Přednášky a výstavy

Cyklus přednášek pro veřejnost

Od r. 2016 naše pracoviště zřídilo prostor, v němž se můžeme scházet s veřejností nejen ke konzultacím, ale též k přednáškám.

V letošním roce se plánované přednášky budou týkat nejen mediálního tématu Národního památkového ústavu Kovy v  památkové péči, ale také obecných témat problematiky péče o kulturní památky a zajímavých témat z historie. 

 • Relikty obléhání města Loket - přednáší Mgr. Filip Prekop (26. ledna 2016)
 • Zaniklé kostely Sokolovska - přednáší Mgr. Romana Riegerová (25. února 2016)
 • Lázně Kyselka ve světle nových poznatků - přednáší Mgr. Lubomír Zeman (22. března 2016)
 • Historické šibenice a jejich výzkumy - přednáší Mgr. Petr Sokol (24. dubna 2016 - tato přednáška se bude konat v Městské knihovně v Lokti)
 • Archeologie středověkého a novověkého hornictví - přednáší Mgr. Ondřej Malina Ph.D. (25. října 2016 - tato přednáška se bude konat v Městské knihovně v Lokti))
 • Litinové konstrukce - přednáší Mgr.Lubomír Zeman (listopad 2016 - bude upřesněno)
 • Zvony Sokolovska - přednáší Miloš Bělohlávek (prosinec 2016 - bude upřesněno)

Karel IV. a Nové Čechy - Obraz zapomenuté korunní země

V rámci oslav 700 letého výroční narození Karla IV. pořádá NPÚ soubor kulturních akcí mapujících aktivity lucemburské dynastie na českém trůně. NPÚ ÚOP v Lokti k této příležitosti připravilo ve spolupráci s Městem Cheb a Muzeem Cheb panelovou výstavu Karel IV. a Nové Čechy s doprovodným cyklem přednášek.

 • čtvrtek 5. května – Muzeum Cheb
  Česká Falc a hrady Nových Čech
  Přednášející: Tomáš Karel – JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.
  Přednáška představí historický vývoj českých držav v Horní Falci cílevědomě zformovaných Karlem IV. jako součást České koruny. Zaměří se i na české stopy v této německé krajině, která tou dobou prošla výrazným rozvojem, jenž se dotkl také zdejších hradů, měst i kostelů.
 • čtvrtek 12. května – Muzeum Cheb
  Hlavní komunikační trasy do Svaté říše římské
  Přednášející: Mgr. Lubomír Zeman – PhDr. Jaroslav Fiala
  Přednáška seznámí se sítí dálkových obchodních tras spojující České království s ostatními zeměmi a regiony Svaté říše římské. Zaměří se především na nejvýznamnější cesty vedoucí z Prahy do Norimberku, upozorní na jejich ekonomický význam a ukáže pozůstatky starých cest jako nedílnou součást dnešního obrazu krajiny.
 • čtvrtek 13. října – Muzeum Cheb
  Hrad Lauf a jeho heraldická výzdoba
  Přednášející: Mgr. Lubomír Zeman
  Přednáška představí hrad Lauf nedaleko Norimberku, jejž nechal vystavět Karel IV., a výzdobu zdejšího erbovního sálu, považovanou za nejvzácnější galerii české a moravské heraldiky. Zaměří se rovněž i na významné šlechtice ze severozápadních Čech, kteří jsou zde svým erbem zastoupeni.
 • čtvrtek 20. října – Muzeum Cheb
  Česká léna v Bavorsku, Vogtlandu a Sasku
  Přednášející: JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.
  Přednáška představí vývoj českých držav mimo hranice vlastního českého státu s regionálním zaměřením na prostor Bavorska, Vogtlandu a Saska. Budou zmíněny jejich různé právní vazby k České koruně a českému králi, systém jejich správy a osudy zejména v době lucemburské.
 • čtvrtek 3. listopadu – Muzeum Cheb
  Místa pobytu Karla IV. na cestě do Norimberku a Lucemburska
  Přednášející: doc. Richard Němec, Ph.D. – Mgr. Lubomír Zeman
  Přednáška seznámí se snahou Karla IV. o propojení Českého království s velkými říšskými městy v Porýní a především s Lucemburskem, coby rodovou državou. Představí hmotné pozůstatky přítomnosti českého krále na této trase, jak rezidenční sídla a objekty občasného pobytu, tak i dochovaná umělecká díla.
 • sobota 12. listopadu – Mincovna v Jáchymově
  Zikmund Lucemburský a Kašpar Šlik
  Přednášející: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.
  Přednáška se zaměří zejména na zahraniční politiku Zikmunda Lucemburského s přihlédnutím k vedlejším zemím České koruny a na osobnost říšského kancléře Kašpara Šlika, jehož rodina se díky službě Zikmundovi stala na dlouhou dobu významnou politickou silou dnešního Chebska a Sokolovska.