ÚOP v Josefově

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Dokumentační fondy a knihovna

Dokumentační fondy tvoří písemnou, mapovou a fotografickou dokumentaci evidovaných i neevidovaných památek, která slouží zejména pro interní potřeby památkového ústavu. Zpřístupňuje je však i vlastníkům, správním úřadům a externím badatelům.

Dokumentační fondy týkající se především kulturních památek a památkově chráněných území v Královéhradeckém kraji byly systematicky budovány od konce 50. let 20. století tehdy ještě Krajským vlastivědným ústavem v Pardubicích a Krajským vlastivědným ústavem v Hradci Králové, zejména jejich středisky památkové péče. V roce 2008 vzniklo delimitací z územního odborného pracoviště v Pardubicích samostatné územní odborné pracoviště v Josefově s působností pro Královéhradecký kraj. Tehdy byly delimitovány i dokumentační fondy.

Specializovaný fond naší knihovny obsahuje publikace z oboru památkové péče, historie, architektury a dějin umění. Badatelům je veřejně přístupný, poskytují se však pouze prezenční výpůjčky v prostorách studovny.

  • zpracováváme dokumentační fondy – restaurátorské zprávy, stavebněhistorické průzkumy, mapy a plány, projektovou dokumentaci a fotodokumentaci
  • katalog a část dokumentačních fondů zpřístupňujeme dálkovým přístupem, ostatní poskytujeme k prezenčnímu studiu
  • digitalizujeme dokumentační fondy
  • vedeme katalog veřejně přístupné oborově zaměřené knihovny
  • zajišťujeme knihovnické služby, včetně meziknihovní výpůjční služby