Oddělení specialistů

Oddělení specialistů zahrnuje památkáře, jimž je svěřen výkon činností odboru péče o památkový fond ve vybraných specializacích oboru památkové péče. Památkáři specialisté mají působnost pro celé území Královéhradeckého kraje.

restaurování

Specialista na restaurování se zabývá dohledem nad restaurováním movitých i nemovitých věcí nebo jejich částí, s výjimkou varhanních strojů a zvonů. Je vaším památkářem v případě, že řešíte restaurování památkově chráněných uměleckých děl (sochy, kříže, obrazy atp.) nebo výtvarného díla či díla uměleckého řemesla, jež je součástí kulturní památky (např. nástěnná malba, historické umělecky provedené omítky, portály, ostění).  

Mgr. Bc. Táňa Šlézová

+420 778 735 850, slezova.tana@npu.cz

 

lidová architektura a technické památky

Specialista na lidovou architekturu a technické památky je vaším památkářem v případě, že řešíte jednotlivé památky lidové architektury nebo technické památky (mlýny, mosty, tovární a důlní areály, pivovary atp.) a také pokud máte nemovitost ve vesnické památkové rezervaci nebo zóně či v jejich ochranném pásmu.

Mgr. Jan Tlučhoř

+420 724 663 821, tluchor.jan@npu.cz

urbanismus

Specialista na urbanismus se věnuje problematice územního plánování a urbanismu památkově chráněných sídel i ostatních obcí. Vyjadřuje se k územním plánům, regulačním plánům a jejich změnám v územích, ve kterých se nachází kulturní památka, památková zóna nebo památkové ochranné pásmo. Pomáhá rovněž řešit optimální umístění novostaveb.

Ing. Matěj Kubina

+420 777 465 622, kubina.matej@npu.cz

historická zeleň a památky zahradního umění

Specialista na historickou zeleň a památky zahradního umění je vaším památkářem tehdy, pokud potřebujete vyřešit veškeré otázky spojené s údržbou či obnovou památkově chráněných parků a zahrad. Rovněž pomáhá najít památkově optimální řešení v případě, že zamýšlíte umístit nebo odstranit dřeviny na veřejném prostranství v památkových rezervacích, zónách a ochranných pásmech. Veřejné prostranství je veřejné přístupné místo bez ohledu na vlastnictví.

Ing. Jiřina Jelínková

+420 725 716 247, jelinkova.jirina@npu.cz

archeologie

Specialista na archeologii posuzuje záměry stavebních prací v území s archeologickými nálezy a v případě možného poškození či zániku památkového fondu doporučuje, jak mají být stavební práce či práce při záchranném archeologickém výzkumu provedeny proto, aby byla případná poškození čí ztráty minimalizovány. Rovněž koordinuje výběr a finanční podporu záchranných archeologických výzkumů, jež budou realizovány s příspěvkem z Programu podpory záchranných archeologických výzkumů při stavebních akcích fyzických osob. 

Mgr. Jana Kalferstová

+420 606 481 399, kalferstova.jana@npu.cz