Historický urbanismus

Nejen jednotlivé stavby, ale i celá hodnotná města a vesnice, jejich čtvrti a také kulturní krajina si zaslouží ochranu a péči. V Národním památkovém ústavu se péči o památkově chráněná území a sídla, tedy zejména o památkové rezervace, památkové zóny, lokality UNESCO a vybrané národní kulturní památky (včetně jejich ochranných pásem), věnují specialisté na historický urbanismus.

Specialista urbanista NPÚ poskytuje zpracovatelům, pořizovatelům a příslušným orgánům státní správy bezplatné konzultace k územně plánovací dokumentaci (zejména k zásadám územního rozvoje, územním plánům, regulačním plánům a územním studiím) a posuzuje návrhy zadání (návrhy, opakované návrhy) ve všech fázích přípravy.

  • Urbanisté z Generálního ředitelství NPÚ v Praze mají na starost území obcí a měst, kde se nachází památkové rezervace a jejich ochranná pásma, lokality zapsané na seznam UNESCO a jejich ochranná pásma a část národních kulturních památek a jejich ochranná pásma.
  • Urbanista z územního odborného pracoviště NPÚ v Lokti se věnuje ostatním územím obcí a měst v Karlovarském kraji jak se samostatnými kulturními památkami a jejich ochranným pásmům, tak památkovým zónám
    i vybraným národním kulturním památkám a jejich ochranným pásmům.