ÚOP v Josefově

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Odbor péče o památkový fond

Odbor péče o památkový fond poskytuje odborné poradenství správním orgánům, vlastníkům a samosprávám, týkající se péče o kulturní památky a jejich soubory, památkové rezervace, památkové zóny a ochranná pásma, území s kulturními památkami a území s archeologickými nálezy.

odbor péče o památkový fond

  • poskytujeme bezplatné konzultace před zahájením prací na obnově kulturních památek a nemovitostech v památkových rezervacích, zónách a ochranných pásmech
  • pomůžeme vám odhalit památkové hodnoty vaší nemovitosti a najít optimální řešení vašich záměrů tak, aby byly tyto hodnoty zachovány
  • provádíme odborný dohled při obnovách kulturních památek a při dalších stavebních pracích v památkově chráněných územích
  • v průběhu stavebních prací vám pomůžeme formou konzultací a dohledu na místě docílit co nejlepšího provedení prací v souladu se schváleným postupem či projektovou dokumentací
  • pořizujeme průběžnou fotodokumentaci památkového fondu
  • administrujeme příjem a zpracování žádostí o finanční příspěvek z dotačních programů ministerstva kultury – Havarijní program, Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny, Program restaurování movitých kulturních památek, Program podpora záchranných archeologických výzkumů
  • pomůžeme vám najít nejvhodnější dotační program pro spolufinancování prací na vaší kulturní památce
  • zpracováváme doporučení k žádostem o finanční příspěvek z dalších dotačních programů ministerstva kultury a ministerstva zemědělství
  • provádíme výzkum a dokumentaci památkového fondu
  • provádíme monitoring stavu kulturních památek