Seminář Požární ochrana industriálních památek a historických budov

Národní památkový ústav, Mezinárodní rada muzeí ICOM, Komise pro bezpečnost v muzeích AMG ČR, Technické muzeum v Brně a Norské ředitelství památkové péče Riksantikvaren za pomoci prostředků Finančního mechanismu EHP uspořádalo seminář k aktuálnímu tématu ochrany památek před požárem. Nyní jsou volně ke stažení všechny prezentace lektorů.

Seminář zařadil Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, do seriálu odborně-metodických dnů. Uskutečnil se ve dnech 15. a 16. června 2017 v přednáškové budově Metodického centra moderní architektury v Brně. Na programu byla desítka odborných příspěvků zařazených do tří tematických bloků: Požární prevence – specifika ochrany kulturního dědictví, Požární ochrana významných staveb průmyslového dědictví, muzejních sbírek a historických budov a Výzkumné projekty v oblasti požární ochrany kulturního dědictví. Jednotlivé bloky moderovali Eva Polatová, bezpečnostní ředitelka NPÚ, Petr Svoboda, vedoucí Metodického centra moderní architektury v Brně a Pavel Jirásek z českého výboru ICOM.

Součástí programu byly rovněž exkurze ve vile Stiassni, vile Tugendhat a vile Löw-Beer trojlístku nedávno obnovených a veřejnosti zpřístupněných modernistických vil. Experti ze zahraničí a zástupci pořadatelských institucí pak využili i večer 15. června k neformálnímu setkání a debatám o stavu požární ochrany památkových objektů v ČR i ve světě.

Program s prezentacemi ke stažení a anotacemi příspěvků:
Pavel Jirásek (ČV ICOM): Finanční mechanismy EHP/Norska a ochrana kulturního dědictví
Shrnutí informací o možnostech čerpání prostředků z Finančních mechanismů EHP/Norska na projekty věnované kulturnímu dědictví v programovém období 2009-2014. Představení nejvýznamnějších realizovaných projektů.

Blok 1: Požární prevence – specifika ochrany kulturního dědictví
Petr Svoboda (NPÚ, MCMA v Brně): Metodika požární ochrany zpřístupněných památek
Představení metodické publikace, kterou vydal Národní památkový ústav v roce 2015. Metodika shrnuje všechny aspekty požární ochrany památek zpřístupněných veřejnosti. Vznikla jako výstup výzkumného záměru nazvaného Metodika a databáze požární ochrany památkových objektů financovaného z programu Bezpečnostního výzkumu ČR.

Vladimír Machander (GnŘ HZS): Pokračující spolupráce mezi NPÚ a GŘ HZS – zaměření na zvýšení požární ochrany památkových objektů
Příspěvek shrnul společné aktivity památkářů a hasičů v prevenci vzniku požárů na památkách, jejich základem je dohoda o spolupráci mezi Hasičským záchranným sborem ČR a Národním památkovým ústavem a usnesení vlády č. 92/2015. Probíhá společné vzdělávání expertů, společná prověřovací a taktická cvičení a spolupráce se zabývá i úpravou příslušných právních předpisů.

Michal Roubíček (Siemens BT): Novinky v systémech EPS
Představení systémů elektrické požární signalizace vhodných pro instalaci v památkových objektech a dále představení systémů, které mohou znamenat levné a přitom efektivní řešení požární signalizace, jako je například instalace hlásičů kouře jako součást systémů PZTS.

Blok 2: Požární ochrana významných staveb průmyslového dědictví, muzejních sbírek a historických budov
Einar Karlsen (Riksantikvaren, Oslo): Požární ochrana významných industriálních památek v Norsku
Představení industriálního dědictví v Norsku, jeho vývoj a vývoj předpisů k požární ochraně těchto památek.  Postup ochrany od analýzy rizik přes preventivní opatření a opatření k omezení šíření požáru až k přijetí akceptovatelného rizika. České resumé ke stažení (PDF).

Mikael Blihovde (Folkemuseum, Oslo): Požární ochrana budov industriálního a rustikálního charakteru v muzeích v přírodě – prevence a organizace
Příspěvek věnovaný tomu, že k ochraně před požárem zdaleka nevedou jen technická opatření. Znalost, obezřetnost, trénink a porozumění jsou základem pro tvorbu organizačních opatření, bez nichž se žádná požární prevence nemůže obejít. České resumé ke stažení (PDF).

Martin Mrázek (TMB): Specifika požární ochrany technických památek v Technickém muzeu v Brně
Technické muzeum v Brně spravuje více než 55 tisíc kusů předmětů kulturní povahy, přičemž jejich velikost či materiál se značně liší. Příspěvek se zabývá specifiky ochrany technických památek od psacího stroje přes automobily až po větrný mlýn či hamr.

Alena Selucká, Jana Fricová (TMB): Představení projektu NAKI Metodika uchovávání předmětů kulturní povahy – optimalizace podmínek s cílem dosažení dlouhodobé udržitelnosti
Představení výzkumného projektu, jehož cílem bylo zhodnocení stávajících technologií a systémů ochrany předmětů kulturní povahy z pohledu preventivní konzervace a navržení jejich optimalizace při zohlednění všech aspektů souvisejících se stavebně-technickými a fyzikálními parametry budovy.

Ingrid Stauerheim (odbor ochrany památek Ústřední církevní organizace v Norsku): Vývoj stabilních hasicích zařízení pro historické interiéry
Prvotním podnětem k vývoji stabilních hasicích zařízení v Norsku byly nájezdy žhářů na dřevěné sloupové kostely. Dodnes se jich dochoval jen zlomek. I proto jsou tato zařízení stále zdokonalována a testována. České resumé ke stažení (PDF).

Cathrine Lillo Stenberg (odbor ochrany památek Ústřední církevní organizace v Norsku): Analýza rizik a záchranné procedury v norských církevních památkách
Mobiliář církevních památek je třeba chránit i jeho přípravou k evakuaci. Ta začíná analýzou rizik a neobejde se bez pečlivé přípravy a tréninku. V Norsku je předmětem nácviku evakuace zejména mobiliář dřevěných sloupových kostelů. České resumé ke stažení (PDF).

EHP a Norské fondy

Související akce

Přednáška

Požární ochrana industriálních památek a historických budov - Odborně metodický den

  • Vila Stiassni, přednášková budova ()
  • 15. 6. 2017–16. 6. 2017
  • 10.00–13.00