkými říšskými městy v Porýní a především s Lucemburskem, coby rodovou državou. Představila hmotné pozůstatky přítomnosti českého krále na této trase, jak rezidenční sídla a objekty občasného pobytu, tak i dochovaná umělecká díla.
 • čtvrtek 20. října – Muzeum Cheb
  Česká léna v Bavorsku, Vogtlandu a Sasku
  Přednášející: JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.
  Přednáška představila vývoj českých držav mimo hranice vlastního českého státu s regionálním zaměřením na prostor Bavorska, Vogtlandu a Saska. Byly zmíněny jejich různé právní vazby k České koruně a českému králi, systém jejich správy a osudy zejména v době lucemburské.
 • čtvrtek 13. října – Muzeum Cheb
  Hrad Lauf a jeho heraldická výzdoba
  Přednášející: Mgr. Lubomír Zeman
  Přednáška představila hrad Lauf nedaleko Norimberku, jejž nechal vystavět Karel IV., a výzdobu zdejšího erbovního sálu, považovanou za nejvzácnější galerii české a moravské heraldiky. Zaměřila se rovněž i na významné šlechtice ze severozápadních Čech, kteří jsou zde svým erbem zastoupeni.
 • čtvrtek 12. května – Muzeum Cheb
  Hlavní komunikační trasy do Svaté říše římské
  Přednášející: Mgr. Lubomír Zeman – PhDr. Jaroslav Fiala
  Přednáška seznámila se sítí dálkových obchodních tras spojující České království s ostatními zeměmi a regiony Svaté říše římské. Zaměřila se především na nejvýznamnější cesty vedoucí z Prahy do Norimberku, upozornila na jejich ekonomický význam a ukázala pozůstatky starých cest jako nedílnou součást dnešního obrazu krajiny.
 • čtvrtek 5. května – Muzeum Cheb
  Česká Falc a hrady Nových Čech
  Přednášející: Tomáš Karel – JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.
  Přednáška představila historický vývoj českých držav v Horní Falci cílevědomě zformovaných Karlem IV. jako součást České koruny. Zaměřila se i na české stopy v této německé krajině, která tou dobou prošla výrazným rozvojem, jenž se dotkl také zdejších hradů, měst i kostelů.